Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Abstrakty dizertačných prác

Od akademického roka 2020/2021 sa pri obhajobách dizertačných prác odovzdávajú abstrakty dizertačných prác v slovenskom aj anglickom jazyku. Abstrakty sú menej rozsiahle dokumenty ako dovtedy existujúce autoreferáty dizertačných prác. 

Matematika

Aplikácia modelu s kvázi-lineárnou úžitkovou funkciou dopytu v strategickom rozhodovaní - Mgr. Róbert Patejdl


Obhajoba: 30.11.2020
Študijný program: aplikovaná matematika
Školiteľ: doc. RNDr. Ján Pekár, PhD.

Zobrazuje sa 1 súborov, od 1 do 1 z 1.

Autoreferáty dizertačných prác 

Autoreferáty dizertačných prác sa odovzdávali do akademického roka 2019/2020. Sú v jazyku, v ktorom bola práca napísaná. 

Matematika

Numerical Modeling of Convection Diffusion Reaction - Mgr. Erika Trojáková


Obhajoba: 22.9.2011
Študijný program: numerická analýza a vedecko-technické výpočty
Školiteľ: prof. RNDr. Jozef Kačur, DrSc.

Half-linear differential equations of the third-order - Mgr. Jozef Kiseľák


Obhajoba: 19.9.2011
Študijný program: aplikovaná matematika
Školiteľ: prof. RNDr. Jaroslav Jaroš, CSc.

Boundedness, a priori estimates and existence of solutions of nonlinear elliptic problems - Mgr. Ivana Kosírová


Obhajoba: 19.9.2011
Študijný program: aplikovaná matematika
Školiteľ: prof. RNDr. Pavol Quittner, DrSc.

Probabilistic and analytic methods for pricing American style of Asian options - RNDr. Tomáš Bokes


Obhajoba: 16.9.2011
Študijný program: aplikovaná matematika
Školiteľ: prof. RNDr. Daniel Ševčovič, CSc.

L-odhady - Mgr. Erika Hönschová


Obhajoba: 27.9.2010
Študijný program: aplikovaná matematika
Školiteľ: doc. RNDr. František Rublík, CSc.

CVaR Portfolio Models for Electricity Generating Capacities - Mgr. Jana Szolgayová


Obhajoba: 27.9.2010
Študijný program: aplikovaná matematika
Školiteľ: prof. RNDr. Pavol Brunovský, DrSc.

Monotónne množiny v En a ich rozmiestňovanie - RNDr. Peter Zahradník


Obhajoba: 27.9.2010
Študijný program: diskrétna matematika
Školiteľ: doc. RNDr. Miloš Božek, CSc.

Zobrazuje sa 7 súborov, od 61 do 67 z 67. Prvá strana 2 3 4

Fyzika

Study of the top quark electric charge at the CDF experiment - Mgr. Pavol Bartoš


Obhajoba: 21.9.2011
Študijný program: jadrová a subjadrová fyzika
Školiteľ: doc. RNDr. Stanislav Tokár, CSc.

Genetický súvis malých telies slnečnej sústavy: meteorický komplex Tauriíd - Mgr. Marek Buček


Obhajoba: 20.9.2011
Študijný program: astronómia a astrofyzika
Školiteľ: prof. RNDr. Vladimír Porubčan, DrSc.

Modelovanie transportných javov v plynoch - Mgr. Ján Matúška


Obhajoba: 20.9.2011
Študijný program: fyzika plazmy
Školiteľ: prof. RNDr. Ján Urban, DrSc.

Mikrovýboje - DC prierazné napätia plynov na mikrometrových vzdialenostiach - RNDr. Matej Klas


Obhajoba: 19.9.2011
Študijný program: fyzika plazmy
Školiteľ: prof. Dr. Štefan Matejčík, DrSc.

Štúdium konformačných a termodynamických vlastností DNA aptamérov - RNDr. Slavomíra Poniková


Obhajoba: 28.6.2011
Študijný program: biofyzika
Školiteľ: prof. RNDr. Tibor Hianik, DrSc.

Možnosti využitia údajov z družíc formácie „A-Train” pre štúdium štruktúry vertikálne mohutnej konvektívnej oblačnosti - Mgr. Alois Sokol


Obhajoba: 26.11.2010
Študijný program: meteorológia a klimatológia
Školiteľ: RNDr. Martin Setvák, CSc.

Interplanetary Dust Particle Dynamics - Mgr. Ladislav Kómar


Obhajoba: 28.9.2010
Študijný program: astronómia a astrofyzika
Školiteľ: doc. RNDr. Jozef Klačka, PhD.

Elektrónmi indukované reakcie biologicky významných molekúl - Mgr. Jaroslav Kočišek


Obhajoba: 20.9.2010
Študijný program: fyzika plazmy
Školiteľ: prof. Dr. Štefan Matejčík, DrSc.

Iónová pohyblivostná a hmotnostná spektrometria - Mgr. Martin Sabo


Obhajoba: 20.9.2010
Študijný program: fyzika plazmy
Školiteľ: prof. Dr. Štefan Matejčík, DrSc.

Populácia malých telies v blízkom okolí Zeme - RNDr. Peter Vereš


Obhajoba: 16.9.2010
Študijný program: astronómia a astrofyzika
Školiteľ: prof. RNDr. Vladimír Porubčan, DrSc.

Generácia superkontinua v dvojjadrových mikroštruktúrnych vláknach - RNDr. Martin Koyš


Obhajoba: 13.9.2010
Študijný program: kvantová elektronika, optika a optická spektroskopia
Školiteľ: doc. RNDr. Vladimír Mesároš, CSc.

Štúdium agregátov fosfolipidov s primárnymi alifatickými n-alkoholmi fyzikálnymi metódami - Mgr. Mária Klacsová


Obhajoba: 10.9.2010
Študijný program: biofyzika
Školiteľ: prof. RNDr. Pavol Balgavý, CSc.

Vysoko-citlivá optická spektroskopia plynov a plazmy - Mgr. Peter Čermák


Obhajoba: 1.9.2010
Študijný program: fyzika plazmy
Školiteľ: prof. RNDr. Pavel Veis, CSc.

Lagrangian Stochastic Dispersion Model IMS Model Suite and its Validation against Experimental Data - Mgr. Juraj Bartok


Obhajoba: 7.7.2010
Študijný program: meteorológia a klimatológia
Školiteľ: doc. RNDr. Dušan Závodský, CSc.

Štúdium vlastností Y-Ba-Cu-O/kov spojov pod vplyvom elektrického poľa - RNDr. Milan Tomášek


Obhajoba: 23.6.2010
Študijný program: fyzika kondenzovaných látok a akustika
Školiteľ: prof. RNDr. Andrej Plecenik, DrSc.

Gama-spektrometria nízkych aktivít - RNDr. Miroslav Ješkovský


Obhajoba: 16.12.2009
Študijný program: jadrová a subjadrová fyzika
Školiteľ: doc. RNDr. Ivan Sýkora, PhD.

Zobrazuje sa 16 súborov, od 141 do 156 z 156. Prvá strana 6 7 8

Informatika

Processing of Tree-Structured Data with Recursive Self-Organizing Maps - RNDr. Pavol Vančo


Obhajoba: 3.9.2010
Študijný program: informatika
Školiteľ: doc. Ing. Igor Farkaš, PhD.

Irregular and Asynchronous Cellular Automata - Mgr. Tomáš Záthurecký


Obhajoba: 3.9.2010
Študijný program: informatika
Školiteľ: prof. RNDr. Branislav Rovan, PhD.

Zobrazuje sa 2 súborov, od 61 do 62 z 62. Prvá strana 2 3 4

Pedagogické vedy

Fyzika mikrosvěta aktivně - RNDr. Aleš Trojánek


Obhajoba: 14.9.2011
Študijný program: teória vyučovania fyziky
Školiteľ: prof. RNDr. Ján Pišút, DrSc.

Využitie poznatkov získaných v mimoškolskom vzdelávaní vo vyučovaní fyziky na gymnáziu - PaedDr. Soňa Chalupková


Obhajoba: 13.9.2011
Študijný program: teória vyučovania fyziky
Školiteľ: prof. RNDr. Ján Pišút, DrSc.

Žiacke spôsobilosti v počítačom podporovanom laboratóriu - PaedDr. Zuzana Šuhajová


Obhajoba: 13.9.2011
Študijný program: teória vyučovania fyziky
Školiteľ: doc. RNDr. Václav Koubek, CSc.

Didaktická analýza dôkazov - PaedDr. Zuzana Gazdová


Obhajoba: 24.9.2010
Študijný program: teória vyučovania matematiky
Školiteľ: doc. RNDr. Ivan Trenčanský, PhD.

Postuniverzitné vzdelávanie učiteľov dištančnou formou - PaedDr. Katarína Kaňuková


Obhajoba: 24.9.2010
Študijný program: teória vyučovania matematiky
Školiteľ: doc. RNDr. Ivan Trenčanský, PhD.

IKT vo vyučovaní matematiky sluchovo postihnutého žiaka - PaedDr. Jana Koutná


Obhajoba: 24.9.2010
Študijný program: teória vyučovania matematiky
Školiteľka: doc. RNDr. Viera Uherčíková, CSc.

Interaktívne aplety vo vyučovaní goniometrických funkcií - PaedDr. Drahoslava Židová


Obhajoba: 24.9.2010
Študijný program: teória vyučovania matematiky
Školiteľka: doc. RNDr. Viera Uherčíková, CSc.

Konštrukcionistický prístup vo vyučovaní robotiky v príprave budúcich učiteľov - PaedDr. Martina Kabátová


Obhajoba: 17.9.2010
Študijný program: teória vyučovania informatiky
Školiteľ: doc. PhDr. Ján Rybár, PhD.

Zobrazuje sa 8 súborov, od 61 do 68 z 68. Prvá strana 2 3 4