Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

1. riadne zasadnutie AS

Deň konania zasadnutia:  25. septembra 2023 (pondelok)

Čas konania zasadnutia:  14.00 hod.

Miestnosť:  poslucháreň C

 

Návrh programu zasadnutia: 

 1. Otvorenie, schválenie programu.
 2. Voľba overovateľov zápisnice a volebnej komisie.
 3. Výročná správa o činnosti FMFI UK za rok 2022.
  (písomne predkladá: prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc., dekan FMFI UK)
 4. Podmienky na prijatie na štúdium bakalárskych študijných programov uskutočňovaných fakultou v akademickom roku 2024/2025.
  (písomne predkladá: prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc., dekan FMFI UK)
 5. Dodatok č. 2 k Študijnému poriadku FMFI UK.
  (písomne predkladá: prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc., dekan FMFI UK)
  pozmeňujúci návrh
 6. Informácie vedenia fakulty a otázky na vedenie fakulty.
 7. Informácie zástupcov fakulty v AS UK, RVŠ a ŠRVŠ.
  Deklarácia 2023 OZ PŠaV na Slovensku a partnerských organizácií pôsobiacich v školstve na podporu skvalitňovania podmienok a úrovne vzdelávania a vedy v SR
 8. Voľba podpredsedu Akademického senátu FMFI UK za študentskú komoru.
  (tajné hlasovanie)
 9. Voľba podpredsedu Študentskej komory Akademického senátu FMFI UK.
  (tajné hlasovanie)
 10. Dodatok č. 1 k Zásadám volieb do Akademického senátu FMFI UK.
  (písomne predkladá: RNDr. Róbert Kysel, PhD., predseda AS FMFI UK)
 11. Doplňujúca voľba členov stálych komisií Akademického senátu FMFI UK
 12. Rôzne.
 13. Záver.