Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

10. zasadnutie AS

Deň konania zasadnutia:  10. októbra 1994 (pondelok)

Čas konania zasadnutia:  14.00 hod.

Miestnosť:  poslucháreň F1-108

 

Návrh programu zasadnutia: 

  1. Informácia dekana o aktuálnych problémoch fakulty.
  2. Prerokovanie spôsobu obsadenia miesta vedúceho na niektorých katedrách.
  3. Schválenie návrhu dekana na opätovné vymenovanie prodekana.
  4. Schválenie osobných príplatkov na ďalšie obdobie.
  5. Schválenie Volebného poriadku pre voľby študentskej časti AS.
    (Kompletné znenie Volebného poriadku dostanete poštou; pripomienky k tomuto poriadku ste dostali v rámci materiálov k poslednému zasadaniu AS MFF UK dňa 29.6.1994.)
  6. Rôzne.