Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Z riešených projektov

Zmeny architektúry spánku u pacientov s ložiskovou...22. 06. 2016

Cieľom projektu je hľadať potenciálne súvislosti medzi kvalitou spánku a kognitívnym správaním počas dňa v prípade pacientov po cievnej mozgovej príhode....

Rozhranie mozog–počítač s adaptívnym robotickým ramenom na...22. 06. 2016

Cieľom projektu je zostrojiť robotický asistenčný systém riadený pomocou rozhrania mozog–počítač (BCI-RAS), ktorý bude slúžiť na obnovenie a rehabilitáciu...

Rozvoj kompetencií nevidiacich žiakov ZŠ potrebných pre...13. 05. 2016

Projekt je zameraný na tvorbu výučbových materiálov z informatiky pre nevidiacich žiakov základných škôl. Tieto materiály budú uložené na portále. Portál bude...

Model populácie meteoroidov v blízkom okolí Zeme (projekt...12. 05. 2016

Projekt je zameraný na vytvorenie nového modelu prítoku meteoroidných častíc do atmosféry Zeme na základe systematického monitorovania meteorickej aktivity zo...

Populácia meteoroidov, ich pôvod, vývoj a interakcia so...12. 05. 2016

Projekt je zameraný na systematické monitorovanie aktivity meteorickej populácie vlastnými celooblohovými televíznymi kamerami a rádiovou technikou so zámerom...

Vývoj podporného optického senzora pre výskum HAMR objektov...05. 05. 2016

Cieľom projektu je vybudovanie hardverových a softvérových nástrojov pre semi-automatický optický senzor (teleskop) na pozorovanie objektov kozmického smetia,...

Algoritmy pre heterogénne sekvenačné dáta novej generácie...04. 05. 2016

Cieľom projektu je vyvíjať nové algoritmy na spracovanie dát z nových technológií sekvenovania DNA.

Kvantitatívna analýza modelov úrokových mier v podmienkach...03. 05. 2016

Predmetom štúdia sú konvergenčné modely úrokových mier, popisujúce vývoj úrokových mier v eurozóne a v krajine pred vstupom do menovej únie.

Štúdium interakčných mechanizmov nízkoteplotnej...02. 05. 2016

Výskum je zameraný na štúdium efektov nízkoteplotnej plazmy generovanej pri atmosférickom tlaku v laboratórnom vzduchu pomocou Difúzneho koplanárneho...

Teoretický výskum ťažkých kvarkónií (projekt VEGA)02. 05. 2016

V projekte sa zaoberáme identifikáciou kvantových čísiel exotických X, Y a Z hadrónov.