Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Postdoktorandské pobyty

V nadväznosti na bakalárske, magisterské a doktorandské štúdium poskytuje FMFI UK možnosť postdoktorandských pobytov na svojich pracoviskách a katedrách pre perspektívnych vedcov a vedkyne v oblasti matematiky, fyziky a informatiky.

Pravidelne raz ročne fakulta zverejňuje ponuku pre mladých absolventov doktorandského štúdia. Záujemcovia tu nájdu konkrétne informácie týkajúce sa termínu podania prihlášky, náležitostí prihlášky, finančných a ostatných podmienkach.

Posdoktorandské pozície - aktuálne ponuky

Archív ponúkaných posdoktorandských pozícií

Postdoctoral research fellowship in high-energy physics...14. 07. 2021

The Department of Theoretical Physics, Faculty of Mathematics, Physics, and Informatics, Comenius University Bratislava is seeking candidates for a...

Post-doktorandské pozície na FMFI UK22. 04. 2021

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky ponúka pozície post-doktorandov pre absolventov PhD štúdia z celého sveta.

Správy od 11 do 12 z 12
<< Prvé < Predošlé 1-10 11-12 Ďalšie > Posledné >>

EURAXESS, európsky portál na zverejňovanie pozícií vedeckých pracovníkov, kde sa povinne zverejňujú pozície v rámci európskych projektov, je ďalším zdrojom informácii o otvorených postdoktorandských pozíciach aj na našej fakulte

Rektorát Univerzity Komenského v Bratislave taktiež pravidelne zverejňuje výzvy pre perspektívnych mladých vedcov v súlade so smernicou rektora UK. Vnútorný predpis č. 3/2020, ktorý upravuje podmienky a pôsobenie postdoktorandov v rámci Univerzity Komenského v Bratislave

Základné informácie ohľadom postdoktorandských pobytov, vrátane časového harmonogramu, sú zverejnené na stránkach UK

Ďalšie inštitúcie poskytujúce možnosti financovania posdoktoradských pobytov na FMFI UK

Úrad vlády SR

Prostredníctvom svojho útvaru VAIA (Výskumná a inovačná autorita), ktorý sa zaoberá výskumom a inováciami, bolo vypísaných osem výziev na podporu výskumu a inovácii. Detailnejšie informácie nájdete na stránkach VAIA 

Zvlášť pre FMFI UK je významná „Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti“, ktorá sa zameriava na výskumínkov R2-R4 (Štipendiá pre excelentných výskumníkov a výskumníčky R2-R4 Kód výzvy 09I03-03-V04 Komponent 9) a v rámci ktorej je až 43% objemu prostriedkov alokovaných pre fyzikálne, technické a matematické vedy.  

SAV (Slovenská akadémia vied)

V minulosti fakulta úspešne pôsobila v rámci troch výziev programu SASPRO 2 (Slovenský akademický a vedecký program – súčasť schémy Horizont 2020), ktorý združoval tri slovenské špičkové vedecké a výskumné inštitúcie SAV, UK a STU. FMFI UK bola aktívna v návratových pobytoch pre slovenských odbnorníkov pôsobiacich v zahraničí vytvorením pracovných pozícií vhodných na ich profesionálnu a vedeckú realizáciu, čím prispievajú k pozitívnym výsledkom fakulty. V súčasnosti je už táto výzva uzavretá, avšak SAV vyvíja aktivity v záujme vypísania výzvy SASPRO 3, čo predstavuje perspektívy aj pre FMFI UK. 

SAIA (Slovenská akademická informačná agentúra)

V rámci „Národného štipendijného programu“ zabezpečuje internacionalizáciu vzdelávania a vedy na Slovensku bez regionálnych limitov. Bližšie informácie sú dostupné na stránke agentúry. Kategória „C“ sa vzťahuje na postdoktorandov, ktorých pozve inštitúcia na Slovensku.

Ďalšie programy tejto inštitúcie napr. CEPUS, Akcia Rakúsko Slovensko sú regionálne vymedzené. Bližšie informácie o nich nájdete tiež na stránkach agentúry (anglická verzia). Dôležité informácie, ktoré sa týkajú napr. zdravotného poistenia, sú dostupné na stránkach Národného štipendijného programu

Európska komisia

Zverejňuje aj výzvy týkajúce sa postdoktorandských pozícii. 

Súčasné postdoktorandské pozície na FMFI UK

V roku 2023 FMFI UK Bratislava poskytla 15 nových miest pre perspektívne postdoktorandky a postdoktorandov. 

V rámci programu SASPRO 2, ktorý je súčasťou schémy Horizont 2020 a ktorý združuje tri slovenské špičkové vedecké a výskumné inštitúcie SAV, UK a STU, jednu novú návratovú postdoktorandskú pozíciu obsadil Dr. Martin Krššák a pôsobí na katedre teoretickej fyziky pod vedením doc. Tomáša Blažeka.

Pre excelentných výskumníkov ohrozených vojnou na Ukrajine fakulta pripravila v roku 2023 štyri postdoktorandské pozíciie. Obsadené boli tri miesta na katedre experimentálnej fyziky: 

 • Dr. Mykhaylo Bilogovskyy, ktorý pôsobí v spolupráci s doc. Marošom Gregorom,
 • Dr. Ihor Shpetnyy, spolupracuje na projekte doc. Tomáša Pleceníka,
 • Dr. Olena Zhytlukhina, ktorej hostiteľom je Dr. Leonid Satrapinskyy. 

Štvrtá pozícia vytvorená na katedre jadrovej fyziky a biofyziky nebola obsadená z objektívnych dôvodov víťazného uchádzača.


Na základe výzvy Rektorátu UK bolo na FMFI UK vybratých päť uchádzačov: 

 • Dr. Shasha Zheng, ktorá bude pôsobiť pod vedením prof. Róberta Jajcaya na Katedre algebry a geometrie,
 • Dr. Moumene Imane, ktorá bude na Katedre jadrovej fyziky a biofyziky  spolupracovať s prof. Fedorom Šimkovicom,
 • Dr. Bernard Gitura Kimani bude pôsobiť na Katedre astronómie, fyziky Zeme a meteorológie u prof. Zdenka Machalu,
 • Dr. Savita Verma bude spolupracovať tiež na Katedre astronómie, fyziky Zeme a meteorológie s doc. Karolom Henselom,
 • Dr. Rajavelu Hemalaxmi bude pôsobiť na Katedre experimentálnej fyziky  pod vedením prof. Pavla Veisa. 


Na základe výzvy FMFI UK boli na fakulte obsadené štyri postdoktorandské pozície: 

 • na Katedre teoretickej fyziky pod vedením doc. Tomáša Blažeka pôsobí Dr. Eugenia Boffo,
 • na Katedre experimentálnej fyziky pod vedením prof. Štefana Matejčíka pracuje Dr. Vahideh Ilbeigi,
 • taktiež na Katedre experimentálnej fyziky bude spolupracovať s prof. Pavlom Veisom Menéndez Luis Javier Fernández,
 • na Katedre aplikovanej informatiky bude pôsobiť Dr. Nicholas Hananea pod vedením prof. Ľubice Beňuškovej.

V súčasnosti prof. Zdenko Machala a prof. Pavel Veis vytvorili spoločné postdoktorandské miesto, ktoré obsadí Dr. Atikukke Sahithya. 


Súčasne na fakulte pokračujú deviati postdoktorandi vybratí v minulých odbobiach. Na katedre experimentálnej fyziky sú to nasledovní vedci: 

 • v rámci programu SASPRO2 pokračuje vo výskumnej činnosti na Katedre experimentálnej fyziky Dr. František Herman, ktorý postdoktorandskú pozíciu získal v roku 2022,
 • Dr. Vahideh Ilbeigi na Katedre experimentálnej fyziky pod vedením prof. Štefana Matejčíka úspešne ukončila projekt MCSA Maria Currie a v súčasnosti pokračuje v rámci výzvy fakulty,
 • Dr. Oleh Turutanov, ktorý spoluprácu započal v roku 2022, je výskumník ohrozený konfliktom na Ukrajine, a naďalej spolupracuje s prof. Miroslavom Grajcarom


Na základe výziev FMFI UKRektorátu UK boli na postdoktorandské pozície v rokoch 2021 a 2022 prijatí nasledovní postdoktorandi, ktorých výskum pokračoval aj v roku 2023 prípadne ktorých pôsobenie bolo predĺžené:

 • Na Katedre experimentálnej fyziky to boli:
  • Dr. Sukumaran Vanibhapeedikayil Dhanada a Dr.Neelmani, ktorí spolupracujú s prof. Pavlom Veisom,
  • Dr. Shamaila Manzoor, pracuje pod vedením doc. Petra Čermáka.
 • Na Katedre astronómie, fyziky Zeme a meteorológie aj v tomto roku naďalej pôsobili pod vedením Prof. Zdenka Machalu Dr. Kooshki Saeed a Dr.Vazquez Thomas.
 • Na Katedre jadrovej fyziky a biofyziky od roku 2021 doteraz pôsobí Dr. Amina Khatun pod vedením prof. Fedora Šimkovica.

Dokumenty potrebné na legalizáciu pobytu študentov a zamestnancov fakulty prichádzajúcich zo zahraničia

Vybavenie prechodného pobytu 

Podmienky vstupu, pobytu a vydávanie dokladov pre  cudzincov na území SR upravujú ustanovenia  Zákona č. 404/2011 Z.z.

Postdoktorandi/doktorandi, ktorí sú rezidentmi EÚ

Pobyt rezidentov EÚ na území SR upravuje § 112, ods. 1, pobyt ich rodinných príslušníkov ods. 2.

Rezidenti EÚ majú právo na pobyt po dobu troch mesiacov od vstupu na územie Slovenskej republiky bez akýchkoľvek iných podmienok a formálnych náležitostí. Počas tohto pobytu sa preukazujú buď platným preukazom totožnosti alebo cestovným dokladom.

Avšak aj občan členského štátu EÚ má povinnosť hlásiť sa na príslušnom oddelení cudzineckej polície do 10 pracovných dní (rovnako i jeho rodinní príslušníci) v prípade, že je ubytovaný v súkromí. V praxi to znamená, že vyplní tlačivo "Hlásenie o pobyte" (slovenská verziaanglická verzia), ktoré doručí príslušnému útvaru cudzineckej polície, napr. formou doporučeného listu. Ak je občan EÚ ubytovaný v ubytovacom zariadení, túto povinnosť plní ubytovacie zariadenie, ktoré vyzve cudzinca k vyplneniu tlačiva o hlásení pobytu cudzinca a zabezpečí jeho doručenie policajnému útvaru do piatich dní od ubytovania. 

Postdoktorandi/doktorandi z tretích krajín 

Povinnosťami príslušníkov tretích krajín sa zaoberá § 111, ods. 2, ktorým sa ukladá držiteľovi národného víza (prípadne schengenského víza) povinnosť informovať príslušný útvar cudzineckej polície o začiatku, mieste a predpokladanej dĺžke pobytu do troch pracovných dní. Táto povinnosť sa plní vyplnením pripojeného formulára "Hlásenie o pobyte" (slovenská verziaanglická verzia) a jeho doručením príslušnému útvaru cudzineckej polície napr. formou doporučeného listu.

Zároveň je povinnosťou postdoktorandov a doktorandov z tretích krajín získať povolenie k pobytu. Postdoktorandi a tiež doktorandi majú možnosť prednostného vybavenia. Za týmto účelom je potrebné v súčinnosti s hostiteľom resp. školiteľom  podanie on-line žiadosti prostredníctvom stránky Ministerstva vnútra SR.

Prílohou tohto podania je buď akceptačný list (postdoktorandi) alebo rozhodnutie o prijatí (doktorandi) a tiež vyplnené tlačivo "Žiadosť o udelenie prechodného pobytu/Application for the temporary residence".

Na základe tejto žiadosti cudzinecká polícia pridelí žiadateľovi termín, na ktorý sa postdoktorand resp. doktorand dostaví na jej pracovisko a predloží nasledovné dokumenty, ktoré nesmú byť staršie ako 3 mesiace (90 dní): 

 • platný cestovný doklad,
 • dve fotografie s rozmermi 3x3,5 cm
 • vyplnenú žiadosť o udelenie prechodného pobytu v listinnej forme,
 • potvrdenie o účele pobytu (akceptačný list, prípadne pracovná zmluva alebo zmluva o budúcej pracovnej zmluve v prípade postdoktorandov, rozhodnutie o prijatí na doktorandské štúdium v prípade doktorandov),
 • potvrdenie o bezúhonnosti, tento účel plní výpis z registra trestov z krajiny, v ktorej sa postdoktorand resp. doktorand v posledných troch rokoch zdržiaval viac ako 90 dní počas šiestich po sebe nasledujúcich mesiacoch (§ 121 ods. 1 zákona o pobyte cudzincov) a ktorý sa vzťahuje na celú krajinu (nie na určitý štát krajiny, dištrikt a pod.),
 • doklad o finančnom zabezpečení pobytu, na tento účel sa predkladá akceptačný list, kde je vyčíslená čiastka, ktorú bude postdoktorand vo forme platu poberať po dobu jeho pôsobenia na fakulte, prípadne iný relevantný doklad vystavený fakultou. V prípade doktoradov sa predkladá „Potvrdenie o štipendiu“, ktoré vystaví referát doktorandského štúdia.
 • doklad potvrdzujúci zabezpečenie ubytovania.

Všetky predkladané dokumenty musia byť v slovenskom jazyku, alebo preložené do slovenského jazyka prekladateľom, ktorý má na úradné preklady oprávnenie. Zoznam oprávnených prekladateľov sa nachádza na stránke Ministerstva spravodlivosti SR

V prípade ak predmetom prekladu nie je originálny dokument, ale len jeho kópia, je potrebné zhodnosť tejto kópie s originálom potvrdiť na ľubovoľnom notárskom úrade v SR alebo ľubovoľnom matričnom úrade na území SR.

Postdoktorand za účelom zabezpečenia potrebnej dokumentácie spolupracuje so svojim hostiteľom a personálnym oddelením fakulty.

Doktorand si zabezpečí potrebnú dokumentáciu v súčinnosti s referátom doktorandského štúdia fakulty a svojim školiteľom. 

Podľa § 131k ods. 2 zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov štátny príslušník tretej krajiny, ktorý si na policajnom útvare podal žiadosť o udelenie prechodného pobytu podľa § 31 ods. 3 alebo trvalého pobytu podľa § 44 ods. 1, je oprávnený zdržiavať sa na území Slovenskej republiky až do rozhodnutia o tejto žiadosti.

Zdravotné poistenie zahraničných postdoktorandov a doktorandov

Základné informácie o zdravotnom poistení pre cudzincov

Postdoktorandom, ktorí na fakulte pôsobia na základe pracovnej zmluvy, nezávisle od skutočnosti z ktorých krajín pochádzajú, a sú teda s fakultou v zamestnaneckom pomere, je zdravotné poistenie poskytnuté prostredníctvom fakulty formou verejného zdravotného poistenia.

Aktuality

Okrem možnosti komunikovať s cudzineckou políciou ako je uvedené v záložke “Dokumenty potrebné na legalizáciu pobytu študentov a zamestnancov fakulty prichádzajúcich zo zahraničia”, ktorá ostáva prioritná, je v súčasnosti  možné obrátiť sa na oddelenie Cudzineckej polície v Bratislave i osobne v dňoch pondelok, streda, piatok v čase od 7.30 h do 15.30 h, kde je možné vybaviť okrem pobytových záležitostí aj všetky ostatné životné situácie, informovať sa o stave žiadosti o prechodný pobyt a pod., tak ako je uvedené na stránkach Hraničnej a cudzineckej polície.  

Dni pracovného voľna

Dni 1. máj (streda) a 8. máj (streda) sú v Slovenskej republike štátnymi sviatkami t.j. dňami pracovného voľna.