Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

1. zasadnutie AS

Deň konania zasadnutia:  13. septembra 1993 (pondelok)

Čas konania zasadnutia:  14.00 hod.

Miestnosť:  poslucháreň F1-108

 

Návrh programu zasadnutia: 

  1. Uctenie pamiatky zosnulého člena AS MFF UK, Prof. RNDr. Štefana Známa, DrSc.
  2. Prerokovanie spôsobu ustanovenia vedúcich pracovísk do nového funkčného obdobia.
  3. Prerokovanie návrhu rektora na čiastočnú úhradu nákladov za vybrané úkony.
    Podkladový materiál:
    Stanovisko Predsedníctva AS MFF UK k materiálu "Odporúčanie vedenia UK k realizácii úhrad za práce a činnosti nad rámec základných pedagogických a funkčných aktivít školy"
  4. Stanovenie osobných príplatkov na obdobie 1.10.93 - 31.3.94.
  5. Informácia dekana o aktuálnej situácii na fakulte.
  6. Rôzne.