Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Dodatočné prihlášky na bakalárske štúdium

Možnosť podávania dodatočných prihlášok na vybrané študijné programy bakalárskeho štúdia na ak. rok 2024/2025 pre študentov, ktorí spĺňajú kritéria na prijatie. Termín na podávanie dodatočných prihlášok je do 12.8.2024.


03. 07. 2024 17.28 hod.
Od: Kristína Rostás

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK ponúka možnosť dodatočného podávania prihlášok na vybrané bakalárske študijné programy LEN pre študentov, ktorí SPĽŇAJÚ KRITÉRIÁ na prijatie (podmienky podľa tabuľky kritérií, resp. výsledky v olympiádach a predmetových súťažiach podporovaných Slovenskou republikou). 

Prihlásiť sa je možné na študijné programy:   

  • matematika, poistná matematika, manažérska matematika, ekonomická a finančná matematika 
  • fyzika (aj konverzný program), biomedicínska fyzika, obnoviteľné zdroje energie a enviromentálna fyzika (aj konverzný program), technická fyzika (aj konverzný program)
  • aplikovaná informatika, bioinformatika
  • učiteľstvo matematiky v kombinácii s fyzikou, deskriptívnou geometriou alebo informatikou
  • učiteľstvo fyziky v kombinácií s informatikou
  • učiteľstvo informatiky v kombinácii s geografiou 


Termíny podania dodatočných prihlášok:
 

  • do 11.7.2024 pre študentov, ktorí chcú požiadať o ubytovanie (v zmysle Pravidiel prideľovania ubytovania)
  • do 12.8.2024 pre študentov, ktorí nemajú záujem o ubytovanie 

Prihlášky sa podávajú iba prostredníctvom univerzitnej elektronickej prihlášky (bude spustená 8.7.2024). Prihláška sa netlačí. Je potrebná okamžitá úhrada poplatku 15 € a zaslanie potvrdenia o platbe mailom na adresu prijimackyfmph.uniba.sk.  

Banka: Štátna pokladnica 
Účet: 7000138327/8180 
IBAN: SK88 8180 0000 0070 0013 8327
Variabilný symbol:
  •  bakalárske: 800
Špecifický symbol: rodné číslo

Všetky dokumenty relevantné na posúdenie splnenia podmienok (koncoročné vysvedčenia, výsledky súťaží, SCIO certifikát) je potrebné zaslať mailom na adresu prijimackyfmph.uniba.sk do termínu stanoveného na podanie prihlášok (11.7.2024, resp 12.8.2024). 

Zahraniční uchádzači musia zaslať mailom na adresu prijimackyfmph.uniba.sk do termínu stanoveného na podanie prihlášok (11.7.2024, resp 12.8.2024) aj úradný preklad koncoročných vysvedčení a úradný preklad maturitného vysvedčenia.  Nostrifikáciu vzdelania, ako overenú kópiu v listinnej forme, je možné poslať aj neskôr, najneskôr však do konca augusta. Bez nostrifikácie nebude vystavené rozhodnutie o prijatí a nebude sa dať zapísať na štúdium.

Maturitné vysvedčenie vydané Slovenskou republikou alebo Českou republikou je potrebné zaslať ako overenú kópiu v listinnej forme do termínu stanoveného na podanie prihlášok (11.7.2024, resp 12.8.2024). Bez overenej kópie maturitného vysvedčenia sa prihláškami nebudeme zaoberať!

V prípade, že si uchádzač nie je istý, či spĺňa podmienky prijatia, je potrebné kontaktovať fakultu e-mailom (prijimackyfmph.uniba.sk). 

Študijné výsledky a dokumenty, ktoré sa uchádzačom zohľadňujú pri zisťovaní miery ich schopností na štúdium, musia pochádzať zo štúdia na strednej škole ukončeného v školskom roku 2020/21, 2021/22, 2022/23 alebo 2023/24 (viď kritériá).

 

Informácie o bakalárskych študijných programoch

Informácie o prijímacom konaní