Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Fakultné predpisy

Niektoré fakultné predpisy (Študijný poriadok, Pravidlá prijímacieho konania) sú dostupné aj v anglickom jazyku. Nájdete ich na stránke Internal regulations.

Aktuálne platné smernice dekana a ďalšie všeobecne záväzné dokumenty

Vnútorný systém kvality

Veda a výskum

Študenti a štúdium

Práva a povinnosti zamestnancov, personálne otázky

Pracovné cesty

Fakultná knižnica

Ekonomická činnosť a správa grantov

Informačné technológie