Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Didaktika fyziky / Peter Demkanin

pre študentov magisterského štúdia a učiteľov v praxi


14. 11. 2018 13.00 hod.
Od: Peter Demkanin

Dnešný učiteľ fyziky na strednej či na základnej škole je postavený pred náročnú úlohu – pracovať s deťmi,  adolescentmi a si rodičmi, plniť ciele fyzikálneho vzdelávania, jasne formulovať svoje požiadavky smerom ku žiakom a dôsledne vyžadovať ich plnenie, aktivizovať žiakov pre uvedomovanie si ich vlastného procesu učenia sa, učiť žiakov pozorovať, merať a experimentovať, bádať, a pri tomto ich viesť k tomu, aby rozmýšľali, brali do úvahy svoje vedomosti.  Popri skúmaní prírody sa učiteľ fyziky venuje aj vybraným základom technológií. V predchádzajúcich dvoch vetách je obsiahnutých prvých osem kapitol knižnej publikácie. Ďalšie kapitoly sa venujú neformálnemu a informálnemu fyzikálnemu vzdelávaniu, budovaniu pojmov a realizácii pojmovej zmeny, riešeniu projektov žiakmi a hodnoteniu výsledkov fyzikálneho vzdelávania. V závere kniha prináša istý pohľad do minulosti fyzikálneho vzdelávania a naznačuje víziu do budúcnosti.  

Vydavateľstvo: Vydavateľstvo Univerzity Komenského
ISBN: 978-80-223-4374-9
Rok vydania: 2018

Informácie o knižnej publikácií na stránke pracoviska