Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Rigorózne konanie v kocke

Rigorózne konanie na FMFI UK

 • sa začína doručením písomnej prihlášky na rigoróznu skúšku dekanovi fakulty,
 • sa skončí vykonaním rigoróznej skúšky a udelením akademického titulu Univerzitou Komenského v Bratislave.

Prihláška na rigoróznu skúšku 

 • Uchádzač si s predsedom rigoróznej komisie dohodne tému rigoróznej práce a predmety rigoróznej skúšky a tieto údaje uvedie do prihlášky na rigoróznu skúšku.
 • Uchádzač vyplní prihlášku na rigoróznu skúšku a spolu s prílohami ju zašle poštou na adresu fakulty alebo osobne doručí do podateľne fakulty.
 • Dekan posúdi správnosť a úplnosť prihlášky na rigoróznu skúšku a zaujme písomné stanovisko do 30 dní odo dňa jej doručenia. Ak prihláška spĺňa predpísané náležitosti, dekan uchádzačovi písomne potvrdí jej prijatie.
 • Uchádzač do 15 dní od doručenia potvrdenia o prijatí prihlášky na rigoróznu skúšku uhradí poplatok za úkony spojené so zabezpečením rigorózneho konania. 

Rigorózna práca 

 • Uchádzač predkladá rigoróznu prácu predsedovi skúšobnej komisie v rozsahu, ktorý určí predseda skúšobnej komisie (spravidla minimálne 55 normostrán) s prihliadnutím na tému rigoróznej práce. Rigorózna práca sa odovzdáva spravidla 3 mesiace pred termínom konania rigoróznej skúšky:
  • v tlačenej forme v pevnej knižnej väzbe v 3 exemplároch (sú určené predsedovi skúšobnej komisie, oponentovi rigoróznej práce a študijnému oddeleniu na účely archivácie),
  • v elektronickej podobe odoslaním do akademického informačného systému (AiS2).
 • Rigorózna práca sa vypracúva v slovenskom jazyku, českom jazyku alebo anglickom jazyku. So súhlasom predsedu skúšobnej komisie môže byť rigorózna práca napísaná a obhajovaná aj v inom jazyku. Vtedy je jej súčasťou abstrakt a resumé v slovenskom jazyku; rozsah resumé je najmenej jedna strana. Abstrakt sa píše na začiatku rigoróznej práce; abstrakt je skrátené, presné vyjadrenie obsahu rigoróznej práce a cieľov rigoróznej práce, bez dodatočnej interpretácie, výkladu a bez hodnotiaceho stanoviska. Resumé (súhrn) je krátkou rekapituláciou výsledkov rigoróznej práce, ku ktorým sa autor rigoróznej práce dopracoval.
 • Uchádzač nemôže ako rigoróznu prácu predložiť svoju záverečnú prácu alebo inú kvalifikačnú prácu, ani prácu kompilačného charakteru.
 • Uchádzač môže predložiť ako rigoróznu prácu aj vlastné publikované dielo alebo súbor vlastných publikovaných vedeckých prác, ktoré svojím obsahom rozpracúvajú problematiku témy rigoróznej práce.

Oponent rigoróznej práce 

 • Na posúdenie rigoróznej práce určí predseda skúšobnej komisie oponenta.
 • Oponentský posudok doručí fakulta uchádzačovi najneskôr 14 dní pred dňom konania rigoróznej skúšky (spravidla ako prílohu pozvánky na rigoróznu skúšku) a sprístupní ho prostredníctvom akademického informačného systému (AiS2). 

Rigorózna skúška a obhajoba rigoróznej práce 

 • Rigorózne skúšky sa na fakulte konajú v termínoch určených fakultným harmonogramom štúdia, a to spravidla v mesiacoch marec (jarný termín) a november (jesenný termín).
 • Najneskôr 14 dní pred konaním rigoróznej skúšky dekan oznámi písomne uchádzačovi miesto a termín konania skúšky.
 • Rigorózna skúška a obhajoba rigoróznej práce sa konajú v  ten istý deň pred skúšobnou komisiou (tvorí ju predseda a najmenej traja ďalší členovia). Priebeh rigoróznej skúšky a vyhlásenie jej výsledkov sú verejné.
 • Rigorózna skúška pozostáva z dvoch častí. Začína sa obhajobou rigoróznej práce a pokračuje ústnou skúškou z určených predmetov.
 • O výsledku rigoróznej skúšky skúšobná komisia rozhoduje na neverejnej časti svojho zasadnutia v deň rigoróznej skúšky. Jednotlivé časti rigoróznej skúšky a následnej rigorózna skúška ako celok sa hodnotia klasifikačnými stupňami „vyhovel“ alebo „nevyhovel“.
 • O rigoróznej skúške sa v deň skúšky vyhotoví pomocou akademického informačného systému (AiS2) zápis, ktorý podpíše predseda skúšobnej komisie a ostatní členovia skúšobnej komisie prítomní na rigoróznej skúške. 

Poplatok spojený s rigoróznym konaním 

 • Výšku poplatku za úkony spojené so zabezpečením rigorózneho konania (poplatok za rigorózne konanie) stanovuje vnútorný predpis UK o výške školného a poplatkov spojených so štúdiom na UK, vydaný rektorom UK s platnosťou na príslušný akademický rok.
 • Zamestnancovi UK, ktorý vykonáva prácu na ustanovený týždenný pracovný čas na fakulte alebo na inej súčasti UK a doktorandovi UK študujúcemu v štandardnej dĺžke dennej formy môže rektor UK na základe stanoviska dekana poplatok za rigorózne konanie odpustiť, znížiť alebo odložiť termín jeho splatnosti.
 • O odpustenie, zníženie alebo odloženie termínu splatnosti poplatku musí uchádzač písomne požiadať. Uchádzač k žiadosti priloží potvrdenie od zamestnávateľa alebo potvrdenie o doktorandskom štúdiu. Žiadosť sa adresuje rektorovi UK a podáva v listinnej podobe prostredníctvom dekana fakulty najneskôr 15 dní od doručenia potvrdenia dekana o prijatí prihlášky na rigoróznu skúšku.
 • Uhradené poplatky za rigorózne konanie sa nevracajú. 

Poplatok za vydanie diplomu 

 • Po úspešnom vykonaní rigoróznej skúšky je uchádzač povinný do 15 dní uhradiť poplatok za úkony spojené s vydaním diplomu. Výzvu na zaplatenie poplatku zasiela uchádzačovi Rektorát UK. 

Udeľovanie akademického titulu 

 • UK vydá uchádzačom, ktorí vykonali rigoróznu skúšku a predložili potvrdenie o úhrade poplatku za úkony spojené s vydaním diplomu, diplom s uvedením študijného odboru a udelí im akademický titul.
  • „doktor prírodných vied“ (v skratke „RNDr.“), ak sa rigorózna skúška vykonala v študijných odboroch matematika, aplikovaná matematika, štatistika, fyzika, informatika alebo aplikovaná informatika,
  • „doktor pedagogiky“ (v skratke „PaedDr.“), ak sa rigorózna skúška vykonala v študijnom odbore učiteľstvo akademických predmetov. 
 • Odovzdávanie diplomov absolventom rigorózneho konania sa uskutočňuje na akademickom obrade v termínoch určených Rektorátom UK (absolvent dostane pozvánku).

Záver

 • Ak uchádzač neodovzdá rigoróznu prácu do 24 mesiacov od začatia rigorózneho konania, dekan rigorózne konanie zastaví.