Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Prechod na dištančnú formu vzdelávania

Od 5.10.2020 prechádza fakulta na dištančnú formu vzdelávania bakalárskych a magisterských študijných programov.


28. 09. 2020 22.15 hod.
Od: Daniel Ševčovič

Vážené kolegyne a kolegovia, 

dnes som sa zúčastnil rokovania krízového štábu UK, na ktorom sa preberali možnosti a spôsob pokračovania výučbovej časti zimného semestra. Spoločne s ostatnými dekanmi výskumných fakúlt sme sa zasadili o prijatie riešení, ktoré by sa čo najmenej dotkli a znižovali kvalitu nášho vzdelávania na bakalárskom a magisterskom stupni. A zároveň, aby sa zachovala prezenčná výučba a kontakt s naśimi doktorandami. 

Žiaľ, počnúc od 5.10.2020 budeme musieť až do odvolania vyučovať Bc. a Mgr. stupne dištančnou metódou. Doktorandské štúdium prebieha zatiaľ štandardne prezenčnou metódou. Doktorandi sa môžu zúčastňovať vedeckého života na katedrách a odborných seminároch. 

So súhlasom dekana bude povolená diplomantom končiaceho ročníka Mgr. štúdia individuálna práca v laboratóriu tak, aby mohli úspešne dokončiť experimenty súvisiace s témami ich diplomových prác. V laboratóriu môžu byť prítomné súčasne najviac dve osoby. O realizácii odbornej praxe študentov rozhoduje dekan fakulty; na realizáciu kontaktnej odbornej praxe sa vyžaduje písomný súhlas študenta a prijímajúcej inštitúcie. 

V súvislosti so zabezpečením laboratórnych cvičení som sa rozhodol požiadať príslušné katedry, aby v tomto týždni od 29.9.-2.10.2020 upravili rozvrhy študentov tak, aby mohli absolvovať tieto laboratórne cvičenia a práce v zhustenom režime v čo možno najväčšej miere. Ostatné časti výučby sa nahradia neskôr dištančnou metódou vzdelávania. Vedúci katedier spoločne s vedúcimi laboratórnych cvičení pripravujú harmonogram na tento týždeň. 

V súvislosti so zabezpečením dištančnej metódy vzdelávania sa prodekanka Rostás a prodekan Homola obrátili na vedúcich pracovísk a vyžiadali si zoznam technických koordinátorov pre dištančné vzdelávanie, ktorí budú usmerňovať a napomáhať učiteľom v oblasti dištančného vzdelávania. 

Študentov Bc. a Mgr. štúdia chcem požiadať, aby rešpektovali a prispôsobili sa nariadeniu rektora obsiahnuté v článku II Príkazu rektora zo dňa 28.9.2020 (viď nižšie). Práve zhoršená epidemiologická situácia na našich ubytovacích zariadeniach viedla k dnešnému rozhodnutiu. 

Osobne som optimista a verím, že aj s ohľadom na informácie z okolitého sveta a univerzít sa aj u nás situácia čoskoro vráti do normálu. 

Pozdravuje vás všetkých, veľa zdaru a zdravia želá,

Daniel Ševčovič
dekan

Príkaz rektora UK 

Usmernenia k prechodu na dištančnú výučbu na FMFI UK