Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Bakalárske štúdium

UPOZORNENIE: 

Po zrušení externej časti maturity z matematiky budeme všetkých uchádzačov, ktorí nespĺňajú podmienky prijatia podľa článku 3 odsekov 4 alebo 5 uvedených v dokumente Kritériá pre prijímacie konanie na FMFI UK pre akademický rok 2020/2021, posudzovať individuálne, na základe klasifikácií na koncoročných vysvedčeniach alebo maturitného vysvedčenia. 

Podanie prihlášky

Termín podania prihlášok: 31.3.2020
(rozhoduje dátum poštovej pečiatky)
Poplatok za prijímacie konanie (prihláška v listinnej podobe): 33 EUR
Poplatok za prijímacie konanie (prihláška v elektronickej podobe): 15 EUR 

Dodatočné prihlášky na vybrané študijné programy pre študentov spĺňajúcich podmienky prijatia sa podávajú v termíne od 1.7.2020 do 23.8.2020, v prípade záujmu o ubytovanie do 13.7.2020. Dodatočné prihlášky sa podávajú výhradne formou fakultnej elektronickej prihlášky (viď bod 1.)

Dodatočné prihlášky je možné podať na nasledovné študijné programy bakalárskeho štúdia:  

 • matematika, poistná matematika, manažérska matematika
 • fyzika, biomedicínska fyzika, obnoviteľné zdroje energie a enviromentálna fyzika, technická fyzika
 • informatika, aplikovaná informatika, bioinformatika, dátová veda
 • učiteľstvo matematiky v kombinácii s fyzikou, deskriptívnou geometriou alebo informatikou
 • učiteľstvo informatiky v kombinácií s biológiu alebo fyzikou

 

Uchádzač môže v jednej prihláške uviesť najviac tri študijné programy v poradí podľa priority. Odporúčame využiť túto možnosť a na druhom a treťom mieste uviesť alternatívne študijné programy.

Prihlásiť sa môžete iba jedným z nasledujúcich spôsobov:

 1. Vyplniť fakultnú elektronickú prihlášku. Prihlášku nie je potrebné vytlačiť, posielate len nevyhnutné prílohy, ktoré systém uvedie v záverečných pokynoch po podaní prihlášky.
 2. Vyplniť univerzitnú elektronickú prihlášku prostredníctvom akademického informačného systému. Prihlášku je potrebné vytlačiť, podpísať a odoslať spolu s nižšie uvedenými prílohami na adresu fakulty. (Neplatí pre dodatočné prihlášky!)
 3. Vyplniť tlačivo odporúčané Ministerstvom školstva SR. Tlačivo je potrebné podpísať a odoslať spolu s nižšie uvedenými prílohami na adresu fakulty. (Neplatí pre dodatočné prihlášky!)

Zoznam príloh prihlášky na bakalárske štúdium (platí pre spôsoby 2 a 3):

 • stručný životopis
 • potvrdenia dôležité na prijatie (napr. úspešní riešitelia krajského alebo celoštátneho kola predmetovej olympiády z profilového predmetu, úspešní účastníci SOČ v odbore, úspešní riešitelia celoštátneho kola Turnaja mladých fyzikov, výsledky ostatných súťaží v zmlysle platných kritérií)
 • u uchádzačov v maturitnom ročníku: školou potvrdený výpis známok z vysvedčení v prihláške
 • u uchádzačov s ukončenou maturitou: overené kópie vysvedčení zo strednej školy a maturitného vysvedčenia; v prípade vykonania testu SCIO v predchádzajúcich rokoch (nie staršie ako 4 roky) priložiť kópiu certifikátu SCIO k prihláške

Adresa fakulty:

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK
Mlynská dolina
842 48 Bratislava

Uchádzači maturujúci v roku 2020 budú o termíne dodania overenej kópie maturitného vysvedčenia informovaní listom (apríl - máj)

Lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na vysokoškolské štúdium a na výkon povolania sa nevyžaduje.

Informácie pre uchádzačov zo zahraničia

Záujemcovia o štúdium z cudziny musia spĺňať podmienky, ktoré sú ekvivalentné podmienkam pre domácich záujemcov o štúdium. Prijatí uchádzači zo zahraničia a slovenskí občania maturujúci v zahraničí musia najneskôr do dňa zápisu predložiť na študijné oddelenie doklad o rovnocennosti stredoškolského štúdia.

Proces uznávania dokladov - nostrifikácia má 2 etapy:

 1. Žiadosť o prevod známok zo stredných škôl v zahraničí na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu SR - Akademické vzdelávanie
  Pre uchádzačov z krajín: Ruská federácia, Srbská republika, Chorvátska republika, Slovinská republika, Uzbekistan, Ukrajina, Maďarsko, Kenská republika, Česká republika a Rakúska republika tento prevod zabezpečí fakulta na základe prevodovej tabuľky.
 2. Žiadosť o nostrifikáciu na Okresnom úrade - Odbor školstva

<output>Uchádzač si môže podať na fakultu iba jednu prihlášku na štúdium, v ktorej uvedie najviac tri študijné programy v poradí podľa priority. Odporúčame využiť túto možnosť a na druhom a treťom mieste uviesť alternatívne študijné programy.</output>

Úhrada poplatku za prijímacie konanie

Prijímacie konanie (prihláška v listinnej podobe): 33 EUR 
Prijímacie konanie (prihláška v elektronickej podobe): 15 EUR

Poplatok za prijímacie konanie je možné uhradiť len bankovým prevodom.

IBAN SK 88 8180 0000 0070 0013 8327
variabilný symbol 800 (bakalárske, magisterské štúdium) alebo 801 (doktorandské štúdium)
špecifický symbol: rodné číslo (bez lomky)

Údaje pre platby zo zahraničia:
Príjemca: Univerzita Komenského v Bratislave
SWIFT: SPSRSKBA
Všeobecná úverová banka
Mlynské Nivy 1
829 90 Bratislava

Podmienky prijatia

Ponúkané študijné programy sú uvedené v Tabuľke študijných programov aj so zoznamom profilových predmetov a plánovaným počtom prijatých študentov na jednotlivé študijné programy. 

UPOZORNENIE: 

Po zrušení externej časti maturity z matematiky budeme všetkých uchádzačov, ktorí nespĺňajú podmienky prijatia podľa článku 3 odsekov 4 alebo 5 uvedených v dokumente Kritériá pre prijímacie konanie na FMFI UK pre akademický rok 2020/2021, posudzovať individuálne, na základe klasifikácií na koncoročných vysvedčeniach alebo maturitného vysvedčenia.
V prípade potreby dodania dokumentov (zatiaľ iba naskenované kópie) Vás budeme kontaktovať e-mailom.

Uchádzači budú prijímaní na bakalárske štúdium na základe nasledujúcoch kritérií: 

 1. výsledky predmetových olympiád alebo predmetových súťažiach
 2. klasifikácia na koncoročných vysvedčeniach
 3. percentil autorizovanej skúšky z matematiky
 4. maturita z profilového predmetu
 5. poradie v poradovníku uchádzačov o štúdium príslušného študijného programu podľa percentilu autorizovanej skúšky z matematiky
 • Na všetky študijné programy budú prijatí:
  • úspešní riešitelia krajského alebo celoštátneho kola olympiády organizovanej MŠVVŠ SR, Jednotou slovenských matematikov a fyzikov a Slovenskou informatickou spoločnosťou v kategóriách A alebo B; predmetová olympiáda sa musí vzťahovať na profilový predmet príslušného študijného programu 
  • úspešní účastníci celoštátneho kola Stredoškolskej odbornej činnosti v odbore, ktorý je ich profilovým predmetom, 
  • úspešní riešitelia celoštátneho kola Turnaja mladých fyzikov, ak je fyzika ich profilovým predmetom 
  • úspešní riešitelia celoštátneho kola Festivalu vedy a techniky v súťažnej kategórii, ktorá sa vzťahuje na profilový predmet študijného programu 
  • riešitelia súťaže Robocup, ktorí postúpili do medzinárodného kola súťaže, ak je informatika profilovým predmetom príslušného študijného programu
  • riešitelia súťaže iBobor v kategórii Senior, ktorí dosiahli aspoň 90 percentil, ak je informatika profilovým predmetom príslušného študijného programu
  • úspešní riešitelia krajského kola súťaže Zenit v programovaní v kategórii A alebo B, ak je informatika profilovým predmetom príslušného študijného programu
  • riešitelia Korešpondenčného matematického seminára, ktorí v niektorej časti (zimnej, letnej) a ľubovoľnej kategórií získali aspoň 65 % celkového počtu bodov
  • riešitelia Fyzikálneho korešpondenčného seminára, ktorí v niektorej časti (zimnej, letnej) a ľubovoľnej kategórií získali aspoň 65 % celkového počtu bodov, ak je fyzika profilovým predmetov príslušného študijného programu
  • riešitelia Korešpondenčného seminára z programovania, ktorí v niektorej časti (zimnej, letnej) a ľubovoľnej kategórií získali aspoň 65 % celkového počtu bodov, ak je informatika profilovým predmetov príslušného študijného programu
 • Na jednotlivé študijné programy na základe výsledkov zo strednej školy pričom na prijatie postačuje splnenie aspoň jednej z podmienok uvedených v Tabuľke kritérií 
  Pre splnenie podmienky klasifikácie na koncoročných vysvedčeniach v období podľa čl. 2 ods. 2 písm. a) musí byť profilový predmet klasifikovaný v každom z ročníkov strednej školy a žiaden z klasifikačných stupňov nesmie byť horší ako požadovaný klasifikačný stupeň.
 • Uchádzači, ktorí nesplnia predchádzajúce podmienky budú zoradení do poradovníka na základe percentilu autorizovanej skúšky z matematiky (ak ich uchádzač absolvoval niekoľko, zohľadní sa mu najlepší výsledok). 
  V prípade neabsolvovania autorizovanej skúšky z matematiky sa uchádzačovi priradí percentil s hodnotou 0. 

Dokumenty a študijné výsledky, ktoré sa zohľadňujú pri prijatí na bakalárske štúdium bez prijímacích skúšok, musia pochádzať zo štúdia na strednej škole ukončeného v školských rokoch 2016/2017 až 2019/20. 

Na každý študijný program stanoví prijímacia komisia dekana hranicu percentilu potrebnú na prijatie. Hranica percentilu môže byť stanovená tak, že celkový počet prijatých na študijný program bude nižší, než je plánovaný počet prijatých. Ak v rámci prijímacieho konania dosiahlo výborný výsledok viac uchádzačov, než je plánovaný počet prijatých, môže dekan prijať na štúdium príslušného študijného programu vyšší počet uchádzačov.

Podmienkou prijatia na študijný program učiteľstvo matematiky a telesnej výchovy je úspešné absolvovanie talentových skúšok na Fakulte telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského (FTVŠ UK).

Podmienkou prijatia na študijný program učiteľstvo informatika – anglický jazyk a literatúra je znalosť anglického jazyka na úrovni B2 Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky.

Výsledky

Jediným oficiálnym dokumentom o výsledkoch prijímacieho konania je rozhodnutie dekana FMFI UK doručené na adresu trvalého pobytu uchádzača o štúdium. Tieto rozhodnutia posielame poštou do vlastných rúk v priebehu júna 2020.

Elektronická návratka (potvrdenie záujmu o štúdium)

Dátum vyplnenia návratky: do 20. júla 2020 (bakalárske šúdium), do 29. júla 2020 (magisterské štúdium), presný termín je uvedený v dekréte o prijatí

Úspešní uchádzači o štúdium sú podľa zákona povinní fakulte do určeného termínu potvrdiť záujem o toto štúdium.

 • Vyplňte elektronickú návratku v akademickom informačnom systéme.
  (na prihlásenie potrebujete prihlasovacie údaje z rozhodnutia o prijatí na štúdium; návod na vyplnenie elektronickej návratky)
 • V rámci tohto procesu do systému nahráte vašu fotografiu na študentský preukaz.
 • V rámci tohto procesu vám bude vygenerovaný zoznam poplatkov, ktoré je potrebné uhradiť (jedná sa napr. o poplatok za vystavenie preukazu študenta, resp. validačnej známky už existujúceho preukazu).
 • Tieto poplatky je potrebné uhradiť na číslo účtu
  IBAN SK 95 8180 0000 0070 0013 8298
  variabilný symbol: 201 (bakalárske štúdium), 202 (magisterské štúdium)
 • špecifický symbol: rodné číslo - bez lomítka (bakalárske štúdium), id osoby (magisterské štúdium)
  poznámka: zahraniční uchádzači o bakalárske štúdium, ktorí nemajú rodné číslo uvedú dátum narodenia vo formáte RRMMDD. 

V prípade, že potrebujete ubytovanie, nezabudnite si načas požiadať o ubytovanie v študentských internátoch.