Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Fukušimská havária: 10 rokov po

Profesor Povinec spolu s japonskými kolegami nedávno vydal novú knihu o fukušimskej havárii.


01. 06. 2022 10.46 hod.
Od: Pavel Povinec

Kniha Fukušimská havária: 10 rokov po vyhodnocuje z hľadiska rádioaktivity dopady fukušimskej havárie s aktuálnymi informáciami o stave pozemského a morského prostredia, a porovnáva ich so situáciou pred haváriou. Cieľom je poskytnúť aktuálne informácie a zhrnúť 10 rokov výskumu rádionuklidov uvoľnených do atmosféry a oceánov na lokálnej, regionálnej a globálnej úrovni. Kniha podrobne rozoberá úniky z poškodených jadrových reaktorov, transport rádionuklidov v pozemskom a oceánskom prostredí, vrátane modelov globálnej cirkulácie v atmosfére a oceánoch. Zhŕňa rádionuklidovú kontamináciu regionálneho a globálneho pozemského a morského prostredia a hodnotí budúce trendy rádioaktívnej kontaminácie v lokalite Fukušima. Pomocou experimentálne získaných rádionuklidových údajov a výsledkov modelovania, autori opisujú distribúciu rádionuklidov v globálnej atmosfére a v oceánoch a ich vplyv na celkové životné prostredie, vrátane hodnotenia radiačných dávok v japonskej a svetovej populácii z priamej expozície ionizujúcemu žiareniu a z konzumácie pozemských potravín a morských plodov počas 10 rokov po havárii vo Fukušime. 

P.P. Povinec, K. Hirose, M. Aoyama, Y. Tateda: Fukushima Accident: 10 years after
Elsevier, New York, 2021, 560p

Vydavateľstvo: Elsevier
ISBN:  9780128244968
Rok vydania: 2021 


Kniha bude k dispozícii k nahliadnutiu v Knižničnom a edičnom centre FMFI UK.