Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Skriptá Vydavateľstva UK

FMFI UK vydáva skriptá pre študentov prostredníctvom Vydavateľstva Univerzity Komenského. Skriptá si možno objednať alebo zakúpiť na nasledujúcej adrese:

Kopírovacie centrum PACI
Prírodovedecká fakulta UK
Ilkovičova 6
842 15 Bratislava
tel. 0903 753 129
e-mail. pacipaci.sk

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky

Autor a názov publikácieRok vydaniaCena (€)kód
BARNOVSKA a kol.: Cvičenia z matematickej analýzy III20134,401043
ČIČMANEC: Elektrina a magnetizmus20029,29267
DEMETRIAN: Fourierove rady a Fourierov integrál20126,7977
DEMETRIAN: Základy teórie funkcií komplexnej premennej201216,001009
DEMETRIAN: Obyčajné diferenciálne rovnice201320,401044
ERDÉLYI: Anglický výkladový slovník so slovenskými ekvivalentmi20000,50269
ERDÉLYI, GOMBÁRIK: Anglický jazyk pre študentov FMFI UK. Aplikovaná matematika20155,00987
ERTL, FERKO: Normalizované grafické systémy19930,66270
FILO, ROSTÁS: 2 na druhú x 13 prednášok z matematickej analýzy201616,001139
GOMBÁRIK: Anglický jazyk pre študentov FMFI UK. Matematika20125,00985
HRVOĽ: Žiarenie v atmosfére19970,50272
CHALMOVIANSKY: Zložitosť geometrických algoritmov20016,87273
CHALUPKOVÁ: Praktikum školských pokusov z fyziky. Mechanika a elektrina19960,50274
CHALUPKOVÁ: Praktikum školských pokusov z fyziky. Optika19960,50275
JANKOVÁ, PÁZMAN: Pravdepodobnosť a štatistika20135,40924
JANOVIČ: Vybrané kapitoly z didaktiky fyziky19990,50278
JURČOVÁ a kol.: Didaktika fyziky. Rozvíjanie tvorivosti žiakov a študentov20028,93279
KALAS: Vybrané kapitoly z teórie náhodného výberu19960,50280
KLÁTIKOVÁ: Ruština pre začiatočníkov20094,65282
KLÁTIKOVÁ: Angličtina pre študentov FMFI UK. Informatika20154,15440
KLÍMA: Angličtina pre študentov MFF UK19920,50283
KNOR: Kombinatorika a teória grafov II20003,45285
KOLLÁR:Praktikum z elektroniky a automatizácie19910,37286
KORBAŠ,GYURKI: Prednášky z lineárnej algebry a geometrie20137,401045
KOUBEK, PECEN: Fyzikálne experimenty a modely v školskom mikropočítačom podporovanom laboratóriu19990,50288
KUBÁČEK, VALÁŠEK: Cvičenia z matematickej analýzy I20094,68289
KUBÁČEK, VALÁŠEK: Cvičenia z matematickej analýzy II20106,71290
KUNDRACIK: Spracovanie experimentálnych dát19990,50291
KUPKA: Praktické aplikácie neurolingvistického programovania20053,65292
KVASZ: O revolúciách vo vede a ruptúrach v jazyku vedy19980,50293
LAMOŠ: Pravdepodobnosť a matematická štatistika19980,50294
LAPIN, TOMLAIN: Všeobecná a regionálna klimatológia20016,74295
MAHEĽ a kol.: Supravodivosť19970,50296
MARTIŠOVITŠ: Základy fyziky plazmy200610,22483
MEDVEĎ: Dynamické systémy20000,50297
MINÁRIKOVÁ, ZEMANOVÁ: Angličtina pre doktorandské štúdium fyziky19980,50298
PAĽUŠ a kol.: Dotyky s vesmírom201012,00881
PAVLÍK: Fyzikálne praktikum II20027,17299
PÁZMAN: Bayesovská štatistika20094,25300
PÁZMAN, LACKO: Prednášky z regresných modelov20167,401131
POLEC a kol.: Vybrané metódy kompresie dát. Kódovanie obrazov20000,50301
POTOCKÝ: Finančná matematika20002,12302
RYBÁR a kol.: Kapitoly z epistemológie III19960,50303
SENDERÁKOVÁ: Vlnová optika20023,98304
SKLENÁRIKOVÁ: Elementárna geometria euklidovskej roviny20058,76305
SLODIČKA : Metóda konečných prvkov20015,11306
ŠALÁT a kol.: Seminár z matematiky19940,50308
ŠTULAJTER: Random Processes and Time Series20017,77309
TAKÁČ: Kvalitatívne modelovanie a simulácia20034,85310
TIRPÁK: Elektrina a magnetizmus II19970,50312
TIRPÁK: Elektrina a magnetizmus III19980,50313
TIRPÁK: Elektronika veľmi vysokých frekvencií20029,49314
TOMLAIN, DAMBORSKÁ: Fyzika hraničnej vrstvy atmosféry19990,50315
VANČO: Matematika. Algebraické štruktúry20082,19759
VENCKO: Boje o matfyz20176,001172
WIMMER: Bioštatistika19990,50317
ZAJAC a kol.: Historické pramene súčasnej fyziky 219970,50318
ZEMANOVÁ : Angličtina pre fyzikov20104,32684
ZEMANOVÁ: Angličtina pre študentov FMFI, kurz pre mierne pokročilých20156,27798
ZEMANOVÁ, GOMBÁRIK: Angličtina pre študentov FMFI20073,95319
ZEMANOVÁ: Anglický jazyk pre študentov FMFI UK - fyzika20144,001068
ZRUBÁKOVÁ a kol.: Praktikum z mechaniky a molekulovej fyziky20035,15321