Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

5. riadne zasadnutie AS

Deň konania zasadnutia:  10. júna 2024 (pondelok)

Čas konania zasadnutia:  13.00 hod.

Miestnosť:  poslucháreň C

 

Návrh programu zasadnutia: 

 1. Otvorenie, schválenie programu.
 2. Voľba overovateľov zápisnice.
 3. Výročná správa o činnosti FMFI UK za rok 2023.
  (písomne predkladá: prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc., dekan FMFI UK)
  prílohy Výročnej správy o činnosti FMFI UK za rok 2023
 4. Výročná správa o hospodárení FMFI UK za rok 2023.
  (písomne predkladá: prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc., dekan FMFI UK)
 5. Správa o čerpaní dotácií zo štátneho rozpočtu a vlastných zdrojov fakulty za rok 2023.
  (písomne predkladá: prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc., dekan FMFI UK)
 6. Správa o plnení rozpočtu výnosov a nákladov FMFI UK na rok 2023.
  (písomne predkladá: PaedDr. Martina Chovancová, PhD., tajomníčka FMFI UK)
 7. Rozpočet výnosov a nákladov FMFI UK na rok 2024.
  (písomne predkladá: prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc., dekan FMFI UK)
 8. Dodatok č. 4 k Študijnému poriadku FMFI UK.
  (písomne predkladá: prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc., dekan FMFI UK)
 9. Dodatok č. 2 k Študijnému poriadku doplňujúceho pedagogického štúdia a rozširujúceho štúdia FMFI UK.
  (písomne predkladá: RNDr. Kristína Rostás, PhD., prodekanka pre bakalárske a magisterské štúdium a ďalšie vzdelávanie)
 10. Dodatok č. 2 k Zásadám volieb do Akademického senátu FMFI UK.
  (písomne predkladá: RNDr. Róbert Kysel, PhD., predseda AS FMFI UK)
 11. Informácie vedenia fakulty a otázky na vedenie fakulty.
 12. Informácie zástupcov fakulty v AS UK, RVŠ a ŠRVŠ.
  RVŠ: Uznesenia Predsedníctva RVŠ zo dňa 20.5.2024
  ŠRVŠ: Uznesenia Valného zhromaždenia ŠRVŠ zo dňa 4.5.2024
 13. Doplňujúca voľba členov stálych komisií Akademického senátu FMFI UK.
 14. Rôzne.
 15. Záver.