Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Rozširujúce štúdium

Aktuálne informácie pre akademický rok 2022/2023 sú zverejnené v časti Prihláška a prijímacie konanie.

Základné informácie

Rozširujúce  štúdium (RŠ) je realizované podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Rozširujúce štúdium je určené 

 • učiteľom druhého stupňa základnej školy a učiteľom strednej školy, ktorí chcú získať kvalifikačný predpoklad na vyučovanie ďalšieho aprobačného predmetu,
 • absolventom doplňujúceho pedagogického štúdia, ktorí aktuálne nepôsobia ako učitelia v praxi, ale majú záujem o získanie kvalifikačného predpokladu na vyučovanie ďalšieho aprobačného predmetu,
 • absolventom základného modulu doplňujúceho pedagogického štúdia, ktorí študujú rozširujúci modul doplňujúceho pedagogického štúdia a chcú získať kvalifikačný predpoklad na vyučovanie ďalšieho aprobačného predmetu, 
 • učiteľom druhého stupňa základnej školy, ktorí spĺňajú kvalifikačný predpoklad na vyučovanie aprobačného predmetu len na druhom stupni základnej školy a chcú získať kvalifikačný predpoklad na vyučovanie tohto predmetu na strednej škole.

RŠ ponúkame pre aprobačné predmety matematika, fyzika a informatika, a to v externej forme v trvaní 5 semestrov. 

Absolvent RŠ získa kvalifikačný predpoklad na výkon pracovnej činnosti na vyučovanie aprobačného predmetu matematika, fyzika alebo informatika (podľa zvoleného programu RŠ) na druhom stupni základnej školy a na strednej škole.

Otvorenie externej formy RŠ v danom akademickom roku a pre daný predmet závisí od počtu uchádzačov o RŠ.

Prihláška a prijímacie konanie

V akademickom roku 2022/23 sa otvára iba rozširujúce štúdium informatiky. Termín na podanie prihlášok pre akademický rok 2022/2023: do 30. júla 2022.

Rozširujúce štúdium matematiky a fyziky sa v akademickom roku 2022/23 neotvára.

Povinnou súčasťou prihlášky na rozširujúce štúdium sú nasledovné doklady:  

 1. kópie (overené podľa podmienok uvedených nižšie) dokladov o absolvovaní vysokoškolského štúdia:
  • vysokoškolský diplom,
  • vysvedčenie o štátnej skúške,
  • dodatok k diplomu (ak bol v čase skončenia štúdia už vydávaný),
 2. životopis,
 3. v prípade absolvovania doplňujúceho pedagogického štúdia kópia osvedčenia o absolvovaní doplňujúceho pedagogického štúdia a kópia vysvedčenia o kvalifikačnom vzdelávaní,
 4. v prípade absolvovania základného modulu doplňujúceho pedagogického štúdia kópia osvedčenia o základnom module doplňujúceho pedagogického štúdia a potvrdenie o štúdiu rozširujúceho modulu doplňujúceho pedagogického štúdia.

Uchádzač, ktorý absolvoval  

 • magisterské štúdium na FMFI UK, resp. doplňujúce pedagogické štúdium na FMFI UK, predloží kópie dokladov o absolvovaní vysokoškolského štúdia podľa bodu 1, resp. osvedčenia o základnom module doplňujúceho pedagogického štúdia a vysvedčenia o kvalifikačnom vzdelávaní podľa bodu 3 a 4,
 • vysokoškolské štúdium druhého stupňa , resp. doplňujúce pedagogické štúdium na inej fakulte UK, než na FMFI UK, alebo na inej fakulte vysokej školy so sídlom na území Slovenskej republiky, predloží overené kópie dokladov o absolvovaní vysokoškolského štúdia podľa bodu 1, resp. osvedčenia o základnom module doplňujúceho pedagogického štúdia a vysvedčenia o kvalifikačnom vzdelávaní podľa bodu 3 a 4,
 • vysokoškolské štúdium druhého stupňa na fakulte vysokej školy so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, predloží overené kópie rozhodnutí o uznaní dokladov o vzdelaní a kópie dokladov o absolvovaní štúdia podľa bodu 1.

Ak uchádzač zmenil meno alebo zmenil priezvisko, priloží   prihláške na RŠ aj overenú kópiu dokladov preukazujúcich zmenu mena alebo zmenu priezviska.

Uchádzač sa na RŠ prihlasuje vyplnením prihlášky (formát doc, formát pdf). Prihlášku je potrebné vytlačiť, podpísať a spolu s vyššie uvedenými prílohami zaslať na adresu fakulty:

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK
Študijné oddelenie
Mlynská dolina
842 48 Bratislava

Ak prihláška spĺňa predpísané náležitosti a uchádzač spĺňa požiadavky pri zaradení na rozširujúce štúdium, dekan vydá rozhodnutie o prijatí uchádzača. Uchádzačovi budú spolu s rozhodnutím o prijatí na RŠ doručené nasledovné dokumenty:   

 • prístupové údaje do akademického informačného systému UK (AiS2),
 • platobný príkaz na úhradu poplatku za RŠ.

Požiadavky na prijatie na rozširujúce štúdium sú: 

 1. na pedagogického zamestnanca:
  1. spĺňanie kvalifikačných predpokladov na výkon pracovnej činnosti v kategórii učiteľ, a
  2. spĺňanie kvalifikačných predpokladov na vyučovanie niektorého z predmetov matematika, fyzika, informatika, deskriptívna geometria, technika, chémia, biológia alebo geografia.
 2. na fyzickú osoba, ktorá nie je pedagogickým zamestnancom, a na pedagogického zamestnanca, ktorí nespĺňa podmienky uvedené v časti A. bod. 2:
  1. spĺňanie kvalifikačných predpokladov na výkon pracovnej činnosti v kategórii učiteľ, a
  2. vykonanie vstupných skúšok v rozsahu obsahu úplného stredného vzdelania z predmetu, ktorého sa rozširujúce štúdium týka.

Poplatky

Externá forma RŠ je spoplatnená sumou 600,- Eur za jeden akademický rok. Poplatok je možné uhradiť v dvoch splátkach (300,- Eur za jeden semester). Poplatok je potrebné uhradiť na príslušný semester najmenej 5 pracovných dní pred zápisom na RŠ.

Poplatok vo výške 300 EUR za semester (600 eur za rok) je možné uhradiť len bankovým prevodom.
IBAN: SK95 8180 0000 0070 0013 8298
variabilný symbol: 900
špecifický symbol: rodné číslo bez lomítka
poznámka: Meno, Priezvisko

Dekan môže na základe písomnej žiadosti poplatok za RŠ znížiť, odpustiť alebo odložiť termín jeho splatnosti, a to s prihliadnutím na  

 • skutočnosť, že účastníkovi RŠ boli uznané absolvovania predmetov v programe RŠ,
 • sociálnu a zdravotnú situáciu účastníka RŠ alebo na iné skutočnosti hodné osobitné zreteľa.

Poplatky spojené s doplňujúcim pedagogickým štúdiom a rozširujúcim štúdiom na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky UK (.pdf)

Ministerstvo školstva preplatí niektorým uchádzačom a študentom náklady na rozširujúce štúdium - bližšie informácie

Harmonogram štúdia

Základný harmonogram rozširujúceho štúdia je totožný s harmonogramom štúdia pre študijné programy vysokoškolského štúdia uskutočňované fakultou: 

   Zimný semester 2021/2022Letný semester 2021/2022
   Výučba20. 9. – 17. 12. 2021Výučba14. 2. – 13. 5. 2022
   Skúškové obdobie3. 1. – 11. 2. 2022Skúškové obdobie16. 5.– 30. 6. 2022


Obhajoba záverečnej práce a záverečné skúšky: 

Odovzdanie práce do4 týždne pred obhajobou
Obhajoba a záverečná skúškana konci 5. semestra

Záverečná skúška, záverečné práce

Rozširujúce štúdium sa končí obhajobou záverečnej práce a záverečnou skúškou pozostávajúcou z:   

 • ústnej skúšky z príslušného aprobačného predmetu (matematika, fyzika alebo informatika)
 • ústnej skúšky z didaktiky predmetu matematika / fyzika / informatika

Po úspešnom absolvovaní rozširujúceho štúdia fakulta absolventovi vydá vysvedčenie o kvalifikačnom vzdelávaní.

Záverečná práca rozširujúceho štúdia má didakticko-metodický charakter s aplikáciou na príslušný aprobačný predmet (matematika, fyzika alebo informatika), môže reflektovať i širšie vedomosti z oblasti pedagogiky a psychológie.

Vzor záverečnej práce obsahujúci všetky formálne náležitosti záverečnej práce - rtf,  pdf.

Informácie a náležitosti správneho citovania

Podrobnejšie informácie o záverečných prácach nájdete v Študijnom poriadku doplňujúceho pedagogického štúdia a rozširujúceho štúdia FMFI UK (čl. 16). 

Študijný plán a rozvrh

Externá forma rozširujúceho štúdia RŠ je koncipovaná ako päťsemestrálne štúdium prezenčnou formou (doplnené samoštúdiom).

Rozvrh výučby sa vydáva pre každý semester osobitne. Účastníci sú s ním oboznámení najneskôr 14 dní pred zápisom do príslušného semestra. Výučba prebieha spravidla v piatok poobede a v sobotu počas 4 – 6 týždňov v každom semestri. 

ROZVRH PREDMETOV RŠ:    

 • letný semester v akademickom  roku 2022/2023
  • informatika
   (bude zverejnený pred začiatkom semestra)