Autoreferáty dizertačných prác

Matematika

Solvability of second order ordinary differential equations with non-linear boundary conditions - Mgr. Sámuel Peres


Obhajoba: 23.8.2013
Študijný program: aplikovaná matematika
Školiteľ: prof. RNDr. Marek Fila, DrSc.

Solution of direct and inverse problems in infiltration and contaminant transport in porous media under centrifugation - Mgr. Hana Budáčová


Obhajoba: 17.5.2013
Študijný program: numerická analýza a vedecko-technické výpočty
Školiteľ: prof. RNDr. Jozef Kačur, DrSc.

Topológia hladkých variet a fibrácií so zameraním na charakteristický rang Grassmannových variet - Mgr. Ľudovít Balko


Obhajoba: 28.9.2012
Študijný program: geometria a topológia
Školiteľ: prof. RNDr. Július Korbaš, CSc.

Empirical Analysis of Monetary Policy - Mgr. Katarína Danišková


Obhajoba: 28.9.2012
Študijný program: aplikovaná matematika
Školiteľ: doc. Ing. Jarko Fidrmuc, Dr.

Consumption and Income in Slovakia - Mgr. Matúš Senaj


Obhajoba: 28.9.2012
Študijný program: aplikovaná matematika
Školiteľ: doc. Ing. Jarko Fidrmuc, Dr.

Nowhere-zero flows and circuit covers of graphs and signed graphs - RNDr. Edita Rollová


Obhajoba: 20.9.2012
Študijný program: diskrétna matematika
Školiteľ: prof. RNDr. Martin Škoviera, PhD.

Stabilita systémov diferenciálnych, diferenčných a integro-diferenciálnych rovníc definovaných komutujúcimi maticami - Mgr. Lucia Škripková


Obhajoba: 20.9.2012
Študijný program: aplikovaná matematika
Školiteľ: prof. RNDr. Milan Medveď, DrSc.

Mathematical Analysis and Calibration of a Multifactor Panel Model for Credit Spreads and Risk-free Interest Rate - Mgr. Ľuboš Šesták


Obhajoba: 19.9.2012
Študijný program: aplikovaná matematika
Školiteľ: prof. RNDr. Daniel Ševčovič, CSc.

Spectral Techniques for Economic Time Series - Mgr. Ivana Bátorová


Obhajoba: 30.4.2012
Študijný program: aplikovaná matematika
Školiteľ: doc. Ing. Jarko Fidrmuc, Dr.

Metóda sumácie postupností - Mgr. Peter Letavaj


Obhajoba: 23.9.2011
Študijný program: aplikovaná matematika
Školiteľ: prof. RNDr. Pavel Kostyrko, DrSc.

Numerical Modeling of Convection Diffusion Reaction - Mgr. Erika Trojáková


Obhajoba: 22.9.2011
Študijný program: numerická analýza a vedecko-technické výpočty
Školiteľ: prof. RNDr. Jozef Kačur, DrSc.

Half-linear differential equations of the third-order - Mgr. Jozef Kiseľák


Obhajoba: 19.9.2011
Študijný program: aplikovaná matematika
Školiteľ: prof. RNDr. Jaroslav Jaroš, CSc.

Boundedness, a priori estimates and existence of solutions of nonlinear elliptic problems - Mgr. Ivana Kosírová


Obhajoba: 19.9.2011
Študijný program: aplikovaná matematika
Školiteľ: prof. RNDr. Pavol Quittner, DrSc.

Probabilistic and analytic methods for pricing American style of Asian options - RNDr. Tomáš Bokes


Obhajoba: 16.9.2011
Študijný program: aplikovaná matematika
Školiteľ: prof. RNDr. Daniel Ševčovič, CSc.

L-odhady - Mgr. Erika Hönschová


Obhajoba: 27.9.2010
Študijný program: aplikovaná matematika
Školiteľ: doc. RNDr. František Rublík, CSc.

CVaR Portfolio Models for Electricity Generating Capacities - Mgr. Jana Szolgayová


Obhajoba: 27.9.2010
Študijný program: aplikovaná matematika
Školiteľ: prof. RNDr. Pavol Brunovský, DrSc.

Monotónne množiny v En a ich rozmiestňovanie - RNDr. Peter Zahradník


Obhajoba: 27.9.2010
Študijný program: diskrétna matematika
Školiteľ: doc. RNDr. Miloš Božek, CSc.

Zobrazuje sa 17 súborov, od 41 do 57 z 57. Prvá strana 1 2 3

Fyzika

Rádionuklidy v životnom prostredí a vývoj metód ich stanovenia urýchľovačovou hmotnostnou spektrometriou - Ing. Jakub Kaizer


Obhajoba: 20.8.2015
Študijný program: environmentálna fyzika
Školiteľ: prof. RNDr. Pavel Povinec, DrSc.

Saliva as diagnostic fluid: its applicability to noninvasive evaluation of oxidative stress and ovulation detection - Mgr. Ivana Lettrichová


Obhajoba: 20.8.2015
Študijný program: biofyzika
Školiteľka: doc. RNDr. Marcela Morvová, PhD.

Radón v ovzduší rodinných domov, jeho variácie a metódy merania - Mgr. Attila Moravcsík


Obhajoba: 20.8.2015
Študijný program: environmentálna fyzika
Školiteľ: doc. RNDr. Karol Holý, CSc.

Štúdium vybraných charakteristík membrány erytrocytov zmenených chronickým ochorením obličiek - Mgr. Marcela Morvová


Obhajoba: 20.8.2015
Študijný program: biofyzika
Školiteľka: prof. RNDr. Libuša Šikurová, CSc.

Využitie biomasy a odpadu ako suroviny pre obnoviteľné zdroje energie. - Mgr. Peter Tonhauzer


Obhajoba: 20.8.2015
Študijný program: environmentálna fyzika
Školiteľka: doc. RNDr. Marcela Morvová, PhD.

A computational study of interactions in Be-W-D system relevant to fusion reactors - Mgr. Ivan Sukuba


Obhajoba: 19.8.2015
Študijný program: chemická fyzika
Školiteľ: prof. RNDr. Ján Urban, DrSc.

Quantum mechanics in non-commutative space - Mgr. Veronika Gáliková


Obhajoba: 18.6.2015
Študijný program: všeobecná fyzika a matematická fyzika
Školiteľ: prof. RNDr. Peter Prešnajder, DrSc.

Dynamika extrasolárnych planét v dvojhviezdach - Mgr. Eva Plávalová


Obhajoba: 15.6.2015
Študijný program: astronómia a astrofyzika
Školiteľ: RNDr. Eduard Pittich, DrSc.

Analýza seizmického ohrozenia lokality Jaslovské Bohunice - RNDr. Róbert Kysel


Obhajoba: 19.1.2015
Študijný program: geofyzika
Školiteľ: doc. Mgr. Jozef Kristek, PhD.

Phenomenology of supersymmetric extensions of the standard model of elementary particles - Mgr. Peter Maták


Obhajoba: 8.1.2015
Študijný program: všeobecná fyzika a matematická fyzika
Školiteľ: doc. RNDr. Tomáš Blažek, PhD.

Štúdium produktov záchytu sekundárnych neutrónov kozmického žiarenia v meteoritoch - Ing. Ján Husár


Obhajoba: 28.11.2014
Študijný program: jadrová a subjadrová fyzika
Školiteľ: prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc.

Alpha decay of neutron-deficient radium and francium isotopes - Mgr. Zdenka Kalaninová


Obhajoba: 28.11.2014
Študijný program: jadrová a subjadrová fyzika
Školiteľ: doc. Mgr. Stanislav Antalic, PhD.

Štúdium vplyvu prímesí na štruktúru lipidovej dvojvrstvy pomocou rozptylu neutrónov - Mgr. Michal Belička


Obhajoba: 26.9.2014
Študijný program: biofyzika
Školiteľ: prof. RNDr. Pavol Balgavý, CSc.

Štúdium interakcie sírovodíka s S-nitrózotiolmi v podmienkach in vitro a biologická relevantnosť ich produktov - Mgr. Marián Grman


Obhajoba: 26.9.2014
Študijný program: biofyzika
Školitelia: RNDr. Karol Ondriaš, DrSc., doc. RNDr. Iveta Waczulíková, PhD.

Rádioterapia pľúcnych nálezov - vplyv vybraných faktorov - RNDr. Kristína Kontrišová


Obhajoba: 26.9.2014
Študijný program: biofyzika
Školiteľka: prof. RNDr. Melánia Babincová, CSc.

Nové javy v systémoch interagujúcich elektrónov a v spinových systémoch - Mgr. Martin Dian


Obhajoba: 26.8.2014
Študijný program: všeobecná fyzika a matematická fyzika
Školiteľ: doc. RNDr. Richard Hlubina, DrSc.

Diagnostics of the Non-Maxwellian Electron Distributions in the Solar Corona and Transition Region - RNDr. Šimon Mackovjak


Obhajoba: 26.8.2014
Študijný program: astronómia a astrofyzika
Školiteľka: doc. RNDr. Elena Dzifčáková, CSc.

Simulations of cosmogenic radionuclide production rates in meteorites and Earth’s atmosphere - Mgr. Juraj Beňo


Obhajoba: 22.8.2014
Študijný program: jadrová a subjadrová fyzika
Školiteľ: prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc.

Elektrónmi indukovaná flourescencia a disociatívna excitácia molekúl - Mgr. Marián Danko


Obhajoba: 22.8.2014
Študijný program: fyzika plazmy
Školiteľ: prof. Dr. Štefan Matejčík, DrSc.

Zobrazuje sa 20 súborov, od 41 do 60 z 122. Prvá strana 1 2 3 4 5 Posledná strana

Informatika

Optimization of Volume Data Filtering for SIMD-Enhanced General-Purpose Processors - RNDr. Anton Vaško


Obhajoba: 23.9.2011
Študijný program: informatika
Školiteľ: prof. Ing. Dr. Miloš Šrámek, PhD.

Space-efficient Routing Schemes in Random Graphs - Mgr. Martin Nehéz


Obhajoba: 20.9.2011
Študijný program: informatika
Školiteľ: doc. RNDr. Daniel Olejár, PhD.

Natural Language Processing with Recurrent Neural Networks - RNDr. Ján Švantner


Obhajoba: 8.9.2011
Študijný program: informatika
Školiteľ: prof. Ing. Igor Farkaš, Dr.

The methodology of e-learning applied to computer vision - RNDr. Pavla Ňuňuková


Obhajoba: 22.8.2011
Študijný program: informatika
Školiteľ: doc. RNDr. Milan Ftáčnik, CSc.

Procedurálne modelovanie stromov (virtuálna vegetácia) - Mgr. Katarína Smoleňová


Obhajoba: 25.5.2011
Študijný program: informatika
Školiteľ: doc. RNDr. Andrej Ferko, PhD.

Real-valued flows and circular colourings of cubic graphs - RNDr. Robert Lukoťka


Obhajoba: 20.9.2010
Študijný program: informatika
Školiteľ: prof. RNDr. Martin Škoviera, PhD.

Negrafické výpočty na GPU v prostredí OpenGL - RNDr. Michal Červeňanský


Obhajoba: 16.9.2010
Študijný program: informatika
Školiteľ: prof. Ing. Miloš Šrámek, PhD.

Inverse problem solver - RNDr. Ján Lacko


Obhajoba: 16.9.2010
Študijný program: informatika
Školiteľ: doc. RNDr. Andrej Ferko, PhD.

Methods in Provable Security - RNDr. Peter Gaži


Obhajoba: 13.9.2010
Študijný program: informatika
Školiteľ: doc. RNDr. Martin Stanek, PhD.

Complex Networks: dynamics and applications - Mgr. Peter Náther


Obhajoba: 10.9.2010
Študijný program: informatika
Školiteľka: doc. RNDr. Mária Markošová PhD.

Exploration in Faulty Networks - RNDr. Stanislav Miklík


Obhajoba: 7.9.2010
Študijný program: informatika
Školiteľ: doc. RNDr. Rastislav Královič, PhD.

Descriptive Complexity of In nite Words - RNDr. Miroslava Kemeňová


Obhajoba: 6.9.2010
Študijný program: informatika
Školiteľ: doc. RNDr. Pavol Ďuriš, CSc.

Random Cubical Graphs and Random Systems on Graphs - RNDr. Tomáš Kulich


Obhajoba: 6.9.2010
Študijný program: informatika
Školiteľ: doc. RNDr. Eduard Toman, CSc.

On Usefulness of Information: a Computational Approach - RNDr. Ľuboš Steskal


Obhajoba: 6.9.2010
Študijný program: informatika
Školiteľ: prof. RNDr. Branislav Rovan, PhD.

Processing of Tree-Structured Data with Recursive Self-Organizing Maps - RNDr. Pavol Vančo


Obhajoba: 3.9.2010
Študijný program: informatika
Školiteľ: doc. Ing. Igor Farkaš, PhD.

Irregular and Asynchronous Cellular Automata - Mgr. Tomáš Záthurecký


Obhajoba: 3.9.2010
Študijný program: informatika
Školiteľ: prof. RNDr. Branislav Rovan, PhD.

Zobrazuje sa 16 súborov, od 41 do 56 z 56. Prvá strana 1 2 3

Pedagogické vedy

Vyučovanie matematiky na nižších stredných školách na Slovensku v rokoch 1920-1960 vo svetle hlavných reforiem školskej sústavy - Mgr. Jana Junková


Obhajoba: 30.8.2012
Študijný program: teória vyučovania matematiky
Školiteľ: prof. RNDr. Ján Čižmár, CSc.

Rozvíjanie priestorovej predstavivosti vo vyučovaní matematiky - Mgr. Mária Gabajová


Obhajoba: 15.8.2012
Študijný program: teória vyučovania matematiky
Školiteľka: doc. RNDr. Viera Uherčíková, CSc.

Epistemologické prekážky žiakov spojené s prijímaním záporných čísel - Mgr. Lenka Kapustová


Obhajoba: 15.8.2012
Študijný program: teória vyučovania matematiky
Školiteľ: prof. RNDr. Ladislav Kvasz, Dr.

Argumentácia žiakov ZŠ v planimetrii - PaedDr. Jana Blunárová


Obhajoba: 26.9.2011
Študijný program: teória vyučovania matematiky
Školiteľ: doc. RNDr. Ivan Trenčanský, PhD.

Kontextové vyučovanie ako prostriedok na pedagogické prepojenie umenia a matematiky - Mgr. Barbora Kamrlová


Obhajoba: 26.9.2011
Študijný program: teória vyučovania matematiky
Školiteľ: prof. RNDr. Ladislav Kvasz, Dr.

Vývoj a využitie edukačného softvéru v predprimárnom vzdelávaní - PaedDr. Milan Moravčík


Obhajoba: 21.9.2011
Študijný program: teória vyučovania informatiky
Školiteľ: prof. RNDr. Ivan Kalaš, PhD.

Prostredie pre vývoj malých edukačných interaktívnych aktivít - RNDr. Peter Tomcsányi


Obhajoba: 21.9.2011
Študijný program: teória vyučovania informatiky
Školiteľ: prof. RNDr. Ivan Kalaš, PhD.

Fyzika mikrosvěta aktivně - RNDr. Aleš Trojánek


Obhajoba: 14.9.2011
Študijný program: teória vyučovania fyziky
Školiteľ: prof. RNDr. Ján Pišút, DrSc.

Využitie poznatkov získaných v mimoškolskom vzdelávaní vo vyučovaní fyziky na gymnáziu - PaedDr. Soňa Chalupková


Obhajoba: 13.9.2011
Študijný program: teória vyučovania fyziky
Školiteľ: prof. RNDr. Ján Pišút, DrSc.

Žiacke spôsobilosti v počítačom podporovanom laboratóriu - PaedDr. Zuzana Šuhajová


Obhajoba: 13.9.2011
Študijný program: teória vyučovania fyziky
Školiteľ: doc. RNDr. Václav Koubek, CSc.

Didaktická analýza dôkazov - PaedDr. Zuzana Gazdová


Obhajoba: 24.9.2010
Študijný program: teória vyučovania matematiky
Školiteľ: doc. RNDr. Ivan Trenčanský, PhD.

Postuniverzitné vzdelávanie učiteľov dištančnou formou - PaedDr. Katarína Kaňuková


Obhajoba: 24.9.2010
Študijný program: teória vyučovania matematiky
Školiteľ: doc. RNDr. Ivan Trenčanský, PhD.

IKT vo vyučovaní matematiky sluchovo postihnutého žiaka - PaedDr. Jana Koutná


Obhajoba: 24.9.2010
Študijný program: teória vyučovania matematiky
Školiteľka: doc. RNDr. Viera Uherčíková, CSc.

Interaktívne aplety vo vyučovaní goniometrických funkcií - PaedDr. Drahoslava Židová


Obhajoba: 24.9.2010
Študijný program: teória vyučovania matematiky
Školiteľka: doc. RNDr. Viera Uherčíková, CSc.

Konštrukcionistický prístup vo vyučovaní robotiky v príprave budúcich učiteľov - PaedDr. Martina Kabátová


Obhajoba: 17.9.2010
Študijný program: teória vyučovania informatiky
Školiteľ: doc. PhDr. Ján Rybár, PhD.

Zobrazuje sa 15 súborov, od 41 do 55 z 55. Prvá strana 1 2 3