Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

13. zasadnutie AS

Deň konania zasadnutia:  20. februára 1995 (pondelok)

Čas konania zasadnutia:  14.00 hod.

Miestnosť:  poslucháreň F1-108

 

Návrh programu zasadnutia: 

  1. Schválenie študijného programu medziodborového štúdia Biomedicínska fyzika.
  2. Schválenie návrhu dekana na vymenovanie prodekana pre vedu.
  3. Informácia o hospodáreni fakulty v rámci rozpočtového provizória.
  4. Správa o hospodárení za rok 1994.
  5. Prerokovanie spôsobu obsadenia miesta vedúceho KPGSO a KI.
  6. Schválenie kritérií na ubytovanie študentov MFF UK pre šk. rok 1995/96.
  7. Rôzne.