Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

RADÓN

ČO JE RADÓN

Radón je prírodný rádioaktívny plyn. Je klasifikovaný ako závažná karcinogénna látka. Zo štúdií vyplýva, že ožiarenie radónom je hneď po fajčení najrizikovejší faktor vzniku rakoviny pľúc.

Radón z hľadiska chemických vlastností patrí do skupiny vzácnych plynov, je to inertný prvok s protónovým číslom 86. V prírode existujú tri izotopy radónu: 219Rn (aktinón), 220Rn (torón), 222Rn (často pod pojmom radón sa myslí práve tento izotop). Ako inertný plyn ľahko preniká do atmosféry ako aj do vnútorných priestorov, kde sa koncentruje a podlieha rádioaktívnej premene.

Radón (222Rn) je súčasťou uránového premenového radu, ktorý začína dlhožijúcim uránom 238U, ktorý je rozšírený všade v zemskej kôre.

Pomerne dlhá doba polpremeny 222Rn (T½ = 3,825 dňa) mu umožňuje jeho distribúciu v atmosfére a preto sa mu venuje najväčšia pozornosť v dozimetrii a v environmentálnych štúdiách.

ZDROJE RADÓNU V DOMOCH

Vo všeobecnosti je hlavným zdrojom radónu v budovách podložie.

Priemerné percentuálne zastúpenie jednotlivých zdrojov vo vnútornom ovzduší vo svete je znázornené na obrázku [UNSCEAR, 1993]:

 

Na Slovensku sú najvýznamnejšími zdrojmi radónu v budovách - podložie a stavebný materiál. Radón sa do domu dostáva rôznymi cestami:

 

Navyše koncentrácia radónu v domoch nie je rovnaká, ale mení sa počas dňa aj roka. Najvyššia koncentrácia radónu vo vnútornom prostredí je zvyčajne v zimných mesiacoch a najnižšia v letných mesiacoch. Okrem vetrania koncentráciu radónu v dome ovplyvňujú aj teplotné a tlakové rozdiely medzi vonkajšou a vnútornou atmosférou. Radón z pôdneho vzduchu môže prenikať do vnútorného ovzdušia budov vplyvom komínového efektu. Celý dom sa správa podobne ako komín a vďaka podtlaku nasáva cez rôzne trhliny v kontaktných konštrukciách pôdny vzduch s vysokými koncentráciami radónu v ňom. 

RADÓNOVÉ RIZIKO

Radón je klasifikovaný ako závažná karcinogénna látka. Z rádiohygienického hľadiska je dôležité, že ak sa v nejakom prostredí nachádza radón, nachádza sa tam vždy so svojimi produktmi premeny. Tie sa viažu na aerosólové a prachové častice, a tiež na povrch stien, nábytku a pod. Po vdýchnutí sa zachytávajú na dýchacích cestách a ožarujú bunky pľúcneho tkaniva. Dochádza k poškodzovaniu buniek, ich DNA, čo môže viesť až k rakovine pľúc.

Aké množstvo radónu (objemová aktivita radónu) sa nachádza v okolitom vzduchu popisuje jednotka Bq/m3 (becquerel na meter kubický), ktorá odpovedá počtu rádioaktívnych premien radónu v jednom metri kubickom. 

Indikačnú hodnotu objemovej aktivity radónu stanovuje aj naša legislatíva.

MERANIE RADÓNU

Na odhad radiačnej záťaže obyvateľstva sú potrebné merania poskytujúce informáciu o priemernej objemovej aktivite 222Rn. Takéto merania aktivity je možné uskutočniť buď rok trvajúcimi meraniami, alebo krátkodobými meraniami a potom pomocou modelov určiť priemernú ročnú aktivitu. Je možné použiť kontinuálne alebo integrálne metódy merania.