Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

2. riadne zasadnutie AS

Deň konania zasadnutia:  13. novembra 2023 (pondelok)

Čas konania zasadnutia:  14.00 hod.

Miestnosť:  poslucháreň C

 

Návrh programu zasadnutia: 

 1. Otvorenie, schválenie programu.
 2. Voľba overovateľov zápisnice a volebnej komisie.
 3. Správa o priebežnom čerpaní dotácií zo štátneho rozpočtu a vlastných zdrojov fakulty k 30. septembru 2023.
  (písomne predkladá: prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc., dekan FMFI UK)
 4. Návrh školného a vybraných poplatkov na FMFI UK v akademickom roku 2024/2025.
  (písomne predkladá: prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc., dekan FMFI UK)
 5. Podmienky na prijatie na štúdium magisterských a doktorandských študijných programov uskutočňovaných FMFI UK v akademickom roku 2024/2025.
  (písomne predkladá: prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc., dekan FMFI UK)
 6. Dodatok č. 3 k Študijnému poriadku FMFI UK.
  (písomne predkladá: prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc., dekan FMFI UK)
 7. Dodatok č. 2 k Štipendijnému poriadku FMFI UK.
  (písomne predkladá: prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc., dekan FMFI UK)
 8. Návrh dekana na vymenovanie členov Akreditačnej rady FMFI UK na funkčné obdobie od 1. januára 2024 do 31. decembra 2025.
  (písomne predkladá: prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc., dekan FMFI UK)
 9. Informácie vedenia fakulty a otázky na vedenie fakulty.
 10. Informácie zástupcov fakulty v AS UK, RVŠ a ŠRVŠ.
  ŠRVŠ: Zahraniční študenti a študentky ako esenciálna súčasť slovenského vysokého školstva
 11. Voľba tajomníka Akademického senátu FMFI UK.
 12. Rôzne.
 13. Záver.