Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

O oddelení

Profil

Oddelenie didaktiky informatiky sa v pedagogickej činnosti venuje príprave budúcich učiteľov informatiky, zabezpečuje na fakulte základné kurzy programovania, spolupracuje vo výučbe na ďalších informatických odboroch a realizuje štvorsemestrový kurz informačnej gramotnosti pre všetkých študentov - budúcich učiteľov na našej fakulte. Popri pedagogickej činnosti sa venujeme výskumu v oblasti vyučovania informatiky na základnej a strednej škole, v oblasti využitia digitálnych technológií v materskej škole, zapájame sa do medzinárodného výskumu v oblasti tvorby edukačných softvérových prostredí na podporu poznávacieho procesu, spolupracujeme na vývoji osnov pre informatiku a na tvorbe koncepcie informatickej výchovy a informatizácie základných škôl. Spolupracujeme na príprave programátorských súťaží pre žiakov ZŠ a pre študentov stredných a vysokých škôl, podieľali sme sa na riadení a realizácii projektu Infovek.

  • Sme autormi a spoluriešiteľmi viacerých medzinárodných projektov najmä v oblasti tvorby pedagogického softvéru (Commenius Logo, Cirkus šaša Tomáša, Imagine Logo, RNA, RSS, Vizuálne zlomky).
  • Zapájame sa do projektov zameraných na digitálne technológie a ich využitie na vyučovaní (Colabs, INFANT, Sherlock Holmes, MIŠŠ 21, Kaleidoscope).
  • Zaoberáme sa informatikou na stredných a základných školách. Tvoríme osnovy, plány, učebnice a iné metodické materiály. Pripravujeme študijné materiály a skriptá pre študentov vysokých škôl aj pre učiteľov z praxe.
  • Podieľali sme sa na projekte informatizácie slovenských škôl - Infovek.
  • Spoluorganizujeme medzinárodné konferencie zamerané na vyučovanie informatiky (EuroLogo 2007, ISSEP 2011).
  • Naši členovia sa zapájajú do organizácie viacerých mimoškolských informatických aktivít - súťaží (First LEGO League, iBobor, Cologobežka, ACM ICPC, Informatická Olympiáda, KSP), letných denných táborov pri počítači, záujmových krúžkov, ...
  • Podieľali sme sa na príprave a realizácii projketu Ďalšie vzdelávanie učiteľov v predmete informatika, v rámci ktorého sa u nás vzdelávalo viac ako 190 učiteľov.

História

Naša katedra vznikla v roku 1994 pod názvom Katedra vyučovania informatiky (KVI). Jej korene však siahajú až do roku 1982, kedy na fakulte otvorili učiteľské štúdium informatiky. V tých časoch sa dalo študovať iba v kombinácii s učiteľstvom matematiky.

Patronát nad štúdiom mala vtedajšia Katedra informatiky. Táto vychovala osobnosti, ktoré sa neskôr zaslúžili o vznik našej katedry. Boli to najmä Ivan Kalaš a Andrej Blaho, ktorí sa intenzívne venovali tvorbe výučbových prostredí pre deti a didaktike programovania a informatiky. V roku 1992 založili na Katedre umelej inteligencie Oddelenie vyučovania informatiky a z neho sa o dva roky neskôr vyvinula KVI.

Prvými členmi katedry boli pracovníci vtedajšich informatických pracovísk fakulty - Katedry umelej inteligencie, Katedry informatiky a Ústavu informatiky. Za všetkých spomenieme Moniku Máťušovú (teraz Tomcsányiová), Janku Chlebíkovú, Zuzanu Félixovú (teraz Kubincová), Danku Pardubskú, Michala Winczera, Ľudmilu Moravčíkovú (teraz Jašková). Externými spolupracovníkmi boli Ondrej Demáček a Daniel Salontay z gymnázia Jura Hronca na Novohradskej ulici v Bratislave. Učiteľstvo informatiky sa dalo študovať aj v kombinácii s učiteľstvom fyziky.

V roku 2006 na fakulte prebehli radikálne štrukturálne zmeny. V rámci nich bola katedra premenovaná na Katedru základov a vyučovania informatiky (KZVI), pretože okrem patronátu nad učiteľským štúdiom informatiky katedra prevzala patronát aj nad výučbou niektorých základných predmetov v rámci štúdia aplikovanej a odbornej informatiky - Programovanie, Tvorba webových dokumentov, Úvod do webových aplikácií, Algoritmy a dátové štruktúry, Operačné systémy, Základy teoretickej informatiky, Sociálne a právne aspekty informačných technológií a podobne. V spolupráci s Prírodovedeckou fakultou vznikli tiež nové možnosti kombinovania štúdia učiteľstva informatiky s učiteľstvom biológie, geografie a chémie.

Katedra od samého začiatku spolupracovala so základnými, strednými a vysokými školami na Slovensku aj v zahraničí v rámci rôznych projektov. Vďaka nim jej pracovníci vytvorili svetoznáme programátorské prostredia pre deti, učebnice informatiky a učebné texty používané na Slovensku, v Čechách aj v zahraničí, jedinečné metodické materiály pre učiteľov informatiky a informatickej výchovy.

V deväťdesiatych rokoch katedra v spolupráci so študentami učiteľstva informatiky realizovala letné počítačové tábory pre deti od 7 do 14 rokov. V tých časoch to boli na Slovensku prvé letné tábory tohoto druhu.

Koncom deväťdesiatych rokov katedra Vydávala občasník s aktuálnymi informáciami z oblasti vyučovania informatiky nazvaný Informatické listy z MFF. Vychádzal dva až trikrát ročne. Prvé číslo vyšlo v októbri 1995 a posledné v máji 2001. Celkovo vyšlo 15 čísel. Distribúciu do škôl zabezpečovalo Metodické centrum na Tomášikovej ulici v Bratislave. Občasník sa Vydával sa v náklade 210 kusov a bol obľúbeným čítaním pre pracovníkov škôl a vzdelávacích inštitúcií v rámci celého Slovenska (68 základných škôl, 90 gymnázií, metodické centrá, centrá voľného času, fakulty pripravujúce učiteľov informatiky, odborné stredné školy a pod.).

Pracovníci katedry sa aktívne angažovali aj pri vyhľadávaní mladých talentov prostredníctvom programátorských a informatických súťaží - olympiáda v informatike, CoLogoBežka, iBobor. Od roku 2006 sú viacerí členovia katedry členmi hodnotiacej komisie v rámci súťaže CenaST.

Katedra pripravila pôdu pre výmenu informácií z oblasti vyučovania informatiky v rámci niekoľkých národných a medzinárodných konferencií

  • konferencie v rámci projektu Infovek (2000 až 2004),
  • svetová konferencia EuroLogo 2007 zameraná na výučbové aplikácie Loga sa konala v roku 2007 v Bratislave,
  • svetová konferencia ISSEP 2011 zameraná na výskum v oblasti vyučovania informatiky sa konala v októbri 2011 v Bratislave.