Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

2. riadne zasadnutie AS

Deň konania zasadnutia:  24. októbra 2022 (pondelok)

Čas konania zasadnutia:  15.30 hod.

Miestnosť:  skleník (vestibul pavilónu F1)

 

Návrh programu zasadnutia: 

 1. Otvorenie, schválenie programu.
 2. Voľba overovateľov zápisnice.
 3. Správa o priebežnom čerpaní dotácií zo štátneho rozpočtu a vlastných zdrojov fakulty k 30. septembru 2022.
  (písomne predkladá: prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc., dekan FMFI UK)
 4. Návrh školného a vybraných poplatkov spojených so štúdium na FMFI UK v akademickom roku 2023/2024.
  (písomne predkladá: prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc., dekan FMFI UK)
 5. Informácie vedenia fakulty a otázky na vedenie fakulty.
 6. Informácie zástupcov fakulty v AS UK, RVŠ a ŠRVŠ.
  6a. uznesenia Valného zhromaždenia ŠRVŠ (8.10.2022)
  6b. uznesenie Predsedníctva Rady vysokých škôl SR (18.10.2022)
  6c. stanovisko Slovenskej rektorskej konferencie zo 107. zasadnutia (20.10.2022)
 7. Rôzne.
 8. Záver.

 

Návrhy na doplnenie programu zasadnutia (doc. RNDr. Sebastián Ševčík, CSc.): 

 1. Stanovisko AS FMFI UK k vraždám na Zámockej ulici.
  návrh uznesenia (Predsedníctvo AS FMFI UK)
 2. Stanovisko AS FMFI UK k vyhláseniu SRK na 107. zasadnutí z 20.10.2022.
  návrh uznesenia (doc. RNDr. Sebastián Ševčík, CSc.)
  Stanovisko zo 107. zasadnutia SRK konaného 20. októbra 2022 v Bratislave
  - Protesty vysokých škôl : aktuálny stav (link: uniba.sk)
  - Rektorky a rektori trvajú na splnení požiadaviek (link: uniba.sk)
  Organizačné a právne aspekty protestného prerušenia výučby na vysokých školách po 17. novembri 2022 (3. pracovná verzia)