Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

4. riadne zasadnutie AS

Deň konania zasadnutia:  8. apríla 2024 (pondelok)

Čas konania zasadnutia:  14.00 hod.

Miestnosť:  poslucháreň B

 

Návrh programu zasadnutia: 

 1. Otvorenie, schválenie programu.
 2. Voľba overovateľov zápisnice a volebnej komisie.
 3. Rozpis delenia finančných prostriedkov FMFI UK na rok 2024.
  (písomne predkladá: prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc., dekan FMFI UK)
 4. Vyhodnotenie plnenia Konkretizácie dlhodobého zámeru rozvoja FMFI UK na rok 2023.
  (písomne predkladá: prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc., dekan FMFI UK)
 5. Konkretizácia dlhodobého zámeru rozvoja FMFI UK na rok 2024.
  (písomne predkladá: prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc., dekan FMFI UK)
 6. Návrh dekana na vymenovanie člena Disciplinárnej komisie FMFI UK pre študentov.
  (písomne predkladá: prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc., dekan FMFI UK)
 7. Štatút Študentskej vedeckej konferencie FMFI UK.
  (písomne predkladá: prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc., dekan FMFI UK)
 8. Dodatok č. 2 k vnútornému predpisu Organizačné zabezpečenie, priebeh a vyhodnocovanie študentskej ankety na FMFI UK.
  (písomne predkladá: prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc., dekan FMFI UK)
 9. Informácie vedenia fakulty a otázky na vedenie fakulty.
 10. Informácie zástupcov fakulty v AS UK, RVŠ a ŠRVŠ.
 11. Rôzne.
 12. Záver.