Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Abstrakty dizertačných prác

Od akademického roka 2020/2021 sa pri obhajobách dizertačných prác odovzdávajú abstrakty dizertačných prác v slovenskom aj anglickom jazyku. Abstrakty sú menej rozsiahle dokumenty ako dovtedy existujúce autoreferáty dizertačných prác. 

Matematika

Moderné metódy riešenia konvexných optimalizačných úloh - Mgr. Roman Kukumberg


Obhajoba: 31.8.2021
Študijný program: aplikovaná matematika
Školiteľ: doc. RNDr. Margaréta Halická, CSc.

Riešenie priamych a inverzných úloh transportu vody a tepla v pórovitých prostrediach - RNDr. Patrik Mihala


Obhajoba: 25.8.2021
Študijný program: numerická analýza a vedecko-technické výpočty
Školiteľ: prof. RNDr. Jozef Kačur, DrSc.

Mathematical models in yeast biology - Mgr. Peter Barančok


Obhajoba: 30.4.2021
Študijný program: aplikovaná matematika
Školiteľ: doc. Mgr. Richard Kollár, PhD.

Aplikácia modelu s kvázi-lineárnou úžitkovou funkciou dopytu v strategickom rozhodovaní - Mgr. Róbert Patejdl


Obhajoba: 30.11.2020
Študijný program: aplikovaná matematika
Školiteľ: doc. RNDr. Ján Pekár, PhD.

Zobrazuje sa 4 súborov, od 1 do 4 z 4.

Informatika

Towards Person Detection based on Skeleton Model with Motion Capture Techniques - Mgr. Adam Riečický


Obhajoba: 31.8.2021
Študijný program: informatika
Školiteľ: prof. RNDr. Roman Ďurikovič, PhD.

Approximation Based Similarity Framework for Formal Languages - Mgr. András Varga


Obhajoba: 31.8.2021
Študijný program: informatika
Školiteľ: prof. RNDr. Branislav Rovan, PhD.

Properties of real and artificial complex networks - Mgr. Andrej Jursa


Obhajoba: 30.8.2021
Študijný program: informatika
Školiteľ: doc. RNDr. Mária Markošová, PhD.

Computational Model of Synaptic Plasticity in CA1 Region of Hippocampus - Mgr. Matúš Tomko


Obhajoba: 25.8.2021
Študijný program: informatika
Školiteľ: prof. RNDr. Ľubica Beňušková, PhD.

On Usefulness of Information - Regular Languages Case - RNDr. Šimon Sádovský


Obhajoba: 24.8.2021
Študijný program: informatika
Školiteľ: prof. RNDr. Branislav Rovan, PhD.

Elements of Automated Visual Traffic Analysis - Ing. Viktor Kocur


Obhajoba: 12.8.2021
Študijný program: informatika
Školiteľ: prof. RNDr. Roman Ďurikovič, PhD.

Adaptive Skill Acquisition in Hierarchical Reinforcement Learning - Mgr. Juraj Holas


Obhajoba: 4.8.2021
Študijný program: informatika
Školiteľ: prof. Ing. Igor Farkaš, Dr.

Zobrazuje sa 7 súborov, od 1 do 7 z 7.

Fyzika

Ab Initio Computational Studies of Pressure-Induced Polymerization in Crystals Made of Simple Molecules - Mgr. Ondrej Tóth


Obhajoba: 27.10.2021
Študijný program: fyzika kondenzovaných látok a akustika
Školiteľ: prof. Ing. Roman Martoňák, DrSc.

Analysis of Resonant Coupling in 2D Photonic Structures and Picosecond LIBS of Fusion Related Materials - Ing. Matej Pisarčík


Obhajoba: 12.10.2021
Študijný program: kvantová elektronika a optika a optická spektroskopia
Školiteľ: RNDr. Milan Držík, CSc.

Identification of Key Factors of Earthquake Ground Motion in Surface Sedimentary Structures - Mgr. Svetlana Stripajová


Obhajoba: 26.8.2021
Študijný program: geofyzika
Školiteľ: doc. Mgr. Jozef Kristek, PhD.

Vplyv orografie na supercely na Slovensku - Mgr. Miroslav Šinger


Obhajoba: 26.8.2021
Študijný program: meteorológia a klimatológia
Školiteľ: doc. RNDr. Martin Gera, PhD.

Cold plasma in contact with liquids – its chemical effects and selected biomedical and agriculture applications - Mgr. Katarína Kučerová


Obhajoba: 25.8.2021
Študijný program: biofyzika
Školiteľ: doc. RNDr. Karol Hensel, PhD.

Vyšetrovanie účinkov studenej plazmy na rakovinové a normálne bunky využitím molekulárnych metód - Mgr. Dominika Sersenová


Obhajoba: 25.8.2021
Študijný program: biiofyzika
Školiteľ: doc. RNDr. Zdenko Machala, PhD.

Long-range proximity effect on the structures superconductor/ferromagnet - Serhii Volkov


Obhajoba: 24.8.2021
Študijný program: fyzika kondenzovaných látok a akustika
Školiteľ: doc. Ing. Maroš Gregor, PhD.

Dynamické cesty meteoroidov v slnečnej sústave - Mgr. Martina Kováčová


Obhajoba: 6.8.2021
Študijný program: astronómia a astrofyzika
Školiteľ: doc. RND. Leonard Kornoš, PhD.

Zobrazuje sa 8 súborov, od 1 do 8 z 8.

Pedagogické vedy

Matematické myslenie, postoje k matematike a videohry - Mgr. Mária Čujdíková


Obhajoba: 31.8.2021
Študijný program: teória vyučovania informatiky
Školiteľ: prof. RNDr. Ivan Kalaš, PhD.

Implementácia mobilných technológií do vyučovania fyziky - PaedDr. Jakub Čevajka


Obhajoba: 24.8.2021
Študijný program: teória vyučovania fyziky
Školiteľ: doc. PaedDr. Klára Velmovská, PhD.

Argumentácia žiakov pri riešení fyzikálných problémov - PaedDr. Tünde Kiss


Obhajoba: 24.8.2021
Študijný program: teória vyučovania fyziky
Školiteľ: doc. PaedDr. Klára Velmovská, PhD.

A historical approach to teachnig selected concepts in mechanics - PaedDr. Jarier Wannous


Obhajoba: 23.8.2021
Študijný program: teória vyučovania fyziky
Školiteľ: doc. RNDr. František Kundracik, CSc.

Vonkajšie aktivity vo vyučovaní fyziky na gymnáziu - PaedDr. Jozef Trenčan


Obhajoba: 23.8.2021
Študijný program: teória vyučovania fyziky
Školiteľ: doc. RNDr. Peter Demkanin, PhD.

Vynálezcovsky orientovaný žiacky projekt vo fyzikálnom vzdelávaní - Mgr. Milan Kováč


Obhajoba: 23.8.2021
Študijný program: teória vyučovania fyziky
Školiteľ: doc. RNDr. Peter Demkanin, PhD.

Zobrazuje sa 6 súborov, od 1 do 6 z 6.

Autoreferáty dizertačných prác 

Autoreferáty dizertačných prác sa odovzdávali do akademického roka 2019/2020. Sú v jazyku, v ktorom bola práca napísaná. 

Matematika

Numerical Modeling of Convection Diffusion Reaction - Mgr. Erika Trojáková


Obhajoba: 22.9.2011
Študijný program: numerická analýza a vedecko-technické výpočty
Školiteľ: prof. RNDr. Jozef Kačur, DrSc.

Half-linear differential equations of the third-order - Mgr. Jozef Kiseľák


Obhajoba: 19.9.2011
Študijný program: aplikovaná matematika
Školiteľ: prof. RNDr. Jaroslav Jaroš, CSc.

Boundedness, a priori estimates and existence of solutions of nonlinear elliptic problems - Mgr. Ivana Kosírová


Obhajoba: 19.9.2011
Študijný program: aplikovaná matematika
Školiteľ: prof. RNDr. Pavol Quittner, DrSc.

Probabilistic and analytic methods for pricing American style of Asian options - RNDr. Tomáš Bokes


Obhajoba: 16.9.2011
Študijný program: aplikovaná matematika
Školiteľ: prof. RNDr. Daniel Ševčovič, CSc.

L-odhady - Mgr. Erika Hönschová


Obhajoba: 27.9.2010
Študijný program: aplikovaná matematika
Školiteľ: doc. RNDr. František Rublík, CSc.

CVaR Portfolio Models for Electricity Generating Capacities - Mgr. Jana Szolgayová


Obhajoba: 27.9.2010
Študijný program: aplikovaná matematika
Školiteľ: prof. RNDr. Pavol Brunovský, DrSc.

Monotónne množiny v En a ich rozmiestňovanie - RNDr. Peter Zahradník


Obhajoba: 27.9.2010
Študijný program: diskrétna matematika
Školiteľ: doc. RNDr. Miloš Božek, CSc.

Zobrazuje sa 7 súborov, od 61 do 67 z 67. Prvá strana 2 3 4

Fyzika

Development of detector systems for CBM and SFRS at FAIR - Mgr. Tomáš Balog


Obhajoba: 15.4.2014
Študijný program: jadrová a subjadrová fyzika
Školiteľ: prof. RNDr. Branislav Sitár, DrSc.

Heavy flavour composition measurement and bottom quark charge calibration using di-jet event topology. - Mgr. Lucia Báťková


Obhajoba: 30.10.2013
Študijný program: jadrová a subjadrová fyzika
Školiteľ: doc. RNDr. Stanislav Tokár, CSc.

Environmentálny dom, viaczdrojový spôsob zabezpečenia energie, tepla a nakladanie s odpadmi pre stabilizáciu nárastu skleníkového efektu - RNDr. Veronika Dreninová


Obhajoba: 30.9.2013
Študijný program: meteorológia a klimatológia
Školiteľka: doc. RNDr. Marcela Morvová, PhD.

Možnosti likvidácie mikrobiologických kontaminantov z povrchových vodných nádrží - Mgr. Anna Sučanská


Obhajoba: 30.9.2013
Študijný program: meteorológia a klimatológia
Školiteľ: RNDr. Imrich Morva, PhD.

Štúdium vplyvu parametrov plazmy na presnosť automatizovanej kvantitatívnej prvkovej analýzy pomocou bezkalibračnej metódy spektroskopie laserom indukovanej iskry. - Mgr. Jozef Plavčan


Obhajoba: 27.9.2013
Študijný program: kvantová elektronika, optika a optická spektroskopia
Školiteľ: prof. RNDr. Pavel Veis, CSc.

Modifikácia povrchu hliníka s využitím plazmy generovanej pri atmosférickom a nízkom tlaku. - Mgr. Lucia Bónová


Obhajoba: 9.9.2013
Študijný program: fyzika plazmy
Školiteľka: doc. RNDr. Anna Zahoranová, PhD.

Úprava povrchu práškových materiálov dielektrickými bariérovými výbojmi - Mgr. Zsolt Szalay


Obhajoba: 9.9.2013
Študijný program: fyzika plazmy
Školiteľ: doc. RNDr. Jozef Raheľ, PhD.

Molecular dynamic simulations of fragmentation reactions of ions - Mgr. Miroslav Krajčí


Obhajoba: 30.8.2013
Študijný program: chemická fyzika
Školiteľ: prof. Ing. Pavel Mach, CSc.

Study of the mechanisms of nanoparticle-mediated drug delivery across the lipid membrane - Mgr. Zuzana Garaiová


Obhajoba: 28.8.2013
Študijný program: biofyzika
Školiteľ: prof. RNDr. Tibor Hianik, DrSc.

Gama spektrometria nízkych aktivít a jej aplikácie pre vybrané problémy - Mgr. Andrej Kováčik


Obhajoba: 28.8.2013
Študijný program: jadrová a subjadrová fyzika
Školiteľ: doc. RNDr. Ivan Sýkora, PhD.

Štúdium vysokoteplotných supravodičov v magnetických poliach - Ing. František Horváth


Obhajoba: 26.8.2013
Študijný program: fyzika kondenzovaných látok a akustika
Školiteľ: doc. RNDr. Richard Hlubina, DrSc.

Štúdium transportných vlastností elektrónov v plynných zmesiach - Mgr. Marek Kučera


Obhajoba: 26.8.2013
Študijný program: fyzika plazmy
Školiteľ: RNDr. Michal Stano, PhD.

Kvantová tomografia supravodivých qubitov - Mgr. Pavol Neilinger


Obhajoba: 26.8.2013
Študijný program: fyzika kondenzovaných látok a akustika
Školiteľ: doc. RNDr. Miroslav Grajcar, DrSc.

Štúdium vplyvu rôznych faktorov na prvkové a izotopové zloženie biotkanív metódami LIBS a SIRMS - Mgr. Zuzana Grolmusová


Obhajoba: 21.8.2013
Študijný program: biofyzika
Školiteľ: prof. RNDr. Pavel Veis, CSc.

Gravitačné účinky galaxií - Mgr. Milan Jurči


Obhajoba: 20.8.2013
Študijný program: astronómia a astrofyzika
Školiteľ: doc. RNDr. Jozef Klačka, PhD.

Metal oxide gas sensors: from micro- to nano-scale - Mgr. Azhar Ali Haidry


Obhajoba: 6.5.2013
Študijný program: fyzika kondenzovaných látok a akustika
Školiteľ: prof. RNDr. Andrej Plecenik, DrSc.

Zmeny vo fluorescencii metabolitov v moči pacientov s nádorovým ochorením voči zdravým jedincom - RNDr. Milan Zvarík


Obhajoba: 22.2.2013
Študijný program: biofyzika
Školiteľka: prof. RNDr. Libuša Šikurová, CSc.

Charge-exchange reactions in the context of massive neutrinos in nuclear processes - Mgr. Rastislav Hodák


Obhajoba: 19.11.2012
Študijný program: jadrová a subjadrová fyzika
Školiteľ: prof. RNDr. Fedor Šimkovic, CSc.

Zobrazuje sa 20 súborov, od 101 do 120 z 157. Prvá strana 4 5 6 7 8 Posledná strana

Informatika

Processing of Tree-Structured Data with Recursive Self-Organizing Maps - RNDr. Pavol Vančo


Obhajoba: 3.9.2010
Študijný program: informatika
Školiteľ: doc. Ing. Igor Farkaš, PhD.

Irregular and Asynchronous Cellular Automata - Mgr. Tomáš Záthurecký


Obhajoba: 3.9.2010
Študijný program: informatika
Školiteľ: prof. RNDr. Branislav Rovan, PhD.

Zobrazuje sa 2 súborov, od 61 do 62 z 62. Prvá strana 2 3 4

Pedagogické vedy

Fyzika mikrosvěta aktivně - RNDr. Aleš Trojánek


Obhajoba: 14.9.2011
Študijný program: teória vyučovania fyziky
Školiteľ: prof. RNDr. Ján Pišút, DrSc.

Využitie poznatkov získaných v mimoškolskom vzdelávaní vo vyučovaní fyziky na gymnáziu - PaedDr. Soňa Chalupková


Obhajoba: 13.9.2011
Študijný program: teória vyučovania fyziky
Školiteľ: prof. RNDr. Ján Pišút, DrSc.

Žiacke spôsobilosti v počítačom podporovanom laboratóriu - PaedDr. Zuzana Šuhajová


Obhajoba: 13.9.2011
Študijný program: teória vyučovania fyziky
Školiteľ: doc. RNDr. Václav Koubek, CSc.

Didaktická analýza dôkazov - PaedDr. Zuzana Gazdová


Obhajoba: 24.9.2010
Študijný program: teória vyučovania matematiky
Školiteľ: doc. RNDr. Ivan Trenčanský, PhD.

Postuniverzitné vzdelávanie učiteľov dištančnou formou - PaedDr. Katarína Kaňuková


Obhajoba: 24.9.2010
Študijný program: teória vyučovania matematiky
Školiteľ: doc. RNDr. Ivan Trenčanský, PhD.

IKT vo vyučovaní matematiky sluchovo postihnutého žiaka - PaedDr. Jana Koutná


Obhajoba: 24.9.2010
Študijný program: teória vyučovania matematiky
Školiteľka: doc. RNDr. Viera Uherčíková, CSc.

Interaktívne aplety vo vyučovaní goniometrických funkcií - PaedDr. Drahoslava Židová


Obhajoba: 24.9.2010
Študijný program: teória vyučovania matematiky
Školiteľka: doc. RNDr. Viera Uherčíková, CSc.

Konštrukcionistický prístup vo vyučovaní robotiky v príprave budúcich učiteľov - PaedDr. Martina Kabátová


Obhajoba: 17.9.2010
Študijný program: teória vyučovania informatiky
Školiteľ: doc. PhDr. Ján Rybár, PhD.

Zobrazuje sa 8 súborov, od 61 do 68 z 68. Prvá strana 2 3 4