Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Autoreferáty dizertačných prác

Matematika

Probabilistic and analytic methods for pricing American style of Asian options - RNDr. Tomáš Bokes


Obhajoba: 16.9.2011
Študijný program: aplikovaná matematika
Školiteľ: prof. RNDr. Daniel Ševčovič, CSc.

L-odhady - Mgr. Erika Hönschová


Obhajoba: 27.9.2010
Študijný program: aplikovaná matematika
Školiteľ: doc. RNDr. František Rublík, CSc.

CVaR Portfolio Models for Electricity Generating Capacities - Mgr. Jana Szolgayová


Obhajoba: 27.9.2010
Študijný program: aplikovaná matematika
Školiteľ: prof. RNDr. Pavol Brunovský, DrSc.

Monotónne množiny v En a ich rozmiestňovanie - RNDr. Peter Zahradník


Obhajoba: 27.9.2010
Študijný program: diskrétna matematika
Školiteľ: doc. RNDr. Miloš Božek, CSc.

Zobrazuje sa 4 súborov, od 61 do 64 z 64. Prvá strana 2 3 4

Fyzika

Populácia malých telies v blízkom okolí Zeme - RNDr. Peter Vereš


Obhajoba: 16.9.2010
Študijný program: astronómia a astrofyzika
Školiteľ: prof. RNDr. Vladimír Porubčan, DrSc.

Generácia superkontinua v dvojjadrových mikroštruktúrnych vláknach - RNDr. Martin Koyš


Obhajoba: 13.9.2010
Študijný program: kvantová elektronika, optika a optická spektroskopia
Školiteľ: doc. RNDr. Vladimír Mesároš, CSc.

Štúdium agregátov fosfolipidov s primárnymi alifatickými n-alkoholmi fyzikálnymi metódami - Mgr. Mária Klacsová


Obhajoba: 10.9.2010
Študijný program: biofyzika
Školiteľ: prof. RNDr. Pavol Balgavý, CSc.

Vysoko-citlivá optická spektroskopia plynov a plazmy - Mgr. Peter Čermák


Obhajoba: 1.9.2010
Študijný program: fyzika plazmy
Školiteľ: prof. RNDr. Pavel Veis, CSc.

Lagrangian Stochastic Dispersion Model IMS Model Suite and its Validation against Experimental Data - Mgr. Juraj Bartok


Obhajoba: 7.7.2010
Študijný program: meteorológia a klimatológia
Školiteľ: doc. RNDr. Dušan Závodský, CSc.

Štúdium vlastností Y-Ba-Cu-O/kov spojov pod vplyvom elektrického poľa - RNDr. Milan Tomášek


Obhajoba: 23.6.2010
Študijný program: fyzika kondenzovaných látok a akustika
Školiteľ: prof. RNDr. Andrej Plecenik, DrSc.

Gama-spektrometria nízkych aktivít - RNDr. Miroslav Ješkovský


Obhajoba: 16.12.2009
Študijný program: jadrová a subjadrová fyzika
Školiteľ: doc. RNDr. Ivan Sýkora, PhD.

Zobrazuje sa 7 súborov, od 141 do 147 z 147. Prvá strana 6 7 8

Informatika

Irregular and Asynchronous Cellular Automata - Mgr. Tomáš Záthurecký


Obhajoba: 3.9.2010
Študijný program: informatika
Školiteľ: prof. RNDr. Branislav Rovan, PhD.

Zobrazuje sa 1 súborov, od 61 do 61 z 61. Prvá strana 2 3 4

Pedagogické vedy

IKT vo vyučovaní matematiky sluchovo postihnutého žiaka - PaedDr. Jana Koutná


Obhajoba: 24.9.2010
Študijný program: teória vyučovania matematiky
Školiteľka: doc. RNDr. Viera Uherčíková, CSc.

Interaktívne aplety vo vyučovaní goniometrických funkcií - PaedDr. Drahoslava Židová


Obhajoba: 24.9.2010
Študijný program: teória vyučovania matematiky
Školiteľka: doc. RNDr. Viera Uherčíková, CSc.

Konštrukcionistický prístup vo vyučovaní robotiky v príprave budúcich učiteľov - PaedDr. Martina Kabátová


Obhajoba: 17.9.2010
Študijný program: teória vyučovania informatiky
Školiteľ: doc. PhDr. Ján Rybár, PhD.

Zobrazuje sa 3 súborov, od 61 do 63 z 63. Prvá strana 2 3 4