Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

3. (mimoriadne) zasadnutie AS

Deň konania zasadnutia:  16. novembra 2022 (streda)

Čas konania zasadnutia:  14.00 hod.

Miestnosť:  poslucháreň F1

Mimoriadne zasadnutie je zvolané na základe uznesenia Predsedníctva AS FMFI UK podľa čl. 14 ods. 4 písm. b) Rokovacieho poriadku AS FMFI UK.

 

Program zasadnutia: 

 1. Otvorenie.
 2. Voľba overovateľov zápisnice.
 3. Pripomienky Akademického senátu FMFI UK k návrhu Štatútu UK (verzia 4.11.2022).
  (písomne predkladá: doc. RNDr. Sebastián Ševčík, CSc., predseda AS FMFI UK)
  Podkladové materiály:
  a. Návrh Štatútu UK
  b. Návrh uznesenia AS FMFI UK
  c. Pripomienky AS FMFI UK k návrhu Štatútu UK
 4. Rôzne.
 5. Záver.

 

Podľa čl. 19 ods. 4 Rokovacieho poriadku Akademického senátu FMFI UK sa mimoriadne zasadnutie Akademického senátu FMFI UK koná s programom uvedeným na pozvánke. Program mimoriadneho zasadnutia nie je možné meniť alebo dopĺňať, jeho program sa neschvaľuje.