Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Z riešených projektov

Globálne a lokálne vlastnosti priestorov a zobrazení...07. 05. 2018

Cieľom projektu je prispieť k zvýšeniu úrovne poznania globálnych a lokálnych geometrických a topologických vlastností topologických a hladkých variet,...

Učebnica matematických základov geometrického modelovania...04. 05. 2018

V projekte sa komplexne spracúva oblasť geometrického modelovania kriviek a plôch formou učebného textu známych i menej rozšírených metód, postupov,...

Moderné plazmové technológie pre ekologické...28. 02. 2018

Cieľom projektu je štúdium účinkov nízkoteplotnej plazmy na rastlinné semená a suché plody v poľnohospodárstve a potravinárstve na výsev, skladovanie,...

Funkcionalizácia polymérnych povrchov využitím plazmy...28. 02. 2018

Cieľom projektu je návrh, konštrukcia a aplikácia výboja generovaného vo vodnom prostredí na funkcionalizáciu polymérnych materiálov

Štúdium elektrónmi indukovaných ionizačných, excitačných a...22. 02. 2018

Projekt je zameraný na štúdium interakcie nízko-energetických elektrónov s kinetickou energiou do ~100 ev s molekulami a molekulovými klastrami v plynnej fáze...

Kvalitatívne vlastnosti riešení eliptických a evolučných...22. 02. 2018

Projekt bol zameraný na štúdium kvalitatívnych vlastností riešení nelineárnych eliptických a evolučných diferenciálnych rovníc a systémov

Fyzikálne vlastnosti a dynamika meteoroidov (projekt APVV)12. 02. 2018

Cieľom projektu je študovať fyzikálne charakteristiky rojovej aj sporadickej populácie meteoroidov na základe systematického monitorovania meteorickej aktivity...

Vylepšovanie kognície a motorickej rehabilitácie s využitím...22. 11. 2017

Cieľom projektu je porozumieť účinkom zmiešanej reality na kogníciu človeka. Tieto účinky budeme skúmať behaviorálne i fyziologicky, a to v prípade zdravých...

Rozvoj stredoeurópskeho interdisciplinárneho magisterského...22. 06. 2016

Hlavným cieľom projektu je rozvíjať interdisciplinárny magisterský študijný program Kognitívna veda v spolupráci s Radou konzorcia stredoeurópskych univerzít...

Od senzomotoriky k vyššej kognícii: Výpočtové modelovanie...22. 06. 2016

Cieľom tohto projektu v oblasti kognitívnej robotiky je modelovanie vývinu inšpirované empirickými poznatkami o procesoch prebiehajúcich v raných štádiách...