Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Odborní asistenti na KJP (výberové konanie)

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky vypisuje výberové konanie na obsadenie miest odborných asistentov na Katedru jazykovej prípravy s nástupom v januári 2021


19. 10. 2020 14.48 hod.
Od: Alžbeta Kontrišová

Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky v zastúpení jej dekanom prof. RNDr. Danielom Ševčovičom, DrSc., v súlade so zákonom NR SR č. 131/2002 Z. z. vysokých školách a  zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie 

2 miest odborných asistentov na

Katedru jazykovej prípravy

Požiadavky: 

1. miesto: 

  • vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa filologického zamerania, štátna záverečná skúška z anglického a slovenského jazyka a literatúry,
  • prax vo vyučovaní technickej angličtiny
  • prax vo vyučovaní slovenského jazyka pre cudzincov

Nástup: 1. január 2021

2. miesto:  

  • vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa filologického alebo pedagogického zamerania, štátna záverečná skúška z anglického jazyka a literatúry,
  • prax vo vyučovaní technickej angličtiny vítaná. 

Nástup: január 2021 (prípadne dohodou)

Podmienky podľa platných právnych predpisov v súlade so zákonom NR SR č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Prihlášku do výberového konania spolu so  štruktúrovaným životopisom, overenou kópiou dokladov o vzdelaní a odbornej praxi, prehľadom pedagogických, publikačných, vedecko-výskumných a organizačných aktivít zašlite najneskôr do 15 dní od zverejnenia na adresu: 

Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
Referát personálnej práce
Mlynská dolina
842 48 Bratislava

 

prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc.,v.r. 
dekan fakulty