Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Režim práce a prevádzka budov UK do odvolania


Z dôvodu zhoršovania epidemiologickej situácie v Slovenskej republike zasadalo dňa 2. januára 2021 Vedenie UK aj Permanentný krízový štáb UK. Na základe týchto rokovaní a s prihliadnutím na prijaté uznesenie vlády SR zo dňa 31. decembra 2020 rektor UK Marek Števček rozhodol o režime práce a prevádzke budov UK v období od 2. januára 2021 do odvolania. 

Zamestnanci UK budú pracovať z domu, výnimku tvoria tí, ktorých fyzická neprítomnosť na pracovisku by ohrozila zabezpečenie bazálnych činností UK a jej súčastí či pracovísk. Väčšina budov UK bude v tomto období uzavretá, vstup bude povolený len zamestnancom, ktorí majú udelenú výnimku. Služby pre študentov a širokú verejnosť tak budú nedostupné, alebo prístupné po predchádzajúcej mailovej či telefonickej dohode. Viac informácií nájdete v Príkaze rektora UK č.1/21Príkaze rektora UK č.2/21, Príkaze rektora UK č.4/21, Príkaze rektora UK č.6/21 a Príkaze rektora UK č.7/21

Informácie k priebehu letného semestra akademického roka 2020/21 sú zverejnené na stránke UK. 

Podateľňa RUK je otvorená v pracovných dňoch (okrem piatkov) od 8.00 do 12.00 hod.