Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Autoreferáty dizertačných prác

Matematika

Probabilistic and analytic methods for pricing American style of Asian options - RNDr. Tomáš Bokes


Obhajoba: 16.9.2011
Študijný program: aplikovaná matematika
Školiteľ: prof. RNDr. Daniel Ševčovič, CSc.

L-odhady - Mgr. Erika Hönschová


Obhajoba: 27.9.2010
Študijný program: aplikovaná matematika
Školiteľ: doc. RNDr. František Rublík, CSc.

CVaR Portfolio Models for Electricity Generating Capacities - Mgr. Jana Szolgayová


Obhajoba: 27.9.2010
Študijný program: aplikovaná matematika
Školiteľ: prof. RNDr. Pavol Brunovský, DrSc.

Monotónne množiny v En a ich rozmiestňovanie - RNDr. Peter Zahradník


Obhajoba: 27.9.2010
Študijný program: diskrétna matematika
Školiteľ: doc. RNDr. Miloš Božek, CSc.

Zobrazuje sa 4 súborov, od 61 do 64 z 64. Prvá strana 2 3 4

Fyzika

Atmospheric pressure plasma assisted calcination of composite submicron fibers - RNDr. Veronika Medvecká


Obhajoba: 26.8.2015
Študijný program: fyzika plazmy
Školiteľka: doc. RNDr. Anna Zahoranová, PhD.

Double-beta decay rates and nuclear matrix elements - Mgr. Dušan Štefánik


Obhajoba: 25.8.2015
Študijný program: všeobecná fyzika a matematická fyzika
Školiteľ: prof. RNDr. Fedor Šimkovic, CSc.

Zdroje a stabilita populácie meteorov sporadického pozadia - Mgr. Ivana Jakšová


Obhajoba: 24.8.2015
Študijný program: astronómia a astrofyzika
Školiteľ: prof. RNDr. Vladimír Porubčan, DrSc.

Gravity of the Galaxy and the Motion of the Sun - RNDr. Roman Nagy


Obhajoba: 24.8.2015
Študijný program: astronómia a astrofyzika
Školiteľ: doc. RNDr. Jozef Klačka, PhD.

Cosmological perturbations in a universe with an elastic component - Mgr. Matej Škovran


Obhajoba: 24.8.2015
Študijný program: všeobecná fyzika a matematická fyzika
Školiteľ: doc. RNDr. Vladimír Balek, CSc.

Rádionuklidy v životnom prostredí a vývoj metód ich stanovenia urýchľovačovou hmotnostnou spektrometriou - Ing. Jakub Kaizer


Obhajoba: 20.8.2015
Študijný program: environmentálna fyzika
Školiteľ: prof. RNDr. Pavel Povinec, DrSc.

Saliva as diagnostic fluid: its applicability to noninvasive evaluation of oxidative stress and ovulation detection - Mgr. Ivana Lettrichová


Obhajoba: 20.8.2015
Študijný program: biofyzika
Školiteľka: doc. RNDr. Marcela Morvová, PhD.

Radón v ovzduší rodinných domov, jeho variácie a metódy merania - Mgr. Attila Moravcsík


Obhajoba: 20.8.2015
Študijný program: environmentálna fyzika
Školiteľ: doc. RNDr. Karol Holý, CSc.

Štúdium vybraných charakteristík membrány erytrocytov zmenených chronickým ochorením obličiek - Mgr. Marcela Morvová


Obhajoba: 20.8.2015
Študijný program: biofyzika
Školiteľka: prof. RNDr. Libuša Šikurová, CSc.

Využitie biomasy a odpadu ako suroviny pre obnoviteľné zdroje energie. - Mgr. Peter Tonhauzer


Obhajoba: 20.8.2015
Študijný program: environmentálna fyzika
Školiteľka: doc. RNDr. Marcela Morvová, PhD.

A computational study of interactions in Be-W-D system relevant to fusion reactors - Mgr. Ivan Sukuba


Obhajoba: 19.8.2015
Študijný program: chemická fyzika
Školiteľ: prof. RNDr. Ján Urban, DrSc.

Quantum mechanics in non-commutative space - Mgr. Veronika Gáliková


Obhajoba: 18.6.2015
Študijný program: všeobecná fyzika a matematická fyzika
Školiteľ: prof. RNDr. Peter Prešnajder, DrSc.

Dynamika extrasolárnych planét v dvojhviezdach - Mgr. Eva Plávalová


Obhajoba: 15.6.2015
Študijný program: astronómia a astrofyzika
Školiteľ: RNDr. Eduard Pittich, DrSc.

Analýza seizmického ohrozenia lokality Jaslovské Bohunice - RNDr. Róbert Kysel


Obhajoba: 19.1.2015
Študijný program: geofyzika
Školiteľ: doc. Mgr. Jozef Kristek, PhD.

Phenomenology of supersymmetric extensions of the standard model of elementary particles - Mgr. Peter Maták


Obhajoba: 8.1.2015
Študijný program: všeobecná fyzika a matematická fyzika
Školiteľ: doc. RNDr. Tomáš Blažek, PhD.

Štúdium produktov záchytu sekundárnych neutrónov kozmického žiarenia v meteoritoch - Ing. Ján Husár


Obhajoba: 28.11.2014
Študijný program: jadrová a subjadrová fyzika
Školiteľ: prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc.

Alpha decay of neutron-deficient radium and francium isotopes - Mgr. Zdenka Kalaninová


Obhajoba: 28.11.2014
Študijný program: jadrová a subjadrová fyzika
Školiteľ: doc. Mgr. Stanislav Antalic, PhD.

Štúdium vplyvu prímesí na štruktúru lipidovej dvojvrstvy pomocou rozptylu neutrónov - Mgr. Michal Belička


Obhajoba: 26.9.2014
Študijný program: biofyzika
Školiteľ: prof. RNDr. Pavol Balgavý, CSc.

Štúdium interakcie sírovodíka s S-nitrózotiolmi v podmienkach in vitro a biologická relevantnosť ich produktov - Mgr. Marián Grman


Obhajoba: 26.9.2014
Študijný program: biofyzika
Školitelia: RNDr. Karol Ondriaš, DrSc., doc. RNDr. Iveta Waczulíková, PhD.

Rádioterapia pľúcnych nálezov - vplyv vybraných faktorov - RNDr. Kristína Kontrišová


Obhajoba: 26.9.2014
Študijný program: biofyzika
Školiteľka: prof. RNDr. Melánia Babincová, CSc.

Zobrazuje sa 20 súborov, od 61 do 80 z 147. Prvá strana 2 3 4 5 6 Posledná strana

Informatika

Irregular and Asynchronous Cellular Automata - Mgr. Tomáš Záthurecký


Obhajoba: 3.9.2010
Študijný program: informatika
Školiteľ: prof. RNDr. Branislav Rovan, PhD.

Zobrazuje sa 1 súborov, od 61 do 61 z 61. Prvá strana 2 3 4

Pedagogické vedy

IKT vo vyučovaní matematiky sluchovo postihnutého žiaka - PaedDr. Jana Koutná


Obhajoba: 24.9.2010
Študijný program: teória vyučovania matematiky
Školiteľka: doc. RNDr. Viera Uherčíková, CSc.

Interaktívne aplety vo vyučovaní goniometrických funkcií - PaedDr. Drahoslava Židová


Obhajoba: 24.9.2010
Študijný program: teória vyučovania matematiky
Školiteľka: doc. RNDr. Viera Uherčíková, CSc.

Konštrukcionistický prístup vo vyučovaní robotiky v príprave budúcich učiteľov - PaedDr. Martina Kabátová


Obhajoba: 17.9.2010
Študijný program: teória vyučovania informatiky
Školiteľ: doc. PhDr. Ján Rybár, PhD.

Zobrazuje sa 3 súborov, od 61 do 63 z 63. Prvá strana 2 3 4