Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Týždeň vedy

4. - 9.11.2019

Týždeň vedy a techniky na Slovensku je organizovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, v spolupráci s Centrom vedecko-technických informácií SR, Národným centrom pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti.

Veda a technika je neoddeliteľnou súčasťou života každého občana a jej správne nasmerovanie podmieňuje ďalší rozvoj krajiny. Slovenská republika má silný vedecký potenciál, ktorý musí využiť, aby sa stal našou konkurenčnou výhodou. Dôležité je, aby široká verejnosť vnímala celoživotné vzdelávanie, výskum, vývoj a inovácie ako pozitívne faktory rozvoja, ako procesy, ktoré posúvajú naše vedomosti a vývoj spoločnosti ďalej. Z tohto pohľadu je nevyhnutné, aby aj samotní pedagógovia, technici a vedci boli schopní zaujímavým a jednoduchým spôsobom prezentovať svoju prácu a výsledky svojho výskumu.

Cieľom každoročne organizovaného Týždňa vedy a techniky na Slovensku je zlepšiť vnímanie vedy a techniky v povedomí celej spoločnosti, popularizovať a prezentovať ich, vzbudiť záujem mladých ľudí o štúdium vedeckých a technických disciplín, informovať verejnosť o poznatkoch vedy a techniky a o nutnosti podporovať vedu a techniku, ktoré sú základom hospodárskeho a spoločenského pokroku a pomáhajú riešiť globálne problémy a výzvy.

Týždeň vedy - aktuálne podujatia: 

7.11.2019 Vedátor na Matfyze

v čase od 9:30 do 13:30 hod. v posluchárni F1 

9:40 hod.    Juraj Tóth: Od asteroidov a komét k planétam
(prednáška z astronómie a fyziky)
10:20 hod. Broňa Brejová: Ako čítať DNA (s porozumením)
(prednáška z bioinformatiky)
11:30 hod. Filip Květoň: Sladké stanovenie chorôb?
(prednáška z biochémie)
12:10 hod.

Eva Steinová: Odkiaľ sa vzali úvodzovky? Krátke dejiny európskej citačnej kultúry
(prednáška z histórie a medievistky)

Po prednáškach bude nasledovať panelová diskusia s rečníkmi. V nej by sme chceli študentom priblížiť prácu vedca a vedu ako kariéru. Dozvedia sa, čo považujú na svojej práci za najzaujímavejšie, čo ich najviac baví, v čom je práca vedca iná a v čom zas rovnaká ako iné zamestnania. Účastníci budú mať možnosť hosťom klásť otázky a po skončení podujatia bude priestor aj pre neformálne stretnutia.

Koniec programu je naplánovaný na 13:30 a vstup je pre študentov a sprevádzajúcich vyučujúcich voľný.


Abstrakty prednášok: 

Ako čítať DNA (s porozumením) 
V molekulách DNA je uložená informácia, ktorú bunky potrebujú pre svoj život a ktorú si odovzdávajú z generácie na generáciu. Na prednáške budeme hovoriť o sekvenovaní DNA, čo je biotechnologický proces, ktorý umožňuje prečítať túto informáciu a ďalej ju analyzovať informatickými a matematickými technikami. Ukážeme si, čo sa môžeme dozvedieť sekvenovaním DNA najrôznejších organizmov od vírusov a baktérií až po kosti neandertálcov. 

Odkiaľ sa vzali úvodzovky? Krátke dejiny európskej citačnej kultúry
Ak dnes otvoríme knihu, považujeme za samozrejmosť, že v nej nájdeme pasáže označené úvodzovkami - buď preto, že ide o priamu reč, alebo preto, že tieto interpunkčné znamienka vyznačujú citáciu v texte. V najstarších dochovaných knihách sa však s touto vymoženosťou ešte nestretneme. Prax vyznačovať citácie totiž nie je žiadnou samozrejmosťou. Niekto musel ako prvý prísť s myšlienkou, že značiť citácie v texte je užitočné či potrebné. Tejto myšlienke trvalo ďalších päť storočí, pokým v európskom prostredí zapustila korene a stala sa normou. V mojej prednáške sa pozrieme na týchto prvých päťsto rokov úvodzoviek a budeme sa baviť o tom, prečo nakoniec prevládla tá forma interpunkčných znamienok, ktorú používame aj dnes, o čom vypovedajú zmeny v ich používaní, ako sú doložené v historických dokumentoch, a či je možné na základe týchto zmien hovoriť v Európe o vývoji určitej mentality citovania

Od asteroidov a komét k planétam
Pri vzniku Slnečnej sústavy rovnaký materiál a v princípe podobné procesy viedli k vzniku veľmi rozdielnych telies, asteroidov, komét, mesiacov, trpasličích planét ako aj klasických planét. Čo bolo príčinou vzniku tak rozdielnych "svetov" u nás, v našej sústave a čo môžeme očakávať pri iných planetárnych sústavách pri iných hviezdach?

8.11.2019 Podvečer s dátovou vedou

v čase od 16:30 do 20:00 hod., poslucháreň C

Potrebná registrácia na https://forms.gle/Sa4znn64pZzBazgH7

Program:
16:30 hod.  Predstavenie nového študijného programu Dátová veda
16:45 hod.  Diskusia o perspektívach dátovej vedy na Slovensku
18:00 hod.   Workshopy pri počítačoch aj bez počítačov Hackathon Open Data Bratislava

Nasledujúce workshopy a prednášky budú prebiehať v čase 18:00-20:00 paralelne:

P1: Prednáška: Ako sa stroje učia z dát bez pomoci učiteľa. Ukážeme si jednoduché metódy analýzy zhlukov, v prednáške bude veľa obrázkov a trocha kódu a matematiky. Nepredpokladáme žiadne špeciálne schopnosti.

W1: Workshop: Budúci bývalý vs. bývalá budúca. Predebatujeme, ako vymazať ________ z ________, aké úskalia nás čakajú pri aktuálne najlepších riešeniach a ukážeme si aj ďalšie dôvody, prečo je tento problém zaujímavý. Predpokladáme akú-takú znalosť programovania a od účastníkov očakávame, že sa neboja mágie.

W2: Workshop: Ako nám dáta pomáhajú chápať svet. Krátky úvod do strojového učenia v pythone. Očakávame základy programovania, trochu pravdepodobnosti, no o pythone toho moc vedieť netreba.

W3: Workshop: Hackathon Bratislava Open Data. Mesto Bratislava nedávno zverejnilo množstvo dát a my z nich skúsime vykresliť nejaké zaujímavé a ilustratívne obrázky. Očakávame, že účastníci vedia používať python, matplotlib je dobrý bonus, no nie je to nutné.

Podrobnejšie informácie: https://www.facebook.com/events/2299059910355301/