Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Fyzikálne listy

Hlavným cieľom časopisu Fyzikálne listy je pomôcť učiteľom fyziky na základnom a strednom stupni udržiavať odborné kontakty medzi sebou a tiež s učiteľmi Katedry teoretickej fyziky a didaktiky fyziky FMFI UK, na ktorej budúci učitelia fyziky študujú. Prostredníctvom článkov im ponúka možnosť vzájomnej výmeny a hodnotenia skúseností zo zavádzania nových techník, technológií, či postupov vo vyučovaní fyziky, ako aj názorov na vyučovanie fyziky. Okrem toho, Fyzikálne listy informujú o dianí na fakulte, o možnostiach štúdia, prijímacom konaní, uplatnení absolventov a pod.

Fyzikálne listy vychádzajú štyrikrát ročne. Všetky príspevky sú recenzované. Časopis je distribuovaný elektronicky a v tlačenej podobe na viac ako 200 adries. V prípade záujmu o odber časopisu, kontaktujte redakciu.

Vydávanie časopisu sme v roku 2018 prerušili.

Vydavateľské údaje

Vydáva a distribuuje:

Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
Katedra teoretickej fyziky a didaktiky fyziky
Mlynská dolina
842 48 Bratislava

Kontaktný e-mail: bellus@fmph.uniba.sk

ISSN: 1337-7995

Redakčná rada: prof. RNDr. Ján Pišút DrSc., doc. RNDr. Václav Koubek, CSc., doc. RNDr. Viera Lapitková, CSc., PaedDr. Klára Velmovská, PhD.
Šéfredaktor: doc. RNDr. Peter Demkanin, PhD.
Výkonný redaktor: RNDr. Martin Belluš
Grafická úprava: RNDr. Peter Kohaut
Elektronické vydanie: Ing. Mgr. Radka Bírová

Pokyny pre autorov

Príspevky posielajte v elektronickej podobe na adresu redakcie, bez akejkoľvek špeciálnej úpravy. Obrázky prikladajte osobitne (min. 300 pt/inch) s poznámkou, kde majú byť v texte zaradené.

Najnovšie čísla časopisu

Zobrazuje sa 1 súborov, od 61 do 61 z 61. Prvá strana 5 6 7