Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Nukleárny seminár - Adriana Dohnalová (26.4.2023)

v stredu 26.4.2023 o 14:00 hod. v miestnosti F1/364


20. 04. 2023 13.26 hod.
Od: Jaroslav Staníček

Pozývame Vás na Nukleárny seminár Katedry jadrovej fyziky a biofyziky FMFI UK, Slovenskej fyzikálnej spoločnosti a Slovenskej nukleárnej spoločnosti 


Prednášajúci:
 Mgr. Adriana Dohnalová

Názov: Minimum Bias analýza pre Run 3 a analýza trekov s nízkou priečnou hybnosťou

Termín: 26.4.2023, 14:00 hod., F1/364

Abstrakt:
Témou tohoto seminára bude prebiehajúca Minimum Bias analýza pre Run 3, ktorá sa venuje meraniu rozdelení nabitých častíc zaznamenaných detektorom ATLAS pri celkovej energii zrážky 13,6 TeV. Takéto merania sú nevyhnutné pre popis silných interakcií v nízkoenergetickej oblasti kvantovej chromodynamiky, kde nie je možné aplikovať poruchovú teóriu a teda sa vyžaduje fenomenologický prístup. V rámci seminára bude popísaný spôsob, akým sa vybraná selekcia trekov koriguje na podiel trekov pochádzajúcich zo sekundárnych častíc. Ďalej bude popísaná problematika detekcie častíc s priečnou hybnosťou pod 500 MeV a predstavená bude pripravovaná analýza trekov nameraných počas plánovanej špeciálnej prevádzky detektora pri nízkej intenzite magnetického poľa, ktorej cieľom je rozšíriť pokrytie do oblasti priečnej hybnosti pod 100 MeV.