Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Prijímacie konanie

Dokumenty

  • Kritériá pre prijímacie konanie na FMFI UK pre akademický rok 2020/2021
    (v znení schváleného dodatku)

    UPOZORNENIE:
    Po zrušení externej časti maturity z matematiky budeme všetkých uchádzačov o bakalárske štúdium, ktorí nespĺňajú podmienky prijatia podľa článku 3 odsekov 4 alebo 5 uvedených v dokumente Kritériá pre prijímacie konanie na FMFI UK pre akademický rok 2020/2021, posudzovať individuálne, napr. na základe klasifikácií na koncoročných vysvedčeniach alebo maturitného vysvedčenia.  

Staršie kritériá: