Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Tabuľka bodovania hodnotených činností

Doktorandské štúdium

No Aktivita PočetBodov
1 Víťaz Česko-Slovenského kola ŠVK alebo porovnateľnej súťaže v zahraničí4
2 Účastník Česko-Slovenského kola ŠVK alebo porovnateľnej súťaže v zahraničí2
3 Laureát alebo víťaz fakultného kola ŠVK alebo porovnateľnej súťaže v zahraničí 2
4 Prezentácia práce vo fakultnom kole ŠVK alebo porovnateľnej súťaže v zahraničí1
5 Autorstvo alebo spoluautorstvo článku publikovaného alebo prijatého na publikovanie v časopise evidovanom vo WoS alebo Scopus4
6 Autorstvo alebo spoluautorstvo článku publikovaného alebo prijatého na publikovanie v inom recenzovanom časopise alebo v zborníku vedeckej konferencie3
7 Prezentácia alebo poster na medzinárodnom vedeckom podujatí 2
8 Prezentácia alebo poster na domácom vedeckom podujatí 1
9 Hodnotenie diplomovej práce známkou A alebo B *3
10 Hodnotenie magisterského štúdia "Prospel s vyznamenaním" *3
11Hodnotenie prijímacej skúšky prijímacou komisiou0 až 6
12Hodnotenie prijímacej skúšky potenciálnym školiteľom0 až 5

* Prípadne porovnateľné hodnotenie na vysokých školách, kde presne takéto hodnotenie neexistuje

Počty bodov za aktivity č. 1, 2, 3 a 4 sa nekumulujú, za každú aktivitu sa započítava len najvyššia bodová hodnota súvisiaca s touto aktivitou.

Počty bodov za aktivity č. 5 a 6 sa nekumulujú, za túto skupinu aktivít sa započítava len najvyššia bodová hodnota súvisiaca s týmito dvomi aktivitami.

Počty bodov za aktivity č. 7 a 8 sa nekumulujú, za túto skupinu aktivít sa započítava len najvyššia bodová hodnota súvisiaca s týmito dvomi aktivitami.