Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Emisie H a CN ako indikátory molekúl H2O a organických zlúčenín v meteoroidoch: prípravná štúdia a návrh dedikovaného inštrumentu

Projekt zameraný na analýzu prítomnosti vodných molekúl a organických zlúčenín v meteoroidoch pomocou prepojenia astronomických pozorovaní meteorov a laboratórnej štúdie simulovanej ablácie meteoritov.


27. 10. 2022 10.42 hod.
Od: Pavol Matlovič

Zodpovedný riešiteľ projektu: RNDr. Pavol Matlovič, PhD.
Spoluriešitelia: doc. RNDr. Juraj Tóth, PhD., doc. RNDr. Leonard Kornoš, PhD., Mgr. Adriana Pisarčíková, Dr. Stefan Loehle, prof. Ing. Pavel Mach, CSc., Ing. Peter Varga
Subkontraktor: Institute of Space Systems, University of Stuttgart, Nemecko; Vision Systems s.r.o.
Financovanie projektu: Európska vesmírna agentúra, ESA PECS výzva AO/1-11107/22/NL/SC
Obdobie riešenia projektu: 2022-2024

Cieľom projektu je vyvinúť metodiku na detekciu a analýzu prítomnosti molekúl vody a organických zlúčenín v meteoroidoch pomocou štúdia emisie vodíkovej čiary Hα a molekulárneho pásu radikálu CN v spektrách meteorov horiacich v zemskej atmosfére a meteorických analógov zo simulovanej ablácie známych meteoritov v plazmovom veternom tuneli. V prípravnej štúdii sme ukázali, že výrazná emisia Hα je charakteristická pre kometárne telesá s vyšším obsahom ľadov a organických zlúčenín. Experimenty simulovanej ablácie meteoritov nám prvýkrát poskytli pohľad na variácie prítomnosti molekuly CN, ktorá je priamo spájaná s prítomnosťou organických zlúčenín v meteoritoch a koreluje tiež s meranou intenzitou čiary Hα. V projekte bude metodika získaná zo simulovanej ablácie meteoritov aplikovaná na väčšiu vzorku spektier meteorov spôsobených meteoroidmi z rôznych dynamických oblastí Slnečnej sústavy. Kvantifikované budú variácie prítomnosti Hα a CN, a tiež inštrumentálne požiadavky a fyzikálne podmienky ablácie pre možnosť detekcie CN. Na základe získaných informácií bude vyvinutý koncepčný dizajn nového optického spektrografu pre efektívnejšiu detekciu Hα a CN v meteoroch.