Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Vaše podujatie u nás

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK víta možnosť hosťovať a spoluorganizovať rôzne akcie v priestoroch našej budovy. V prípade záujmu o takúto spoluprácu, prosím kontaktujte nás pre podrobné informácie.

Organizovanie akcií v našich priestoroch

Fakulta disponuje posluchárňami v kapacitách od 20 osôb až po 350 osôb, počítačovými učebňami od 15 pracovných staníc do 60 pracovných staníc. Tieto priestory je možné po dohode využiť na organizáciu rôznych podujatí, najmä odborného charakteru. Cena za prenájom priestorov je pohyblivá a odvíja sa najmä od toho, či ide o komerčnú alebo neziskovú aktivitu, aký je podiel prezentácie príslušnej firmy alebo združenia vs. podiel obsahu zaujímavého pre akademickú obec z odborného, spoločenského alebo kultúrneho hľadiska.

V každom prípade, ľubovoľné využitie priestorov FMFI UK musí byť v súlade s cieľmi a zameraním fakulty a nesmie narúšať výučbový proces na fakulte.

Typické príklady prenájmov

 • Prezentácia výrobkov vlasovej kozmetiky - o takýto typ podujatia nemáme záujem
 • Komerčná prezentácia IT firmy s malým podielom odborného obsahu - plná sadzba prenájmu
 • Prezentácia firmy, ktorá má záujem zamestnať našich absolventov, s vyváženým podielom odborného obsahu a propagácie vlastnej firmy ako zamestnávateľa - 50% z plnej sadzby prenájmu
 • Akcia neziskovej organizácie podporujúca rozvoj manžérskych zručností, pričom je ponúknuté zvýhodnenie účastí našich študentov - úhrada nákladov za energie alebo zdarma
 • Odborná konferencia alebo prednáška v oblasti záujmu našej fakulty - úhrada nákladov za energie alebo zdarma
 • Zasadnutie stavovskej organizácie v oblasti záujmu našej fakulty - úhrada nákladov za energie alebo zdarma
 • Krúžok spoluorganizovaný našimi zamestnancami alebo študentami, prípadne v oblasti záujmu našich študentov - úhrada nákladov za energie alebo zdarma

 Typické plné sadzby prenájmov

 • Veľká učebňa (200 a viac miest) - 1000 EUR / deň
 • Malá učebňa (cca 40 miest) - 500 EUR / deň
 • Informačný stánok pri vchode do pavilónu - 400 EUR / deň
 • Denné náklady za energie (vykurovanie) v zimných mesiacoch počas víkendov - 1000 EUR / deň / pavilón (ovládanie vykurovania nie je možné v menšom rozsahu ako pavilón)

Elektronická inzercia

Ponuky práce, brigád, odborných a záujmových aktivít pre našich študentov možno zverejniť prostredníctvom vyhradenej stránky. Túto službu poskytujeme zdarma, pričom jeden subjekt môže požiadať o zverejnenie nanajvýš dvoch inzerátov za semester v rozsahu trvania dvoch týždňov. Pri prekročení tohto rozsahu je služba spoplatnená (prvý mesiac 150 €, každý ďalší začatý týždeň 20 €). Forma inzerátu je krátky štruktúrovaný text s možnosťou doplnenia obrazového materiálu. V prípade záujmu o bezplatnú inzerciu kontaktujte priamo webmastra fakulty, v prípade záujmu o spoplatnené služby je potrebné kontaktovať s objednávkou PaedDr. S. Gažákovú, PhD. 

Propagovanie akcií na elektronickej nástenke fakulty (elektronické informačné panely vo vestibuloch fakulty, vyhradený priestor aj na web stránke fakulty v časti pre zamestnancov a študentov) je možné len pre akcie spoluorganizované fakultou, prípadne pre akcie, ktoré sa budú odohrávať v priestoroch fakulty (napr. na základe prenájmu miestností).

Inzercia a propagovanie akcií prostredníctvom e-mailu nie je povolené, je možné iba vo výnimočných prípadoch typicky pre akcie priamo organizované fakultou.

Plagáty a letáky

Plagátová inzercia je povolená v priestoroch fakulty len na nástenkách, ktoré nie sú označené na konkrétny účel alebo sú označené ako "Ponuky práce" (cca 5 lokalít). Takáto inzercia musí byť v súlade s dobrými mravmi. Inzerent je zodpovedný za vystavenie plagátov a ich odstránenie po uplynutí ich aktuálnosti (dĺžka vystavovania plagátu by nemala presiahnuť jeden mesiac). Táto služba je v primeranom rozsahu k dispozícii zdarma. 

Letáková inzercia je povolená v priestoroch parapetných dosiek na hlavnej chodbe v pavilóne matematiky (oproti študijnému oddeleniu) len so súhlasom vedenia fakulty. Vystavovanie letáku by nemalo presiahnuť jeden týždeň, po tejto dobe musí inzerent všetky zvyšné letáky odstrániť.

Pri porušení týchto pravidiel (nadmerná inzercia, iné miesta ako vyhradené, nevhodný obsah) si fakulta vyhradzuje právo zakázať zodpovednému subjektu akúkoľvek ďalšiu inzerciu, odstrániť príslušnú inzerciu a faktúrovať náklady spojené s odstránením a uprataním priestorov.

Ďalšie formy inzercie je možné dohodnúť priamo so zodpovednými pracovníkmi, pričom obvykle budú spoplatnené.