Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Ukončené projekty financované v rámci OPVaI a OPII

Vývoj nanoštrukturovaných povlakov s inaktivačným účinkom na vírusy a baktérie pre rôzne typy flexibilných materiálov

Tento projekt je financovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného projektu Integrovaná infraštruktúra.

Kód projektu: 3132011AUH4

Názov a sídlo prijímateľa a partnera za UK: 

STATON, s.r.o.; Sadová 1148, 038 53 Turany

Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Mlynská dolina, 842 48 Bratislava

Miesto realizácie projektu: Turany, Martin, Žilinský kraj; Bratislava, Bratislava-Karlova Ves, Bratislavský kraj

Výška poskytnutého NFP: 2 104 557,74€ 

Hlavný cieľ projektu:  Zvýšenie súkromných investícií prostredníctvom spolupráce výskumných inštitúcií a podnikateľskej sféry

Stručný opis projektu: Vývoj technologického postupu pre modifikáciu povrchov flexibilných materiálov (kovových a samolepiacich fólií, textílií a pod.), nanoštrukturovanými povlakmi s inaktivačnými účinkami voči vírusom a baktériám. Modifikácia bude realizovaná inkorporáciou antimikrobiálnych chemických prvkov (Ag, Cu, Zn, Ti … ) vo forme nanočastíc do základovej amorfnej/polymérnej matrice (SiOx, C:H, ...) využitím pokročilých, nanotechnologických, plazmou asistovaných procesov ako sú magnetrónové naprašovanie (DC, RF, klastrovací zdroj), HITUS, HIPIMS pre vytvorenie funkčných povrchov so zvýšeným adsorbčným a deaktivačným účinkom na vírusy a baktérie s predĺženým účinkom pôsobenia. Takto modifikované materiály budú vhodné na výrobu ochranných prostriedkov (rúška, respirátory, filtračné textílie, obleky, samolepiace fólie pre ochranu pevných súčiastok, ako napríklad kľučky, madlá, tlačidlá výťahov a pod.)pre elimináciu prenosu vírusu.

Výskum superiónových vodičov s argyroditovou štruktúrou

Tento projekt je financovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného projektu Integrovaná infraštruktúra.

Kód projektu: 313011X030

Názov a sídlo prijímateľa: Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Šafárikovo námestie 6, 814 99 Bratislava

Obdobie realizácie projektu: 01/2016-12/2019

Miesto realizácie projektu: Detašované pracovisko Turany, Žilinský kraj; FMFI UK, Mlynská dolina, Bratislava-Karlova Ves, Bratislavský kraj

Výška poskytnutého NFP: 1 624 753,87€ 

Hlavný cieľ projektu:  Zvýšenie výskumnej aktivity prostredníctvom zlepšenia koordinácie a konsolidácie VaV potenciálu výskumných inštitúcií

Stručný opis projektu: Aktivity nezávislého výskumu tohto projektu sú zamerané na výskum v oblasti superiónových vodičov s argyroditovou štruktúrou. Ide o materiálové štruktúry schopné fungovať ako tuhé elektrolyty majúce potenciálne široké použitie ako batérie s tuhým elektrolytom, palivové články, elektrochemické senzory a iné SSI (z angl. Solid State Ionics) súčiastky. Okrem toho však majú tieto materiály možnosť širokého uplatnenia v superkondenzátoroch novej generácie. V porovnaní s tradičnými kondenzátormi sú charakteristické malými rozmermi, vysokou kapacitou a teplotnou stabilitou a je možné využiť pri tvorbe autonómneho nano- alebo mikrosystému ako aj výkonných zdrojov energie.

„Tieto publikácie vznikli vďaka podpore v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra pre projekt: Výskum superiónových vodičov s argyroditovou štruktúrou kód ITMS: 313011X030, spolufinancovaný zo zdrojov Európského fondu regionálneho rozvoja“

Publikácie

Obdobie Udržateľnosti projektu

2022

Electrical properties of ceramics based on Ag7TS5I (T Ľ Si, Ge) solid electrolytes; P. Studenyak  A.I. Pogodin , I.A. Shender , V.I. Studenyak, M.J. Filep, O.I. Symkanych, O.P. Kokhan, P. Kúš; Journal of Solid State Chemistry 309 (2022) 122961 

2021

Structure, electrical conductivity, and Raman spectra of (Cu1–xAgx)7GeS5I  and (Cu1–xAgx)7GeSe5I mixed crystals; I.P. Studenyak, A.I. Pogodin, V.I. Studenyak, M.J. Filep, O.P. Kokhan , P. Kúš , Y.M. Azhniuk  D.R.T. Zahn; Materials Research Bulletin 135 (2021) 111116 

Influence of heterovalent substitution on structural, electrical and thermoelectric properties of Cu7-xPS6-xBrx solid solutions; I.P. Studenyak, A.I. Pogodin M.M. Luchynets, M.Y. Filep, A.A. Kohutych, T.O. Malakhovska, O.P. Kokhan, M.Yu Sabov, P. Kúš; Journal of Physics and Chemistry of Solids 150 (2021) 109855

Preparation and electrical conductivity of (Cu0.5Ag0.5)7SiS5I-based superionic ceramics“  I.P. Studenyak, A.I. Pogodin, I.A. Shender, S.M. Bereznyuk, M.J. Filep, O.P. Kokhan, P. Kúš; Journal of Alloys and Compounds 854 (2021) 157131 

Influence of heterovalent cationic substitution on electrical properties of Ag6+x(P1−xGex)S5I solid solutions;  I.P. Studenyaka, A.I. Pogodin, M.J. Filep, O.I. Symkanych, T.Y. Babuka, P. Kokhan, P. Kúš Journal of Alloys and Compounds 873 (2021) 159784 

Electrical Conductivity and Thermoelectrical Parameters of Argyrodite-Type Cu7−xPS6−xIx Mixed Crystals; A.I. Pogodin, M.M. Luchynets, M.Y. Filep, A.A. Kohutych, T.O. Malakhovska, O.P. Kokhan, M.YU. Sabov,1 I.P. Studenyak, P. Kúš;  SEMICONDUCTORS AND DIELECTRICS; ISSN 2071-0194. Ukr. J. Phys. 2021. Vol. 66, No. 2 

Optical PROPERTIESvOF CATION-SUBSTITUTED (Cu1−xAgx)7GeSe5I MIXED CRYSTALS; M.M. Pop V.I. Studenyak, A.I. Pogodin, O.P. Kokhan, L.M. Suslikov, I.P. Studenyak, P. Kúš;  ISSN 2071-0194. Ukr. J. Phys. 2021. Vol. 66, No. 5 

Influence of Cation Substitution on Ionic and Electronic Conductivity of (Cu1−xAgx)7GeS5I Mixed Crystals; A.I. Pogodin, V.I. Studenyak, M.Y. Filep, O.P. Kokhan,1 I.P. Studenyak, P. Kúš; ISSN 2071-0194. Ukr. J. Phys. 2021. Vol. 66, No. 4 

2020

Electrical Conductivity Studies of Composites Based On (Cu1-xAgx)7GeSe5I Solid Solutions; A.I. Pogodin, M.M. Luchynets, V.I. Studenyak, O.P. Kokhan, I.P. Studenyak, P. Kúš; SEMICONDUCTORS AND DIELECTRICS; ISSN 2071-0194. Ukr. J. Phys. 2020. Vol. 65, No. 1 

Impedance studies and electrical conductivity of (Cu1exAgx)7GeSe5I mixed crystals; I.P. Studenyak, A.I. Pogodin, M.M. Luchynets , V.I. Studenyak, O.P. Kokhan, P. Kúš; Journal of Alloys and Compounds 817 (2020) 152792 

Influence of cation substitution on optical constants of (Cu1–xAgx)7SiS5I mixed crystals; I.P. Studenyak, S.M. Bereznyuk, M.M. Pop1, V.I. Studenyak, A.I. Pogodin, O.P. Kokhan, B. Grančič, P. Kúš; Semiconductor Physics, Quantum Electronics & Optoelectronics, 2020. V. 23, No 2. P. 186-192. 

Electrical properties of copper- and silver-containing superionic (Cu1−xAgx)7SiS5I mixed crystals with argyrodite structure; I.P. Studenyak, A.I. Pogodin, V.I. Studenyak, V.Yu. Izai, M.J. Filep, O.P. Kokhan, M. Kranjčec, P. Kúš; Solid State Ionics 345 (2020) 115183 

Obdobie Realizácie projetku

Aktivita 1 Výskum superiónových vodičov s argyroditovou štruktúrou – oprávnené územie

2019

Ellipsometric studies of (Cu6PS5I)(1-x)(Cu7PS6)(x) and (Cu6PS5Br)(1-x)(Cu7PS6)(x) mixed crystals, Studenyak, I. P., Luchynets, M. M., Pop, M. M., Studenyak, V., I, Pogodin, A., I; Kokhan, O. P.; Grancic, B.; Kus, P., SEMICONDUCTOR PHYSICS QUANTUM ELECTRONICS & OPTOELECTRONICS, Volume 22, Issue 3, Page 347-352, Published 2019, vo výške: 1 výpočet bol vykonaný na základe podielu pridelených finančných prostriedkov jednotlivých grantov uvedených v poďakovaní projektu. 

2018

Optical studies of nanocrystalline and amorphous TiO2 thin films deposited by HiTUS technique(Conference Paper“), Studenyak, Nahusko, Izai, Kranjec, Kúš, P., Mikula, M., Mussabekov, K., Kociubiński, A., PROC SPIE 10 Volume 10808, 2018, Article number 108084, Photonics Applications in Astronomy, Communications, Industry, and High-Energy Physics Experiments 2018; Code 140492 vo výške: 1 výpočet bol vykonaný na základe podielu pridelených finančných prostriedkov jednotlivých grantov uvedených v poďakovaní projektu. 

2017

Influence of e-beam irradiation on optical properties of Cu6PS5I-based superionic thin films; , Izai, V.Yu., Bendak, A.V., Haysak, I.I., (...), Studenyak, I.P., Kus, P., Proceedings of the 2017 IEEE 7th International Conference on Nanomaterials: Applications and Properties, NAP 2017, 2017-January, 01PCSI22, 2017 vo výške: 1 výpočet bol vykonaný na základe podielu pridelených finančných prostriedkov jednotlivých grantov uvedených v poďakovaní projektu. 

Optical and electrical properties of Cu 6 PS 5 I-based thin films versus copper content variationStudenyak, I.P., Izai, V.Y., Bendak, A.V., (...), Kúš, P., Zahn, D.R.T., Ukrainian Journal of Physical Optics , 18(4), pp. 232-238, 2017 vo výške: 1 výpočet bol vykonaný na základe podielu pridelených finančných prostriedkov jednotlivých grantov uvedených v poďakovaní projektu. 

Structural disordering studies of Cu6PS5I-based thin films deposited by magnetron sputtering; Studenyak, Ihor; Rybak, Stefan; Bendak, Andrii; Izai, Vitalii; Guranich, Pavlo; Kus, Peter; Mikula, Marian, EPJ WEB OF CONFERENCES, Volume 133, Published 2017 vo výške: 0,16 výpočet bol vykonaný na základe podielu pridelených finančných prostriedkov jednotlivých grantov uvedených v poďakovaní projektu. 

Structural and optical studies of Cu6PSe5I-based thin film deposited by magnetron sputtering; Studenyak, I. P.; Kutsyk, M. M.; Bendak, A., V; Izai, V. Yu; Bilanchuk, V. V.; Kus, P.; Mikula, M., SEMICONDUCTOR PHYSICS QUANTUM ELECTRONICS & OPTOELECTRONICS, Volume 20, Issue 1, Page 64-68, Published 2017 vo výške: 0,99 výpočet bol vykonaný na základe podielu pridelených finančných prostriedkov jednotlivých grantov uvedených v poďakovaní projektu. 

Influence of X-ray irradiation on the optical absorption edge and refractive index dispersion in Cu6PS5I-based thin films deposited using magnetron sputtering“, Studenyak, I. P., ; Kutsyk, M. M.,; Bendak, A., V; Izai, V. Yu; Kus, P.; Mikula, M., SEMICONDUCTOR PHYSICS QUANTUM ELECTRONICS & OPTOELECTRONICS, Volume 20, Issue 2, Page 246-249, Published 2017 vo výške: 0,99 výpočet bol vykonaný na základe podielu pridelených finančných prostriedkov jednotlivých grantov uvedených v poďakovaní projektu. 

Aktivita 2 Výskum superiónových vodičov s argyroditovou štruktúrou – mimo právneného územie

2018

Interrelations between structural and optical properties of (Cu1-xAgx)(7)GeS5I mixed crystals;, Studenyak, I. P., Izai, V. Yu; Studenyak, V., I; Pogodin, A., I; Filep, M. Y.; Kokhan, O. P.; Grancic, B.; Kus, P., UKRAINIAN JOURNAL OF PHYSICAL OPTICS, Volume 19, Issue 4, Page 237-243, Published 2018 vo výške: 0,22 výpočet bol vykonaný na základe podielu pridelených finančných prostriedkov jednotlivých grantov uvedených v poďakovaní projektu. 

Electrical and dielectrical properties of composites based on (Ag1–xCux)7GeS5I mixed crystals;: V.Yu. Izai, V.I. Studenyak, A.I. Pogodin, I.P. Studenyak, M. Rajnák, J. Kurimsky, M. Ti mko, P. Kopcanský; ISSN 1560-8034, 1605-6582 (On-line), SPQEO, 2018. V. 21, N 4. P. 387-391 vo výške: 0,99 výpočet bol vykonaný na základe podielu pridelených finančných prostriedkov jednotlivých grantov uvedených v poďakovaní projektu. 

2016

Electrical and optical parameters of Cu6PS5I-based thin films deposited using magnetron sputtering, Studenyak, I. P.; Bendak, A., V; Izai, V. Yu; Guranich, P. P.; Kus, P.; Mikula, M.; Grancic, B.; Zahoran, M.; Gregus, J.; Vincze, A.; Roch, T.; Plecenik, T.,SEMICONDUCTOR PHYSICS QUANTUM ELECTRONICS & OPTOELECTRONICS, Volume 19, Issue 1, Page 79-83, Published 2016 vo výške: 0,99 výpočet bol vykonaný na základe podielu pridelených finančných prostriedkov jednotlivých grantov uvedených v poďakovaní projektu. 

Optical studies of as-deposited and annealed Cu7GeS5I thin films, Studenyak; I. P.; Bendak, A., V; Rybak, S. O.; Izai, V. Yu; Kus, P.; Mikula, M., SEMICONDUCTOR PHYSICS QUANTUM ELECTRONICS & OPTOELECTRONICS, Volume 19, Issue 2, Page 192-196 vo výške: 0,99 výpočet bol vykonaný na základe podielu pridelených finančných prostriedkov jednotlivých grantov uvedených v poďakovaní projektu. 

Structural, electrical and optical investigations of Cu6PS5Br-based thin film deposited by HiTUS technique, Studenyak, I. P.; Kutsyk, M. M.; Studenyak, V., I; Bendak, A., V; Izai, V. Yu; Kus, P.; Mikula, M.,SEMICONDUCTOR PHYSICS QUANTUM ELECTRONICS & OPTOELECTRONICS, Volume 19, Issue 3, Page 307-310, Published 2016 vo výške: 0,99 výpočet bol vykonaný na základe podielu pridelených finančných prostriedkov jednotlivých grantov uvedených v poďakovaní projektu.