Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Odborní asistenti na KJFB (výberové konanie)

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky vypisuje výberové konanie na obsadenie miest odborných asistentov na Katedru jadrovej fyziky a biofyziky s nástupom v septembri 2020


13. 05. 2020 16.19 hod.
Od: Adriana Kohútová

Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky v zastúpení jej dekanom prof. RNDr. Danielom Ševčovičom, DrSc., v súlade so zákonom NR SR č. 131/2002 Z. z. vysokých školách a  zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie 

2 miest vysokoškolských učiteľov - odborných asistentov na

Katedru jadrovej fyziky a biofyziky

Požiadavky: 

Miesto č. 1:

 • Dosiahnuté odborné vzdelanie: VŠ vzdelanie tretieho stupňa.
 • Odbor : jadrová a subjadrová fyzika.
 • Vedecko-výskumná prax v špecializácii: fyzika elementárnych častíc s dobrými znalosťami Štandardného modelu, ako aj fyziky za Štandardným modelom, a s výskumnými skúsenosťami v oblasti top-kvarkovej fyziky. Skúsenosti s  metódami používanými v časticovej fyzike ako sú metódy rekonštrukcie základných objektov časticových procesov, multi-variačné techniky a všeobecne vysoká gramotnosť v matematických metódach používaných v časticovej fyzike vysokých energií.
 • Schopnosť samostatného riešenia úloh rozvoja vedy, dokumentovaná publikačnou činnosťou.
 • Skúsenosti s prácou v rámci zahraničných výskumných infraštruktúr, účasť na medzinárodných projektoch.
 • Pedagogická činnosť – cvičenia a praktiká (z oblasti: fyzika elementárnych častíc, matematické metódy časticovej fyziky).  

Miesto č. 2: 

 • Dosiahnuté odborné vzdelanie : VŠ vzdelanie tretieho stupňa.
 • Odbor : Jadrová a subjadrová fyzika, alebo Environmentálna fyzika.
 • Vedecko-výskumná prax v špecializácii: vývoj rádiometrických a urýchľovačových metód merania nízkych aktivít a ich využitie v nukleárnom a aplikovanom výskume, analýzy rádionuklidov v životnom prostredí a ich aplikácie, rádiouhlíkové analýzy v environmentálnom a archeologickom výskume, skúsenosti s prípravou a spracovaním terčíkov pre iónové zdroje urýchľovačov, s analýzou experimentálnych dát a vývojom štatistických metód na ich spracovanie.
 • Schopnosť samostatného riešenia úloh rozvoja vedy, dokumentovaná publikačnou činnosťou.
 • Skúsenosti s prácou v rámci zahraničných výskumných infraštruktúr, účasť na medzinárodných projektoch.
 • Pedagogická činnosť – cvičenia a praktiká z jadrovej a environmentálnej fyziky. 

Nástup: 1.9.2020 

Podmienky podľa platných právnych predpisov v súlade so zákonom NR SR č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Prihlášku do výberového konania spolu so štruktúrovaným životopisom, overenou kópiou dokladov o vzdelaní a odbornej praxi, prehľadom pedagogických, publikačných, vedecko-výskumných a organizačných aktivít zašlite najneskôr do 15 dní od uverejnenia na adresu: 

Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
Referát personálnej práce, kohutovafmph.uniba.sk
Mlynská dolina
842 48 Bratislava

 

prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc.,v.r. 
dekan fakulty