Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Tabuľka kritérií pre prijatie

Magisterské štúdium

Študijný program biomedicínska fyzika sa pre účely prijímacieho konania považuje za študijný program patriaci do študijného odboru fyzika, študijný program bioinformatika do študijného odboru informatika a študijný program dátová veda do študijného odboru matematika a aj informatika. 

Absolventi bakalárskeho štúdia na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky UK:

Skratka študijného programuPodmienky prijatia absolventov bakalárskych študijných programov, na ktoré nadväzuje magisterský študijných program
(ak nie je uvedené inak, uchádzači budú prijatí bez prijímacích skúšok)
mFAAriadne skončený bakalársky študijný program v študijnom odbore fyzika
mFBMriadne skončený bakalársky študijný program biomedicínska fyzika
mEOMriadne skončený bakalársky študijný program v študijnom odbore fyzika
mFFPriadne skončený bakalársky študijný program v študijnom odbore fyzika
mFTLriadne skončený bakalársky študijný program v študijnom odbore fyzika
mFJFriadne skončený bakalársky študijný program v študijnom odbore fyzika
mFOSriadne skončený bakalársky študijný program v študijnom odbore fyzika
mFTFriadne skončený bakalársky študijný program v študijnom odbore fyzika
mAIN riadne skončený bakalársky študijný program v študijnom odbore informatika
mAIN/kriadne skončený bakalársky študijný program v študijnom odbore matematika, fyzika alebo učiteľstvo a pedagogické vedy, alebo
riadne skončený bakalársky študijný program informatika, bioinformatika alebo dátová veda
mINF

riadne skončený bakalársky študijný program v študijnom odbore informatika a

a) vážený študijný priemer z povinných a povinne voliteľných predmetov nie je horší ako 1,75, pričom predmety štátnej skúšky sa do priemeru započítavajú, vrátane hodnotenia FX, iba z riadneho termínu alebo
b) vykonanie prijímacej skúšky podľa odseku 4 v prípade, keď nie sú splnené podmienky podľa bodu a)
mINF/kriadne skončený bakalársky študijný program v študijnom odbore matematika, fyzika alebo učiteľstvo a pedagogické vedy, alebo
riadne skončený bakalársky študijný program aplikovaná informatika, bioinformatika, dátová veda
mIKV riadne skončený bakalársky študijný program v študijnom odbore informatika a vykonanie prijímacej skúšky podľa odsekov 4 a 5
mEMMriadne skončený bakalársky študijný program v študijnom odbore matematika
a
a)vážený študijný priemer nie horší ako 2,00, alebo
b) aritmetický priemer hodnotenia predmetov štátnych skúšok nie horší ako 1,5
mMMNriadne skončený bakalársky študijný program manažérska matematika
mMATriadne skončený bakalársky študijný program matematika
a získanie aspoň 15 bodov za písomnú časť ich bakalárskych štátnych skúšok v riadnom termíne (max. 30 bodov) a študijné výsledky (max. 10 bodov)
mMPGriadne skončený bakalársky študijný program matematika alebo študijný program informatika
mMPG/kriadne skončený bakalársky študijný program v študijnom odbore fyzika alebo učiteľstvo a pedagogické vedy
mPMS riadne skončený bakalársky študijný program v študijnom odbore matematika a
a) vážený študijný priemer z povinných a povinne voliteľných predmetov nie je horší ako 2,25 (predmety štátnej skúšky sa do priemeru započítavajú, vrátane hodnotenia FX, iba z riadneho termínu ), alebo
b) aritmetický priemer hodnotenia predmetov štátnych skúšok na riadnom termíne nie horší ako 1,7
muFYINriadne skončený bakalársky študijný program učiteľstvo fyziky a informatiky
muFYIN/k riadne skončený bakalársky študijný program v študijnom odbore matematika, fyzika alebo informatika
muINANriadne skončený bakalársky študijný program učiteľstvo informatiky a anglického jazyka a literatúry
muINBIriadne skončený bakalársky študijný program učiteľstvo informatiky a biológie
muMADGriadne skončený bakalársky študijný program učiteľstvo deskriptívnej geometrie a matematiky
muMADG/kriadne skončený bakalársky študijný program v študijnom odbore matematika, fyzika alebo informatika
muMAFYriadne skončený bakalársky študijný program učiteľstvo matematiky a fyziky
muMAFY/kriadne skončený bakalársky študijný program v študijnom odbore matematika, fyzika alebo informatika
muMAINriadne skončený bakalársky študijný program učiteľstvo matematiky a informatiky
muMAIN/kriadne skončený bakalársky študijný program v študijnom odbore matematika, fyzika alebo informatika
muMATVriadne skončený bakalársky študijný program učiteľstvo matematiky a telesnej výchovy

Uchádzači, ktorí 

  1. nie sú absolventmi bakalárskeho štúdia na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky UK,
  2. sú absolventmi bakalárskeho štúdia na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky UK a uchádzajú sa o prijatie na štúdium nenadväzujúcich magisterských študijných programov alebo 
  3. sú absolventmi bakalárskeho štúdia na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky UK a uchádzajú sa o prijatie na štúdium nadväzujúcich magisterských študijných programov mINF (ak uchádzač nespĺňa podmienky prijatia na základe váženého študijného priemeru) a mIKV

vykonajú prijímaciu skúšku v rozsahu učiva bakalárskeho študijného programu, na ktorý magisterský študijný program nadväzuje. Rozsah učiva je bližšie určený v informačných listoch štátnych skúšok (predmetov štátnych skúšok) príslušného bakalárskeho študijného programu. Prijímacia skúška sa môže skladať z dvoch častí: písomnej a ústnej. K bodovému zisku za prijímaciu skúšku (max. 30 bodov) sa pripočítajú body za študijné výsledky (max. 10 bodov). Garanciou prijatia je získanie aspoň 20 bodov.