Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Univerzitná elektronická prihláška

Pokyny k univerzitnej elektronickej prihláške:

Uchádzači o štúdium na fakultách Univerzity Komenského v Bratislave na akademický rok 2021/2022 môžu využívať elektronickú prihlášku systému AIS2. Podanie elektronickej prihlášky zníži možnosť výskytu chýb v AIS2. Uchádzačov žiadame, aby využívali prednostne túto formu podávania prihlášky.

AIS2 je intranetová/internetová aplikácia, do ktorej sa pristupuje prostredníctvom klasického internetového prehliadača. Oficiálne sú podporované prehliadače:

  • Mozilla Firefox verzia 4 a vyššia
  • Google Chrome.

Elektronické podávanie prihlášky bude vyžadovať od študenta tieto kroky:

  1. prečítať si návod (dokumenty vpravo);
  2. vyplniť elektronickú prihlášku;
  3. potvrdiť elektronickú prihlášku;
  4. vytlačiť elektronickú prihlášku a príkaz na úhradu (poplatok je možné uhradiť iba bankovým prevodom) - platí iba pre uchádzačov o magisterské štúdium;
  5. odoslať vytlačenú a podpísanú prihlášku s prílohami na adresu fakulty (Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského, Mlynská dolina F1, 842 48 Bratislava) -  neplatí pre uchádzačov o bakalárske štúium
Univerzitná elektronická prihláška

Ak ste elektronickú prihlášku už uložili a chcete v nej ešte niečo zmeniť, obráťte sa na:

  • študijné oddelenie: 02/602 95 480 alebo 02/602 95 152 - bakalárske a magisterské štúdium
  • referát doktorandkého štúdia: 02/602 95 194 - doktorandské štúdium

Ak máte problémy s prihlasovaním, obráťte sa na CePIT - Hotline UK, tel. 02/592 44 944

Nové vzory tlačív "Prihláška na vysokoškolské štúdium" spolu s vysvetlivkami a pokynmi na ich vyplnenie nájdete na stránkach MŠ SR.