Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Propagácia a zvyšovanie atraktívnosti prírodovedno-technických odborov pre potreby praxe v cezhraničných oblastiach (INTERREG V-A)

Hlavným cieľom projektu bude uskutočniť propagačné a vzdelávacie aktivity s cieľom zvýšenia atraktivity prírodovedno-technických odborov špecializovaných pre potreby praxe v cezhraničných oblastiach.


22. 10. 2020 14.08 hod.
Od: Jakub Kaizer

Hlavná riešiteľská organizácia: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Miroslav Horník, PhD.
Spoluriešiteľské organizácie: Vysoké učení technické v Brně, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Univerzita Komenského v Bratislave
Riešitelia za FMFI UK: Ing. Jakub Kaizer, PhD., Mgr. Ivan Kontuľ, PhD., Mgr. Jakub Zeman, PhD., Mgr. Jakub Kvasniak
Financovanie projektu:Európsky fond regionálneho rozvoja, MPaRV SR
Kód projektu: INTERREG 304011U405
Obdobie riešenia projektu: 2020-2022

Na základe zverejnených štatistík za posledných 15 rokov je evidentné, že prírodovedno-technické odbory zabezpečované na vysokých, ale aj stredných školách v Slovenskej republike, ako aj v Českej republike, už niekoľko rokov zápasia s nízkym záujmom študentov stredných škôl, resp. základných škôl o tieto študijné odbory. V tomto smere sa v rámci projektu plánuje organizácia podujatí a činností zahŕňajúce: 

  • workshopy pre pedagógov prírodovedno-technických predmetov a žiakov stredných škôl s cieľom zvýšenia laboratórnych zručností u žiakov stredných škôl
  • dni otvorených dverí prírodovedno-technických odborov predovšetkým pre žiakov stredných škôl
  • školenia pre stredoškolských pedagógov prírodovedno-technických predmetov s cieľom zlepšenia vzdelávacích postupov - laboratórnej praxe žiakov.

Taktiež sa v tomto smere počíta so spoločnou účasťou projektových partnerov na existujúcich podujatiach - veľtrhoch trhu práce a vzdelávacích veľtrhoch. V rámci projektu budú obstarané propagačné nástroje v podobe spoločnej internetovej prezentácie, demonštračných sústav a systémov pre realizáciu pokusov a experimentov a iných propagačných materiálov. Cieľovými skupinami projektu budú predovšetkým žiaci a pedagogickí pracovníci stredných škôl.