Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Zomrel matematik prof. Pavel Brunovský

14.12.2018 nás vo veku 84 rokov po ťažkej chorobe opustil profesor Pavel Brunovský. Vedecké dielo a pedagogické pôsobenie Pavla Brunovského svedčí o jeho obrovskom nasadení a vplyve na vedecký život na Slovensku. Z jeho osobnosti a práce vyžarovalo množstvo pozitívnej energie, optimizmu a nadšenia, ktoré boli zdrojom nekonečnej inšpirácie pre jeho študentov a mladších kolegov. Posledná rozlúčka sa bude konať v stredu 19.12.2018 o 14:45 v Bratislavskom krematóriu.


15. 12. 2018 15.04 hod.
Od: Tomáš Vinař

Profesor Pavel Brunovský vyštudoval matematiku v roku 1958 na Prírodovedeckej Fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. V rokoch 1969-1970 pracoval na Ústave technickej kybernetiky Slovenskej akadémie vied, kde absolvoval doktorandské štúdium v roku 1964 pod vedením profesora J. Kurzweila z Prahy. Po roku 1970 pôsobil na Matematickom ústave Slovenskej akadémie vied, od roku 1974 na našej fakulte. Najvyššiu vedeckú hodnosť, DrSc., získal v roku 1978 a za profesora bol vymenovaný v roku 1991. Okrem dlhoročného pôsobenia na FMFI UK bol aj hosťujúcim profesorom na univerzite vo Florencii, viackrát na Michiganskej štátnej univerzite i na univerzitách vo Viedni, v Tokiu, Nice a Paríži. V roku 2005 mu bol prezidentom Slovenskej republiky udelený  Pribinov kríž za zásluhy v oblasti rozvoja vedy a vzdelávania. 

Na začiatku vedeckej kariéry Pavla Brunovského bola hlavnou oblasťou jeho záujmu teória a aplikácie optimálneho riadenia. Dosiahol celý rad pozoruhodných a významných výsledkov, akými sú napríklad regularita syntézy optimálneho riadenia pre dôležité triedy úloh alebo kánonická forma pre lineárne riadené systémy, dnes nazývaná Brunovského normálna forma.  O teórii optimálneho riadenia a riadených sústav napísal tri knihy, jednu z nich v spolupráci s Jánom Černým a ďalšiu potom neskôr spoločne s Margarétou Halickou a Pavlom Jurčom. V 80-tych rokoch sa začal venovať kvalitatívnej teórii evolučných parciálnych diferenciálnych rovníc. Skúmal a charakterizoval kompaktné globálne atraktory priestorovo homogénnych reakčno-difúznych rovníc v jednorozmernom priestore. Založil a viedol seminár z kvalitatívnej teórie dynamických systémov, v ktorom vyrástlo viacero matematických osobností medzinárodného formátu. 

V roku 1994 sa začal venovať príprave nového študijného programu Ekonomická a finančná matematika, ktorý bol reakciou na klesajúci počet matematicky orientovaných študentov v celoslovenskom merítku. Program je populárnou možnosťou pre praxou motivované štúdium matematiky a zároveň je vysoko cenený talentovanými študentami vďaka kvalite teoretického vzdelávania. Prof. Brunovský si plne uvedomoval potrebu vedeckého výskumu, ktorý by podporoval neustále zlepšovanie kvality pedagogického procesu na novozaloženom študijnom programe. Preto obohatil svoje výskumné záujmy o problémy súvisiace s modelovaním ekonomických a finančných procesov. Svoje vedomosti z kvalitatívnej teórie diferenciálnych rovníc zužitkoval vo vedeckých článkoch venovaných analýze fluktuácií na finančných trhoch ako aj v modeloch optimálneho zaistenia finančných portfólií. 

Významnou súčasťou vedecko-pedagogického pôsobenia profesora Pavla Brunovského bola aj popularizačná a publicistická aktivita. V popularizačných matematických článkoch sa najmä mladým čitateľom snažil priblížiť pohľad skúseného matematika na riešenie zaujímavých praktických úloh, ako aj úvahy o postavení a úlohách matematiky a matematikov v modernej spoločnosti a celkovom smerovaní vedy na Slovensku. Kritické názory na chod spoločnosti a vedy si čitatelia mohli prečítať nielen v súčasnej postmodernej dobe, ale aj v časoch reálneho socializmu, keď písať o citlivých a často provokujúcich témach vôbec nebolo jednoduché. 

Prof. Brunovský sa v decembri 2018 dožil 84 rokov. V jeho osobnosti Fakulta a slovenská matematická komunita stráca jednu zo svojich najvýraznejších osobností súčasnosti. Česť jeho pamiatke. 

Kompendium prác prof. Brunovského: http://danielsevcovic.wixsite.com/kompendiumpb
Prof. Brunovský o stave nášho školstva: https://www.youtube.com/watch?v=JNt127_lRL8