Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Príprava štúdia matematiky a informatiky na FMFI UK v anglickom jazyku (Operačný program Vzdelávanie)

Cieľom projektu je skvalit­ňo­vanie magisterského štúdia prostredníctvom rozvoja spoločných programov a transformácie programov do anglického jazyka.


08. 11. 2015 09.13 hod.
Od: Dana Pardubská

Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Dana Pardubská, CSc.
Financovanie projektu:
Operačný program Vzdelávanie, ITMS: 26140230008
Obdobie riešenia: 2013-2015

K prioritám FMFI UK patrí kvalita absolventov dosahovaná zvyšovaním kvality štúdia a prispôsobovaním obsahu vzdelávania aktuálnym a perspektívnym potrebám vedomostnej spoločnosti. Zdôrazňujeme individuálny prístup, kreativitu, odbornosť a uplatniteľnosť. Sústreďujeme sa na porozumenie princípom, čo je predpokladom flexibility a schopnosti odborne sa prispôsobiť meniacim sa podmienkam. Zamestnávatelia našich absolventov—domáce a zahraničné firmy najmä v Bratislavskom kraji (banky, poisťovne, IT firmy, verejný sektor), vyžadujú od zamestnancov schopnosť odbornej komunikácie v anglickom jazyku; popri vysokej odbornosti je pre dobré uplatnenie sa dôležitá aj schopnosť komunikácie v svetovom jazyku. Napriek literatúre v anglickom jazyku, odborníkom z významných pracovísk prichádzajúcim na fakultu vďaka spoločným projektom, kontaktom a schémam  medzinárodných výmen, štúdium svojou len slovenskou verziou nezodpovedá plne potrebám cieľovej skupiny. Internacionalizácia štúdia sa preto stala pre fakultu prioritnou; popri rozvoji komunikačných schopností študentov v cudzom jazyku bude projekt aj impulzom na prehodnotenie a aktualizáciu študijných programov smerujúcu k zvýšeniu ich kvality.

Realizáciou projektu pokročíme v rozvoji interdisciplinárneho magisterského programu, získame aktualizované študijné materiály v anglickom jazyku a skúsenosti s pilotnou výučbou piatich magisterských programov v anglickom jazyku. V snahe o zvyšovanie kvality  absolventov spravíme jeden z krokov potrebných k otvoreniu štúdia - zo začiatku absolventom bakalárskych programov zo zahraničia, študentom rôznych mobilít a vlastným študentom. Analýza kvality materiálov a skúseností z pilotnej výučby bude východiskom pri rozhodovaní o rozšírení anglického štúdia aj na bakalársky stupeň. Veríme, že štúdium v prostredí medzinárodnej komunity, ktoré podporuje mobilitu a umožňuje výraznejšie zapojenie medzinárodných odborníkov do pedagogického procesu, následne zvýši medzinárodnú konkurencieschopnosť našich absolventov a stane sa pridanou hodnotou štúdia u nás.