Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

1. riadne zasadnutie AS

Deň konania zasadnutia:  3. októbra 2022 (pondelok)

Čas konania zasadnutia:  15.00 hod.

Miestnosť:  poslucháreň C

 

Návrh programu zasadnutia: 

 1. Otvorenie, schválenie programu.
 2. Voľba overovateľov zápisnice a volebnej komisie.
 3. Informácia Mandátovej komisie AS FMFI UK o kontrole mandátov členov AS FMFI UK.
  (ústne informuje: RNDr. Jaroslav Janáček, PhD., predseda MK AS FMFI UK)
 4. Voľba členov Volebnej komisie fakulty.
  (písomne predkladá: doc. RNDr. Sebastián Ševčík, CSc., predseda AS FMFI UK)
 5. Voľba podpredsedu Akademického senátu FMFI UK za študentskú komoru.
  (tajné hlasovanie Študentskej komory AS FMFI UK)
 6. Voľba podpredsedu Študentskej komory Akademického senátu FMFI UK.
  (tajné hlasovanie Študentskej komory AS FMFI UK)
 7. Doplňujúca voľba členov stálych komisií Akademického senátu FMFI UK.
 8. Voľba tajomníka Akademického senátu FMFI UK.
 9. Prerokovanie žiadosti o udelenie súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku v správe FMFI UK (telekomunikačná anténa na AGO v Modre - nájomca: Slovak Telekom, a. s.).
  (písomne predkladá: prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc., dekan FMFI UK)
 10. Informácia o aktuálnom stave projektu ACCORD.
  (ústne informujú: prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc., dekan FMFI UK; prof. RNDr. Peter Kúš, DrSc., prodekan pre strategické projekty a rozvoj)
 11. Informácie vedenia fakulty a otázky na vedenie fakulty.
 12. Informácie zástupcov fakulty v AS UK, RVŠ a ŠRVŠ.
  Stanovisko RVŠ k Vyhláseniu Slovenskej rektorskej konferencie “Zabráňme kolapsu vysokých škôl na Slovensku”
 13. Rôzne.
 14. Záver.