Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Rozširujúce štúdium

Základné informácie

Rozširujúce  štúdium (RŠ) je realizované podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Rozširujúce štúdium je určené 

 • učiteľom druhého stupňa základnej školy a učiteľom strednej školy, ktorí chcú získať kvalifikačný predpoklad na vyučovanie ďalšieho aprobačného predmetu,
 • absolventom doplňujúceho pedagogického štúdia, ktorí aktuálne nepôsobia ako učitelia v praxi, ale majú záujem o získanie kvalifikačného predpokladu na vyučovanie ďalšieho aprobačného predmetu,
 • absolventom základného modulu doplňujúceho pedagogického štúdia, ktorí študujú rozširujúci modul doplňujúceho pedagogického štúdia a chcú získať kvalifikačný predpoklad na vyučovanie ďalšieho aprobačného predmetu, 
 • učiteľom druhého stupňa základnej školy, ktorí spĺňajú kvalifikačný predpoklad na vyučovanie aprobačného predmetu len na druhom stupni základnej školy a chcú získať kvalifikačný predpoklad na vyučovanie tohto predmetu na strednej škole.

Absolvent RŠ získa kvalifikačný predpoklad na výkon pracovnej činnosti na vyučovanie aprobačného predmetu matematika, fyzika alebo informatika (podľa zvoleného programu RŠ) na druhom stupni základnej školy a na strednej škole alebo iba na druhom stupni základnej školy (podľa aktuálne otvoreného programu RŠ).

RŠ ponúkame pre aprobačné predmety matematika, fyzika a informatika, a to v externej forme v trvaní 5 semestrov. V akademickom roku 2023/24 RŠ pre aprobačný predmet informatika otvárame pre získanie kvalifikačného predpokladu na vyučovanie iba na druhom stupni základnej školy

Otvorenie externej formy RŠ v danom akademickom roku a pre daný predmet závisí od počtu uchádzačov o RŠ.

Prihláška a prijímacie konanie

V akademickom roku 2024/2025 sa rozširujúce štúdium NEOTVÁRA. 

Povinnou súčasťou prihlášky na rozširujúce štúdium sú nasledovné doklady:  

 1. kópie (overené podľa podmienok uvedených nižšie) dokladov o absolvovaní vysokoškolského štúdia:
  • vysokoškolský diplom,
  • vysvedčenie o štátnej skúške,
  • dodatok k diplomu (ak bol v čase skončenia štúdia už vydávaný),
 2. životopis,
 3. v prípade absolvovania doplňujúceho pedagogického štúdia overená kópia osvedčenia o absolvovaní doplňujúceho pedagogického štúdia a overená kópia vysvedčenia o kvalifikačnom vzdelávaní,
 4. v prípade absolvovania základného modulu doplňujúceho pedagogického štúdia overená kópia osvedčenia o základnom module doplňujúceho pedagogického štúdia a potvrdenie o štúdiu rozširujúceho modulu doplňujúceho pedagogického štúdia.

Uchádzač, ktorý absolvoval  

 • magisterské štúdium na FMFI UK, resp. doplňujúce pedagogické štúdium na FMFI UK, predloží kópie dokladov o absolvovaní vysokoškolského štúdia podľa bodu 1, resp. osvedčenia o základnom module doplňujúceho pedagogického štúdia a vysvedčenia o kvalifikačnom vzdelávaní podľa bodu 3 a 4,
 • vysokoškolské štúdium druhého stupňa , resp. doplňujúce pedagogické štúdium na inej fakulte UK, než na FMFI UK, alebo na inej fakulte vysokej školy so sídlom na území Slovenskej republiky, predloží overené kópie dokladov o absolvovaní vysokoškolského štúdia podľa bodu 1, resp. osvedčenia o základnom module doplňujúceho pedagogického štúdia a vysvedčenia o kvalifikačnom vzdelávaní podľa bodu 3 a 4,
 • vysokoškolské štúdium druhého stupňa na fakulte vysokej školy so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, predloží overené kópie rozhodnutí o uznaní dokladov o vzdelaní a kópie dokladov o absolvovaní štúdia podľa bodu 1.

Ak uchádzač zmenil meno alebo zmenil priezvisko, priloží   prihláške na RŠ aj overenú kópiu dokladov preukazujúcich zmenu mena alebo zmenu priezviska.

Uchádzač sa na RŠ prihlasuje vyplnením elektronickej prihlášky. Prihlášku je potrebné vytlačiť, podpísať a spolu s vyššie uvedenými prílohami zaslať na adresu fakulty:

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK
Študijné oddelenie
Mlynská dolina
842 48 Bratislava

Ak prihláška spĺňa predpísané náležitosti a uchádzač spĺňa požiadavky pri zaradení na rozširujúce štúdium, dekan vydá rozhodnutie o prijatí uchádzača. Uchádzačovi budú spolu s rozhodnutím o prijatí na RŠ doručené nasledovné dokumenty:   

 • prístupové údaje do akademického informačného systému UK (AiS2),
 • platobný príkaz na úhradu poplatku za RŠ.

Požiadavky na prijatie na rozširujúce štúdium sú:

 1. spĺňanie kvalifikačných predpokladov na výkon pracovnej činnosti v kategórii učiteľ a podkategórii učiteľ druhého stupňa základnej školy alebo učiteľ strednej školy,

  a súčasne

 2. vykonanie vstupných skúšok. 
  Bližšie informácie k vstupným skúškam v závislosti od programu sú uvedené nižšie.  

  Bez vstupných skúšok sú na rozširujúce štúdium zaraďovaní pedagogickí zamestnanci a fyzické osoby, ak
  1. spĺňajú kvalifikačný predpoklad na vyučovanie niektorého z predmetov matematika, fyzika, informatika alebo deskriptívna geometria

   a súčasne 
  2. odo dňa riadneho skončenia ich vysokoškolského štúdia druhého stupňa neuplynulo viac ako päť rokov.

Vstupné skúšky budú prebiehať spravidla prezenčnou formou koncom augusta s nasledovným obsahom: 

Poplatky

Externá forma RŠ je spoplatnená sumou 600,- Eur za jeden akademický rok. Poplatok je možné uhradiť v dvoch splátkach (300,- Eur za jeden semester). Poplatok je potrebné uhradiť na príslušný semester najmenej 5 pracovných dní pred zápisom na RŠ.

Poplatok vo výške 300 EUR za semester (600 eur za rok) je možné uhradiť len bankovým prevodom.
IBAN: SK95 8180 0000 0070 0013 8298
variabilný symbol: 900
špecifický symbol: rodné číslo bez lomítka
poznámka: Meno, Priezvisko

V prípade záujmu realizovať úhradu prostredníctvom faktúry je potrebné fakultu informovať a o daný spôsob úhrady požiadať vopred. 

Dekan môže na základe písomnej žiadosti poplatok za RŠ znížiť, odpustiť alebo odložiť termín jeho splatnosti, a to s prihliadnutím na  

 • skutočnosť, že účastníkovi RŠ boli uznané absolvovania predmetov v programe RŠ,
 • sociálnu a zdravotnú situáciu účastníka RŠ alebo na iné skutočnosti hodné osobitné zreteľa.

Poplatky spojené s doplňujúcim pedagogickým štúdiom a rozširujúcim štúdiom na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky UK (.pdf)

Harmonogram štúdia

Základný harmonogram rozširujúceho štúdia je totožný s harmonogramom štúdia pre študijné programy vysokoškolského štúdia uskutočňované fakultou: 

   Zimný semester 2023/2024Letný semester 2023/2024
   Výučba18. 9. – 15. 12. 2023Výučba19. 2. – 17. 5. 2024
   Skúškové obdobie2. 1. – 16. 2. 2023Skúškové obdobie20. 5.– 28. 6. 2024


Obhajoba záverečnej práce a záverečné skúšky: 

Matematika: 
Záverečná skúška a obhajoba: 23. a 24.2.2024, miestnosť M 109
Odovzdanie záverečnej práce: do 20.1.2024
Informatika: 
Záverečná skúška a obhajoba:2. a 3.2.2024, miestnosť I 32
Odovzdanie záverečnej práce:do 5.1.2024, posunuté do 13.1.2024
Fyzika: 
Záverečná skúška a obhajoba:13.2.2024, miestnosť F1 145
Odovzdanie záverečnej práce:do 12.1.2024

Záverečná skúška, záverečné práce

Rozširujúce štúdium sa končí obhajobou záverečnej práce a záverečnou skúškou pozostávajúcou z:   

 • ústnej skúšky z príslušného aprobačného predmetu (matematika, fyzika alebo informatika)
 • ústnej skúšky z didaktiky predmetu matematika / fyzika / informatika

Po úspešnom absolvovaní rozširujúceho štúdia fakulta absolventovi vydá vysvedčenie o kvalifikačnom vzdelávaní.

Záverečná práca rozširujúceho štúdia má didakticko-metodický charakter s aplikáciou na príslušný aprobačný predmet (matematika, fyzika alebo informatika), môže reflektovať i širšie vedomosti z oblasti pedagogiky a psychológie.

Vzor záverečnej práce obsahujúci všetky formálne náležitosti záverečnej práce - rtf,  pdf.

Informácie a náležitosti správneho citovania

Podrobnejšie informácie o záverečných prácach nájdete v Študijnom poriadku doplňujúceho pedagogického štúdia a rozširujúceho štúdia FMFI UK (čl. 16). 

Obhajoba záverečnej práce a záverečné skúšky: 

Matematika: 
Záverečná skúška a obhajoba: 23. a 24.2.2024, miestnosť M 109
Odovzdanie záverečnej práce: do 20.1.2024
Informatika: 
Záverečná skúška a obhajoba:2. a 3.2.2024, miestnosť I 32
Odovzdanie záverečnej práce:do 5.1.2024, posunuté do 13.1.2024
Fyzika: 
Záverečná skúška a obhajoba:13.2.2024, miestnosť F1 145
Odovzdanie záverečnej práce:do 12.1.2024

Zoznam kandidátov na záverečné skúšky
(Zoznam je prístupný používateľom FMFI UK po prihlásení)

Študijný plán a rozvrh

Externá forma rozširujúceho štúdia RŠ je koncipovaná ako päťsemestrálne štúdium prezenčnou formou (doplnené samoštúdiom).

Rozvrh výučby sa vydáva pre každý semester osobitne. Účastníci sú s ním oboznámení najneskôr 14 dní pred zápisom do príslušného semestra. Výučba prebieha spravidla v piatok poobede a v sobotu počas 4 – 6 týždňov v každom semestri. 

 • Študijný plán – informatika (pre štúdium, ktoré začalo v akademickom roku 2022/2023, resp. 2021/2022)
 • Študijný plán - informatika pre ZŠ (pre štúdium, ktoré začína v akademickom roku 2023/2024)

 • Študijný plán – fyzika (pre štúdium, ktoré začalo v akademickom roku 2021/2022)
 • Študijný plán – fyzika (pre štúdium, ktoré začína v akademickom roku 2023/2024) 

 • Študijný plán – matematika (pre štúdium, ktoré začalo v akademickom roku 2021/2022)
 • Študijný plán – matematika (pre štúdium, ktoré začína v akademickom roku 2023/2024) 

ROZVRH PREDMETOV RŠ: