Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

22. zasadnutie AS

Deň konania zasadnutia:  17. júna 1996 (pondelok)

Čas konania zasadnutia:  13.00 hod.

Miestnosť:  poslucháreň F1-108

 

Návrh programu zasadnutia: 

 1. Zmena študijného programu magisterského štúdia informatiky.
 2. Zmeny v Študijnom a skúšobnom poriadku MFF UK.
 3. Návrhy na predĺženie pracovného pomeru podľa par. 27 Zákona o VŠ.
 4. Zásady budovania a prevádzky informačného systému MFF UK.
  Podkladový materiál:
  Príloha 1: Všeobecné pravidlá správania sa používateľa počítačovej siete MFF UK
 5. Prerokovanie zriadenia Astronomického ústavu MFF UK.
 6. Rôzne.
  Podkladový materiál:
  Záverečná reč predsedu AS MFF UK doc. RNDr. Rudolfa Hajossyho, CSc.

 

Dodatočne predložený materiál: 

 1. Návrh na zmenu Štatútu MFF UK.