Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Vedecký pracovník na KJFB (výberové konanie)

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky vypisuje výberové konanie na miesto vedeckého pracovníka na Katedru jadrovej fyziky a biofyziky s nástupom v máji 2018


15. 02. 2018 13.17 hod.
Od: Adriana Kohútová

Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky v zastúpení jej dekanom prof. RNDr. Jozefom Masarikom, DrSc., v súlade so zákonom NR SR č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie  

1 miesta vedeckého pracovníka na 

Katedru jadrovej fyziky a biofyziky 

Požiadavky:   

  • Dosiahnuté odborné vzdelanie : VŠ vzdelanie III. stupňa, odbor : Jadrová a subjadrová fyzika.
  • Vedecko-výskumná prax v špecializácii: Monte Carlo modelovanie vo fyzike nízkych rádioaktivít a v astrofyzikálnom výskume ; Programátorské schopnosti na pokročilej úrovni v jazykoch (C/C++, Python), administrátorské skúsenosti (Linux, MS Windows), skúsenosti s programovými balíkmi na Monte-Carlo modelovanie (root, Geant4, a pod.).
  • Skúsenosti s analýzou experimentálnych dát a vývojom softvéru na ich spracovanie.
  • Schopnosť samostatného riešenia úloh rozvoja vedy, dokumentovaná  publikačnou činnosťou.
  • Skúsenosti s prácou v rámci zahraničných výskumných infraštruktúr, účasť na medzinárodných projektoch.
  • Pedagogická činnosť vo využití výpočtových prostriedkov v jadrovej fyzike (prednášky a cvičenia). 

Nástup: máj 2018

Platové podmienky podľa platných právnych predpisov v súlade so zákonom NR SR č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Prihlášku do výberového konania spolu so štruktúrovaným životopisom, kópiou dokladov o vzdelaní a odbornej praxi, prehľadom pedagogických, publikačných, vedecko-výskumných a organizačných aktivít zašlite do 3.3.2018 na adresu: 

Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
Referát personálnej práce
Mlynská dolina
842 48 Bratislava

 

prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc.
dekan fakulty