Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Ukončené projekty ACCORD a USCCCORD v rámci štrukturálnych fondov

Advancing University Capacity and Competence in Research, Development and Innovation (ACCORD)

Advancing University Capacity and Competence in Research, Development and Innovation (ACCORD)

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou.

Názov a sídlo prijímateľa: Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, 812 43 Bratislava 1

Názov a sídlo partnera: Univerzita Komenského v Bratislave,  Šafárikovo námestie 6, P.O.BOX 440, 814 99 Bratislava 1

Miesto realizácie projektu: Bratislava 1 – mestská časť Staré Mesto, Bratislava 4 – Mestská časť Karlová Ves

Výška poskytnutého NFP: 110,96 mil. €

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na

Cieľom projektu je zvýšiť konkurencieschopnosť a príťažlivosť Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (ďalej len „STU“) a Univerzity Komenského v Bratislave (ďalej len „UK“). Zámer podporuje ich vzájomnú spoluprácu vo výskume a inováciách prostredníctvom koordinovaných investícií do výskumných a inovačných kapacít, existujúcej a novej priestorovej a prístrojovej infraštruktúry a infraštruktúry vysokoškolského vzdelávania. Projekt má tri strategické ciele:

  1. Posilniť konkurencieschopnosť oboch univerzít v európskom priestore vysokoškolského vzdelávania v oblasti STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics), zastaviť znižovanie počtu študentov a prilákať nových študentov nielen zo Slovenska, ale aj zo zahraničia, udržať si najtalentovanejších študentov, ako budúcich výskumníkov a vysokoškolských učiteľov.
  2. Zvýšiť účasť STU a UK na spoločnom výskume vo vybraných oblastiach prostredníctvom modernizácie existujúcej výskumnej infraštruktúry a účinného marketingu existujúcich a nových kapacít medzi potenciálnymi domácimi a zahraničnými výskumnými partnermi.
  3. Posilniť spoluprácu medzi akademickou a priemyselnou sférou a vytvoriť viac príležitostí na prenos technológií, najmä v oblasti biotechnológií, biomedicíny, pokročilých materiálov a informačných a komunikačných technológií (ďalej len „IKT“).

Splnenie cieľov projektu zabezpečia aktivity zamerané na obnovu a rekonštrukciu vybraných stavebných objektov, modernizáciu IT infraštruktúry, obstaranie špičkových prístrojov a zariadení, spoločné výskumné programy v oblasti IKT, biomedicíny a priemyselných biotechnológií, pokročilých materiálov.

Hlavné aktivity projektu:

  • Spoločný program pre zlepšenie výskumu a spolupráce s priemyslom
  • Spoločný program pre zvýšenie atraktívnosti štúdia
  • Spoločný program energetickej efektívnosti

https://uniba.sk/o-univerzite/uradna-vyveska/projekt-accord/

 

 

 

USCCCORD: Zvýšenie kapacít a kompetencií Univerzity Komenského vo výskume, vývoji a inováciách

USCCCORD: Zvýšenie kapacít a kompetencií Univerzity Komenského vo výskume, vývoji a inováciách

Tento projekt sa realizuje za finančnej podpory z EÚ prostredníctvom OPII.

 

Názov prijímateľa: Univerzita Komenského v Bratislave,
Sídlo prijímateľa: Šafárikovo námestie 6, 814 99 Bratislava
Výška nenávratného finančného príspevku: 5 438 240,46 Eur

Miesto realizácie projektu: Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK (Mlynská dolina, 842 48 Bratislava), Prírodovedecká fakulta UK (Mlynská dolina, Ilkovičova 6, 842 15 Bratislava), Vedecký park UK (Ilkovičova 8, 841 04 Bratislava) a Lekárska fakulta (Sasinkova 2 a 4, Špitálska 24, 811 08, 813 72 Bratislava), Rektorát UK (Šafárikovo námestie 6, 814 99 Bratislava)

 

Cieľom projektu je realizácia nezávislého výskumu vo vybraných oblasti pokročilých materiálov, biotechnológií a biomedicíny. Realizáciou projektu sa zvýši konkurencieschopnosť UK v európskom priestore, skonsolidujú a optimalizujú sa výskumné a inovačné kapacity subjektu v oblasti STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics), posilní sa vnútroinštitucionálna vedecko-výskumná spolupráca a vytvorí sa viac príležitostí na vývoj technológií, najmä v oblasti biotechnológií, biomedicíny, pokročilých materiálov a nanomateriálov.

 

Výstupy výskumno-vývojových aktivít projektu budú obsiahnuté najmä vo forme nových poznatkov, nových materiálov, ktoré majú aj následný potenciál využitia v oblasti nových technologických postupov a biomedicíny.

 

Nastavenie projektu je vytvorené tak, aby sa zabezpečila interdisciplinárna spolupráca s vedecko-výskumnými pracoviskami Univerzity Komenského v Bratislave, renomovanými domácimi a zahraničnými pracoviskami a vedeckými spoločnosťami, čo samozrejme urýchli tvorbu originálnych publikácií v prestížnych svetových knižných a časopiseckých výstupoch.

Ďalej sa zabezpečí prezentácia výsledkov a výstupov na medzinárodných podujatiach, pričom budú vytvorené podmienky pre implementáciu výsledkov a výstupov v podobe klinických štúdií  a zavedenia do terapeutickej praxe nie len na pracoviskách Univerzity Komenského, ale aj na partnerských klinikách doma a v zahraničí.

Očakávanými výstupmi sú aj nové materiály pre efektívnejšiu konverziu slnečnej a tepelnej energie na elektrickú alebo chemickú energiu, nové nanomateriály pre efektívnejšie batérie, antikozmické tienenie HPGe gama-spektrometra a pod.

 

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk.

viac na: https://uniba.sk/veda/vedecke-projekty-a-granty/uscccord/

 

 

PROPAGÁCIA A ZVYŠOVANIE ATRAKTÍVNOSTI PRÍRODOVEDNO-TECHNICKÝCH ODBOROV PRE POTREBY PRAXE V CEZHRANIČNÝCH OBLASTIACH (INTERREG V-A)

PROPAGÁCIA A ZVYŠOVANIE ATRAKTÍVNOSTI PRÍRODOVEDNO-TECHNICKÝCH ODBOROV PRE POTREBY PRAXE V CEZHRANIČNÝCH OBLASTIACH (INTERREG V-A)


Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Miroslav Horník, PhD.

Spoluriešiteľské organizácie: Vysoké učení technické v Brně, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Univerzita Komenského v BratislaveRiešitelia za FMFI UK: Ing. Jakub Kaizer, PhD., Mgr. Ivan Kontuľ, PhD., Mgr. Jakub Zeman, PhD., Mgr. Jakub Kvasniak

Financovanie projektu: Európsky fond regionálneho rozvoja, MPaRV SR

Kód projektu: INTERREG 304011U405Obdobie riešenia projektu: 2020-2022

HLAVNÝM CIEĽOM PROJEKTU BUDE USKUTOČNIŤ PROPAGAČNÉ A VZDELÁVACIE AKTIVITY S CIEĽOM ZVÝŠENIA ATRAKTIVITY PRÍRODOVEDNO-TECHNICKÝCH ODBOROV ŠPECIALIZOVANÝCH PRE POTREBY PRAXE V CEZHRANIČNÝCH OBLASTIACH.

Hlavná riešiteľská organizácia: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

Na základe zverejnených štatistík za posledných 15 rokov je evidentné, že prírodovedno-technické odbory zabezpečované na vysokých, ale aj stredných školách v Slovenskej republike, ako aj v Českej republike, už niekoľko rokov zápasia s nízkym záujmom študentov stredných škôl, resp. základných škôl o tieto študijné odbory. V tomto smere sa v rámci projektu plánuje organizácia podujatí a činností zahŕňajúce: 

·        workshopy pre pedagógov prírodovedno-technických predmetov a žiakov stredných škôl s cieľom zvýšenia laboratórnych zručností u žiakov stredných škôl

·        dni otvorených dverí prírodovedno-technických odborov predovšetkým pre žiakov stredných škôl

·        školenia pre stredoškolských pedagógov prírodovedno-technických predmetov s cieľom zlepšenia vzdelávacích postupov - laboratórnej praxe žiakov.