Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

3. riadne zasadnutie AS

Deň konania zasadnutia:  11. marca 2024 (pondelok)

Čas konania zasadnutia:  14.00 hod.

Miestnosť:  poslucháreň C

 

Návrh programu zasadnutia: 

 1. Otvorenie, schválenie programu.
 2. Voľba overovateľov zápisnice.
 3. Dodatok č. 1 k Organizačnému poriadku FMFI UK.
  (písomne predkladá: prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc., dekan FMFI UK)
 4. Dodatok č. 1 k Metodike rozpisu finančných prostriedkov pracoviskám FMFI UK.
  (písomne predkladá: prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc., dekan FMFI UK)
  pozmeňujúci návrh (doc. Mgr. Tomáš Vinař, PhD.)
 5. Informácie vedenia fakulty a otázky na vedenie fakulty.
 6. Informácie zástupcov fakulty v AS UK, RVŠ a ŠRVŠ.
  RVŠ: Tézy k novelizácii zákona o vysokých školách
  ŠRVŠ: Uznesenia Valného zhromaždenia ŠRVŠ zo dňa 11.2.2024
 7. Rôzne.
 8. Záver.