Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Prestup na FMFI UK

Podanie prihlášky

Termín podania prihlášok: 30.4.2019
(rozhoduje dátum poštovej pečiatky)
Poplatok za prijímacie konanie: 33 EUR

Prestup študenta inej vysokej školy na Fakultu matematiky, fyziky a informatiky UK je možný len v tom istom alebo príbuznom študijnom programe a len k začiatku akademického roka.

Prihlášku je možné vyplniť elektronicky (preferovaný spôsob) alebo je možné vyplniť tlačivo odporúčané Ministerstvom školstva. V oboch prípadoch je potrebné prihlášku vytlačiť, podpísať a odoslať spolu s potrebnými prílohami na adresu:

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK
Mlynská dolina
842 48 Bratislava

Prílohy prihlášky:

 • žiadosť o prestup 
 • stručný životopis
 • výpis výsledkov všetkých zapísaných predmetov počas štúdia na vysokej škole, z ktorej hodlá prestúpiť
 • sylabus všetkých predmetov zakončených skúškou (vrátane predmetov, ktoré má zapísané v aktuálnom semestri)

Lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na vysokoškolské štúdium a na výkon povolania sa nevyžaduje.

Úhrada poplatku za prijímacie konanie

Poplatok za prijímacie konanie vo výške 33 EUR je možné uhradiť len bankovým prevodom.

IBAN SK 88 8180 0000 0070 0013 8327
variabilný symbol 800 (bakalárske, magisterské štúdium) alebo 801 (doktorandské štúdium)
špecifický symbol: rodné číslo (bez lomky)

Údaje pre platby zo zahraničia:
Príjemca: Univerzita Komenského v Bratislave
SWIFT: SPSRSKBA
Všeobecná úverová banka
Mlynské Nivy 1
829 90 Bratislava

Prijímacie skúšky

Ku žiadosti sa vyjadrí garant študijného programu, o prestup na ktoré uchádzač žiada. Vo svojom stanovisku dekanovi fakulty navrhne odpustenie prijímacej skúšky, alebo zloženie trojčlennej skúšobnej komisie alebo dôvodu pre zamietnutie prestupu.

O potrebe a forme a dátume vykonania prijímacej skúšky budú uchádzači upovedomení najneskôr 30 dní pred jej konaním listom na adresu trvalého bydliska uvedenú v prihláške na štúdium.

Výsledky

Jediným oficiálnym dokumentom o výsledkoch prijímacieho konania je rozhodnutie dekana FMFI UK doručené na adresu trvalého pobytu uchádzača o štúdium. Tieto rozhodnutia posielame spravidla poštou doporučene na konci júna.

Elektronická návratka (potvrdenie záujmu o štúdium)

Dátum vyplnenia návratky: koniec júla 2019 (presný termín je uvedený v rozhodnutí o prijatí)

Úspešní uchádzači o štúdium sú podľa zákona povinní fakulte do určeného termínu potvrdiť záujem o toto štúdium.

 • Vyplňte elektronickú návratku v akademickom informačnom systéme.
  (na prihlásenie potrebujete prihlasovacie údaje z rozhodnutia o prijatí na štúdium; návod na vyplnenie elektronickej návratky)
 • V rámci tohto procesu do systému nahráte vašu fotografiu na študentský preukaz.
 • V rámci tohto procesu vám bude vygenerovaný zoznam poplatkov, ktoré je potrebné uhradiť (jedná sa napr. o poplatok za vystavenie preukazu študenta, resp. validačnej známky už existujúceho preukazu).
 • Tieto poplatky je potrebné uhradiť na číslo účtu
  IBAN SK 95 8180 0000 0070 0013 8298
  variabilný symbol: 191 (bakalárske štúdium), 192 (magisterské štúdium)
 • špecifický symbol: rodné číslo - bez lomítka (bakalárske štúdium), id osoby (magisterské štúdium)
  poznámka: zahraniční uchádzači o bakalárske štúdium, ktorí nemajú rodné číslo uvedú dátum narodenia vo formáte RRMMDD. 

V prípade, že potrebujete ubytovanie, nezabudnite si načas požiadať o ubytovanie v študentských internátoch.