Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Prestup na FMFI UK

Podanie prihlášky

Termín podania prihlášok (bakalárske štúdium): 31.3.2023
Termín podania prihlášok (magisterské, doktorandské štúdium): 30.4.2023
(rozhoduje dátum poštovej pečiatky)
Poplatok za prijímacie konanie (v papierovej forme): 33 EUR
Poplatok za prijímacie konanie (v elektronickej forme): 15 EUR

Prestup študenta inej vysokej školy na Fakultu matematiky, fyziky a informatiky UK je možný len v tom istom študijnom odbore a len k začiatku akademického roka. Prestup sa uskutočňuje formou prijímacieho konania.

Formulár prihlášky so žiadosťou o prestup na FMFI UK - doc, pdf.  

Prílohy je potrebné poslať na adresu: 
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK
Mlynská dolina
842 48 Bratislava

Bez týchto dokumentov nie je možné začať konanie vo veci prestupu!!!

Prílohy prihlášky:

 1. overené kópie dokladov o absolvovaní štúdia:
  • maturitné vysvedčenie v prípade prestupu v rámci bakalárskeho štúdia, 
  • diplom a vysvedčenie o štátnej skúške bakalárskeho štúdia v prípade prestupu v rámci magisterského štúdiu 
 2. stručný životopis
 3. výpis výsledkov všetkých zapísaných predmetov počas štúdia na vysokej škole, z ktorej chce prestúpiť (potvrdené príslušnou vysokou školou)
 4. potvrdenie, že študent spĺňa podmienky na postup do ďalšieho roku štúdia na fakulte/univerzite, z ktorej chce prestúpiť (na výpis výsledkov môže byť rukou dopísaná a školou potvrdená táto informácia alebo k prihláške môže byť priložená príslušná časť študijného poriadku pôvodnej fakulty/univerzity s odkazom na webovú stránku študijného poriadku)
 5. informačné listy predmetov, ktoré úspešne absolvoval alebo ich má zapísané v letnom semestri akademického roka, ktorý predchádza akademickému roku, kedy sa má prestup uskutočniť
 6. Lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na vysokoškolské štúdium a na výkon povolania sa nevyžaduje.

Úhrada poplatku za prijímacie konanie

Prijímacie konanie (prihláška v listinnej podobe - tlačivo MŠVVaŠ SR): 33 EUR 
Prijímacie konanie (prihláška v elektronickej podobe): 15 EUR

Poplatok za prijímacie konanie je možné uhradiť len bankovým prevodom.

IBAN SK 88 8180 0000 0070 0013 8327
variabilný symbol 800 (bakalárske, magisterské štúdium) alebo 801 (doktorandské štúdium)
špecifický symbol: rodné číslo (bez lomky)

Údaje pre platby zo zahraničia:
Príjemca: Univerzita Komenského v Bratislave
SWIFT: SPSRSKBA
Štátna pokladnica
Radlinského 32
810 05 Bratislava

Prijímacie skúšky

Prestup sa uskutočňuje formou prijímacieho konania. 

Podmienky na prijatie sú totožné s podmienkami na prijatie na štúdium príslušného stupňa štúdia (bakalársky, magisterský, resp. doktorandský)

Ku žiadosti sa vyjadrí garant študijného programu, o prestup na ktoré uchádzač žiada. Vo svojom stanovisku dekanovi fakulty navrhne odpustenie prijímacej skúšky, alebo zloženie trojčlennej skúšobnej komisie alebo dôvodu pre zamietnutie prestupu.

Prijímacia skúška sa skladá z písomnej a ústnej časti. O odpustení niektorej z častí prijímacej skúšky informuje žiadateľa o prestup študijné oddelenie v pozvánke na prijímaciu skúšku. 

Výsledky

Jediným oficiálnym dokumentom o výsledkoch prijímacieho konania je rozhodnutie dekana FMFI UK doručené na adresu trvalého pobytu uchádzača o štúdium. Tieto rozhodnutia posielame spravidla poštou doporučene na konci júna.

Elektronická návratka (potvrdenie záujmu o štúdium)

Dátum vyplnenia návratky: 
bakalárske štúdium: 5.7.2024
magisterské štúdium: júl 2024
(presný termín bude zverejnený neskôr a uvedený v rozhodnutí o prijatí)

Úspešní uchádzači o štúdium sú podľa zákona povinní fakulte do určeného termínu potvrdiť záujem o toto štúdium.

 • Vyplňte elektronickú návratku v akademickom informačnom systéme.
  (na prihlásenie potrebujete prihlasovacie údaje z rozhodnutia o prijatí na štúdium; návod na vyplnenie elektronickej návratky)
 • V rámci tohto procesu do systému nahráte vašu fotografiu na študentský preukaz.
 • V rámci tohto procesu vám bude vygenerovaný zoznam poplatkov, ktoré je potrebné uhradiť (jedná sa napr. o poplatok za vystavenie preukazu študenta, resp. validačnej známky už existujúceho preukazu).
 • Tieto poplatky je potrebné uhradiť na číslo účtu
  IBAN SK 95 8180 0000 0070 0013 8298
  variabilný symbol: 241 (bakalárske štúdium), 242 (magisterské štúdium)
 • špecifický symbol: rodné číslo - bez lomítka (bakalárske štúdium), id osoby (magisterské štúdium)
  poznámka: zahraniční uchádzači o bakalárske štúdium, ktorí nemajú rodné číslo uvedú dátum narodenia vo formáte RRMMDD. 

V prípade, že potrebujete ubytovanie, nezabudnite si načas požiadať o ubytovanie v študentských internátoch.