Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Rigorózne konanie v kocke

Rigorózne konanie na FMFI UK

 • sa začína doručením písomnej prihlášky na rigoróznu skúšku dekanovi fakulty,
 • sa skončí priznaním akademického titulu univerzitou.

Prihláška na rigoróznu skúšku

 • Uchádzač podáva vyplnenú prihlášku na rigoróznu skúšku dekanovi s prílohami (úradne overené fotokópie osob. dokladov) uvedenými na predpísanom tlačive.
 • Dekan posúdi prihlášku na rigorózne konanie a zaujme písomné stanovisko do 30 dní odo dňa jej doručenia, ak spĺňa predpísané náležitosti, potvrdí jej prijatie.
 • Uchádzač si s predsedom rigoróznej komisie do 30 dní odo dňa prijatia prihlášky dohodne tému rigoróznej práce a predmety rigoróznej skúšky.
 • Do 15 dní po schválení dohodnutej témy rigoróznej práce uhradí poplatok za úkony spojené so zabezpečením rigorózneho konania.

Rigorózna práca (ďalej RP)

 • Uchádzač predkladá RP predsedovi skúšobnej komisie v rozsahu minimálne  55 – 100 normostrán. Odovzdáva sa spravidla 3 mesiace pred konaním skúšky: v papierovej forme v pevnej knižnej väzbe v 3 exemplároch (predsedovi, oponentovi a na študijné oddelenie).
 • Dekan môže povoliť uchádzačovi na jeho žiadosť a so súhlasom predsedu skúšobnej komisie, aby predložil RP v cudzom jazyku. Vtedy je jej súčasťou abstrakt a resumé v slovenčine; rozsah resumé je najmenej jedna strana. Na žiadosť uchádzača môže dekan tiež súhlasiť s tým, aby sa obhajoba rigoróznej práce a rigorózna skúška konala v inom ako štátnom jazyku.
 • Uchádzač nemôže ako RP predložiť svoju záverečnú alebo inú kvalifikačnú prácu, ani prácu kompilačného charakteru.
 • Uchádzač súčasne odovzdáva RP v elektronickej podobe pomocou systému AIS.
 • Jeden mesiac pred konaním rigoróznej skúšky dekan oznámi písomne uchádzačovi miesto a termín konania skúšky.

Skúšobná komisia

 • Rigorózna skúška a obhajoba RP sa konajú v ten istý deň pred skúšobnou komisiou (tvorí ju predseda a najmenej traja ďalší členovia).
 • Na posúdenie RP určí predseda skúšobnej komisie oponenta.
 • Oponentský posudok doručí fakulta uchádzačovi najneskôr desať dní pred konaním rigoróznej skúšky.

Rigorózna skúška a obhajoba rigoróznej práce

 • Rigorózna skúška sa môže konať iba vtedy, ak je skúšobná komisia uznášania schopná. Priebeh rigoróznej skúšky a vyhlásenie jej výsledkov je verejné.
 • Rigorózna skúška sa skladá z dvoch častí. Začína sa obhajobou RP a pokračuje ústnou skúškou.
 • O výsledku rigoróznej skúšky skúšobná komisia hlasuje verejne na neverejnej časti svojho zasadnutia v deň rigoróznej skúšky. Hodnotenie rigoróznej skúšky je „vyhovel“ alebo „nevyhovel“.
 • O rigoróznej skúške sa v deň skúšky vyhotoví pomocou systému AIS záznam, ktorý podpíše predseda skúšobnej komisie a ostatní členovia skúšobnej komisie prítomní na skúške.

Poplatok spojený s rigoróznym konaním

 • Univerzita môže požadovať poplatok za úkony spojené so zabezpečením rigorózneho konania.
 • Uchádzačovi, ktorý vykonáva prácu na ustanovený týždenný pracovný čas na fakulte alebo na inej súčasti univerzity, doktorandovi univerzity v dennej forme doktorandského štúdia alebo z iných dôvodov hodných osobitného zreteľa, môže rektor na návrh dekana poplatok odpustiť.
 • O odpustenie poplatku musí uchádzač písomne požiadať, k žiadosti doloží potvrdenie od zamestnávateľa alebo potvrdenie o doktorandskom štúdiu.
 • Zaplatené poplatky sa nevracajú.

Poplatok za vydanie diplomu

Po úspešnom vykonaní rigoróznej skúšky je uchádzač povinný do 15 dní uhradiť poplatok za úkony spojené s vydaním diplomu. Výzvu na zaplatenie zasiela uchádzačovi UK.

Udeľovanie titulu

 • Univerzita vydá uchádzačom, ktorí vykonali rigoróznu skúšku, diplom s uvedením študijného odboru a udelí im akademický titul.
 • Odovzdávanie diplomov absolventom sa uskutočňuje na akademickom obrade v termínoch určených univerzitou (absolvent dostane pozvánku).

Záver

 • Ak uchádzač neodovzdá rigoróznu prácu do 24 mesiacov, rigorózne konanie sa skončí doručením písomného oznámenia dekana uchádzačovi.