Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Abstrakty dizertačných prác

Od akademického roka 2020/2021 sa pri obhajobách dizertačných prác odovzdávajú abstrakty dizertačných prác v slovenskom aj anglickom jazyku. Abstrakty sú menej rozsiahle dokumenty ako dovtedy existujúce autoreferáty dizertačných prác. 

Matematika

Aplikácia modelu s kvázi-lineárnou úžitkovou funkciou dopytu v strategickom rozhodovaní - Mgr. Róbert Patejdl


Obhajoba: 30.11.2020
Študijný program: aplikovaná matematika
Školiteľ: doc. RNDr. Ján Pekár, PhD.

Zobrazuje sa 1 súborov, od 1 do 1 z 1.

Autoreferáty dizertačných prác 

Autoreferáty dizertačných prác sa odovzdávali do akademického roka 2019/2020. Sú v jazyku, v ktorom bola práca napísaná. 

Matematika

Numerical Modeling of Convection Diffusion Reaction - Mgr. Erika Trojáková


Obhajoba: 22.9.2011
Študijný program: numerická analýza a vedecko-technické výpočty
Školiteľ: prof. RNDr. Jozef Kačur, DrSc.

Half-linear differential equations of the third-order - Mgr. Jozef Kiseľák


Obhajoba: 19.9.2011
Študijný program: aplikovaná matematika
Školiteľ: prof. RNDr. Jaroslav Jaroš, CSc.

Boundedness, a priori estimates and existence of solutions of nonlinear elliptic problems - Mgr. Ivana Kosírová


Obhajoba: 19.9.2011
Študijný program: aplikovaná matematika
Školiteľ: prof. RNDr. Pavol Quittner, DrSc.

Probabilistic and analytic methods for pricing American style of Asian options - RNDr. Tomáš Bokes


Obhajoba: 16.9.2011
Študijný program: aplikovaná matematika
Školiteľ: prof. RNDr. Daniel Ševčovič, CSc.

L-odhady - Mgr. Erika Hönschová


Obhajoba: 27.9.2010
Študijný program: aplikovaná matematika
Školiteľ: doc. RNDr. František Rublík, CSc.

CVaR Portfolio Models for Electricity Generating Capacities - Mgr. Jana Szolgayová


Obhajoba: 27.9.2010
Študijný program: aplikovaná matematika
Školiteľ: prof. RNDr. Pavol Brunovský, DrSc.

Monotónne množiny v En a ich rozmiestňovanie - RNDr. Peter Zahradník


Obhajoba: 27.9.2010
Študijný program: diskrétna matematika
Školiteľ: doc. RNDr. Miloš Božek, CSc.

Zobrazuje sa 7 súborov, od 61 do 67 z 67. Prvá strana 2 3 4

Fyzika

Climatology of Fog in Coastal Desert Region and its Prediction by Model based on Data Mining - Mgr. Ivana Bartoková


Obhajoba: 1.8.2016
Študijný program: meteorológia a klimatológia
Školiteľ: prof. RNDr. Milan Lapin, CSc.

Experimental investigation of diffraction phenomena in 2D photonic crystals - Mgr. Jakub Šoltýs


Obhajoba: 22.7.2016
Študijný program: kvantová elektronika, optika a optická spektroskopia
Školiteľ: Mgr. Milan Držík, CSc.

Broadband nonlinear steering of ultrafast solitons in dual-core photonic crystal fibers - Pavol Stajanča


Obhajoba: 22.7.2016
Študijný program: kvantová elektronika, optika a optická spektroskopia
Školiteľ: Mgr. Ignác Bugár, PhD.

Optická spektroskopia vodíkovej plazmy od vákuovej UV po viditeľnú oblasť - Mgr. Michal Anguš


Obhajoba: 27.6.2016
Študijný program: fyzika plazmy
Školiteľ: prof. RNDr. Pavel Veis, CSc.

Measurement of Neutral Pion Transition Form Factor and Contributions to Trigger and Data Acquisition System at NA62 Experiment at CERN - Mgr. Michal Kovaľ


Obhajoba: 16.5.2016
Študijný program: všeobecná fyzika a matematická fyzika
Školiteľ: doc. RNDr. Tomáš Blažek, PhD.

Preparation and properties of iron-based and MgB2 superconducting thin films - RNDr. Robert Sobota


Obhajoba: 14.3.2016
Študijný program: fyzika kondenzovaných látok a akustika
Školiteľ: doc. RNDr. Tomáš Plecenik, PhD.

Modelling of Plasma Chemical Processes in Transient Spark in N2-O2 Mixture - RNDr. Lukáš Dvonč


Obhajoba: 12.2.2016
Študijný program: fyzika plazmy
Školiteľ: doc. RNDr. Mário Janda, CSc.

Bose-Einstein correlations in 7 TeV proton-proton collisions in the ATLAS experiment - Mgr. Róbert Astaloš


Obhajoba: 30.9.2015
Študijný program: jadrová a subjadrová fyzika
Školiteľ: doc. RNDr. Stanislav Tokár, CSc.

Study of Diffuse Coplanar Surface Barrier Discharge for Plasma-Enhanced Atomic Layer Deposition of Thin Films - RNDr. Richard Krumpolec


Obhajoba: 26.8.2015
Študijný program: fyzika plazmy
Školiteľ: prof. RNDr. Mirko Černák, CSc.

Atmospheric pressure plasma assisted calcination of composite submicron fibers - RNDr. Veronika Medvecká


Obhajoba: 26.8.2015
Študijný program: fyzika plazmy
Školiteľka: doc. RNDr. Anna Zahoranová, PhD.

Double-beta decay rates and nuclear matrix elements - Mgr. Dušan Štefánik


Obhajoba: 25.8.2015
Študijný program: všeobecná fyzika a matematická fyzika
Školiteľ: prof. RNDr. Fedor Šimkovic, CSc.

Zdroje a stabilita populácie meteorov sporadického pozadia - Mgr. Ivana Jakšová


Obhajoba: 24.8.2015
Študijný program: astronómia a astrofyzika
Školiteľ: prof. RNDr. Vladimír Porubčan, DrSc.

Gravity of the Galaxy and the Motion of the Sun - RNDr. Roman Nagy


Obhajoba: 24.8.2015
Študijný program: astronómia a astrofyzika
Školiteľ: doc. RNDr. Jozef Klačka, PhD.

Cosmological perturbations in a universe with an elastic component - Mgr. Matej Škovran


Obhajoba: 24.8.2015
Študijný program: všeobecná fyzika a matematická fyzika
Školiteľ: doc. RNDr. Vladimír Balek, CSc.

Rádionuklidy v životnom prostredí a vývoj metód ich stanovenia urýchľovačovou hmotnostnou spektrometriou - Ing. Jakub Kaizer


Obhajoba: 20.8.2015
Študijný program: environmentálna fyzika
Školiteľ: prof. RNDr. Pavel Povinec, DrSc.

Saliva as diagnostic fluid: its applicability to noninvasive evaluation of oxidative stress and ovulation detection - Mgr. Ivana Lettrichová


Obhajoba: 20.8.2015
Študijný program: biofyzika
Školiteľka: doc. RNDr. Marcela Morvová, PhD.

Radón v ovzduší rodinných domov, jeho variácie a metódy merania - Mgr. Attila Moravcsík


Obhajoba: 20.8.2015
Študijný program: environmentálna fyzika
Školiteľ: doc. RNDr. Karol Holý, CSc.

Štúdium vybraných charakteristík membrány erytrocytov zmenených chronickým ochorením obličiek - Mgr. Marcela Morvová


Obhajoba: 20.8.2015
Študijný program: biofyzika
Školiteľka: prof. RNDr. Libuša Šikurová, CSc.

Využitie biomasy a odpadu ako suroviny pre obnoviteľné zdroje energie. - Mgr. Peter Tonhauzer


Obhajoba: 20.8.2015
Študijný program: environmentálna fyzika
Školiteľka: doc. RNDr. Marcela Morvová, PhD.

A computational study of interactions in Be-W-D system relevant to fusion reactors - Mgr. Ivan Sukuba


Obhajoba: 19.8.2015
Študijný program: chemická fyzika
Školiteľ: prof. RNDr. Ján Urban, DrSc.

Zobrazuje sa 20 súborov, od 61 do 80 z 156. Prvá strana 2 3 4 5 6 Posledná strana

Informatika

Processing of Tree-Structured Data with Recursive Self-Organizing Maps - RNDr. Pavol Vančo


Obhajoba: 3.9.2010
Študijný program: informatika
Školiteľ: doc. Ing. Igor Farkaš, PhD.

Irregular and Asynchronous Cellular Automata - Mgr. Tomáš Záthurecký


Obhajoba: 3.9.2010
Študijný program: informatika
Školiteľ: prof. RNDr. Branislav Rovan, PhD.

Zobrazuje sa 2 súborov, od 61 do 62 z 62. Prvá strana 2 3 4

Pedagogické vedy

Fyzika mikrosvěta aktivně - RNDr. Aleš Trojánek


Obhajoba: 14.9.2011
Študijný program: teória vyučovania fyziky
Školiteľ: prof. RNDr. Ján Pišút, DrSc.

Využitie poznatkov získaných v mimoškolskom vzdelávaní vo vyučovaní fyziky na gymnáziu - PaedDr. Soňa Chalupková


Obhajoba: 13.9.2011
Študijný program: teória vyučovania fyziky
Školiteľ: prof. RNDr. Ján Pišút, DrSc.

Žiacke spôsobilosti v počítačom podporovanom laboratóriu - PaedDr. Zuzana Šuhajová


Obhajoba: 13.9.2011
Študijný program: teória vyučovania fyziky
Školiteľ: doc. RNDr. Václav Koubek, CSc.

Didaktická analýza dôkazov - PaedDr. Zuzana Gazdová


Obhajoba: 24.9.2010
Študijný program: teória vyučovania matematiky
Školiteľ: doc. RNDr. Ivan Trenčanský, PhD.

Postuniverzitné vzdelávanie učiteľov dištančnou formou - PaedDr. Katarína Kaňuková


Obhajoba: 24.9.2010
Študijný program: teória vyučovania matematiky
Školiteľ: doc. RNDr. Ivan Trenčanský, PhD.

IKT vo vyučovaní matematiky sluchovo postihnutého žiaka - PaedDr. Jana Koutná


Obhajoba: 24.9.2010
Študijný program: teória vyučovania matematiky
Školiteľka: doc. RNDr. Viera Uherčíková, CSc.

Interaktívne aplety vo vyučovaní goniometrických funkcií - PaedDr. Drahoslava Židová


Obhajoba: 24.9.2010
Študijný program: teória vyučovania matematiky
Školiteľka: doc. RNDr. Viera Uherčíková, CSc.

Konštrukcionistický prístup vo vyučovaní robotiky v príprave budúcich učiteľov - PaedDr. Martina Kabátová


Obhajoba: 17.9.2010
Študijný program: teória vyučovania informatiky
Školiteľ: doc. PhDr. Ján Rybár, PhD.

Zobrazuje sa 8 súborov, od 61 do 68 z 68. Prvá strana 2 3 4