Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Tabuľka kritérií pre prijatie

Magisterské štúdium

Absolventi bakalárskeho štúdia na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky UK:

Skratka študijného programuPodmienky prijatia absolventov bakalárskych študijných programov, na ktoré nadväzuje magisterský študijných program
(ak nie je uvedené inak, uchádzači budú prijatí bez prijímacích skúšok)
mFAAriadne skončený bakalársky študijný program v študijnom odbore fyzika
mFBFriadne skončený bakalársky študijný program v študijnom odbore fyzika
mFBMriadne skončený bakalársky študijný program biomedicínska fyzika
mEOMriadne skončený bakalársky študijný program v študijnom odbore fyzika
mFFPriadne skončený bakalársky študijný program v študijnom odbore fyzika
mFTLriadne skončený bakalársky študijný program v študijnom odbore fyzika
mFJFriadne skončený bakalársky študijný program v študijnom odbore fyzika
mFOSriadne skončený bakalársky študijný program v študijnom odbore fyzika
mFPEriadne skončený bakalársky študijný program v študijnom odbore fyzika a znalosť anglického jazyka na úrovni B2 Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky
mFTFriadne skončený bakalársky študijný program v študijnom odbore fyzika
mAIN riadne skončený bakalársky študijný program v študijnom odbore informatika
mAIN/kriadne skončený bakalársky študijný program v študijnom odbore matematika, fyzika alebo učiteľstvo a pedagogické vedy, alebo
riadne skončený bakalársky študijný program informatika alebo bioinformatika
mINF

riadne skončený bakalársky študijný program v študijnom odbore informatika a

a) vážený študijný priemer z povinných a povinne voliteľných predmetov nie je horší ako 1,75, alebo
b) získanie aspoň 17,5 bodov z prijímacej skúšky podľa odseku 5

mINF/kriadne skončený bakalársky študijný program v študijnom odbore matematika, fyzika alebo učiteľstvo a pedagogické vedy, alebo
riadne skončený bakalársky študijný program aplikovaná informatika
mIKV riadne skončený bakalársky študijný program informatika a získanie aspoň 20 bodov z prijímacej skúšky podľa odsekov 5 a 6
mEMMriadne skončený bakalársky študijný program v študijnom odbore matematika
a vážený študijný priemer nie horší ako 2,25
mMMNriadne skončený bakalársky študijný program manažérska matematika
a získanie aspoň 20 bodov za výsledky bakalárskych štátnych skúšok (max. 30 bodov) a študijné výsledky (max. 10 bodov)
mMATriadne skončený bakalársky študijný program matematika
a získanie aspoň 15 bodov za písomnú časť prijímacej skúšky* (max. 30 bodov) a študijné výsledky (max. 10 bodov)
mMPGriadne skončený bakalársky študijný program matematika
mMPG/kriadne skončený bakalársky študijný program v študijnom odbore matematika, fyzika, informatika alebo učiteľstvo a pedagogické vedy
mPMS riadne skončený bakalársky študijný program matematika alebo poistná matematika a
a) vážený študijný priemer z povinných a povinne voliteľných predmetov nie je horší ako 2,25, alebo
b) aritmetický priemer hodnotenia predmetov štátnych skúšok na riadnom termíne nie horší ako 1,7
muFYINriadne skončený bakalársky študijný program učiteľstvo fyziky a informatiky
muFYIN/k riadne skončený bakalársky študijný program v študijnom odbore matematika, fyzika, informatika
muINBIriadne skončený bakalársky študijný program učiteľstvo informatiky a biológie
muMADGriadne skončený bakalársky študijný program učiteľstvo deskriptívnej geometrie a matematiky
muMADG/kriadne skončený bakalársky študijný program v študijnom odbore matematika, fyzika, informatika
muMAFYriadne skončený bakalársky študijný program učiteľstvo matematiky a fyziky
muMAFY/kriadne skončený bakalársky študijný program v študijnom odbore matematika, fyzika, informatika
muMAINriadne skončený bakalársky študijný program učiteľstvo matematiky a informatiky
muMAIN/kriadne skončený bakalársky študijný program v študijnom odbore matematika, fyzika, informatika
muMATVriadne skončený bakalársky študijný program učiteľstvo matematiky a telesnej výchovy

Uchádzači, ktorí nie sú absolventmi bakalárskeho štúdia na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky UK vykonajú prijímaciu skúšku v rozsahu učiva bakalárskeho študijného programu, na ktorý magisterský študijný program nadväzuje. Rozsah učiva je bližšie určený v informačných listoch štátnych skúšok (predmetov štátnych skúšok) príslušného bakalárskeho študijného programu. Prijímacia skúška sa môže skladať z dvoch častí: písomnej a ústnej. K bodovému zisku za prijímaciu skúšku (max. 30 bodov) sa pripočítajú body za študijné výsledky (max. 10 bodov).