Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Autoreferáty dizertačných prác

Matematika

Decoding of Hidden Markov Models with Applications to Sequence Alignment - Mgr. Michal Nánási


Obhajoba: 12.2.2015
Študijný program: informatika
Školiteľka: doc. Mgr. Bronislava Brejová, PhD.

Cellular Automata and Particle Systems for Crowd Simulation in Selected Environments - RNDr. Jana Běhal Dadová


Obhajoba: 10.11.2014
Študijný program: geometria a topológia
Školiteľ: doc. RNDr. Andrej Ferko, PhD.

Visualization of complex function using Riemann surfaces - RNDr. Miroslava Valíková


Obhajoba: 10.11.2014
Študijný program: geometria a topológia
Školiteľ: doc. RNDr. Pavel Chalmovianský, PhD.

The risk sensitive dynamic accumulation model and optimal pension saving management - Mgr. Zuzana Múčka


Obhajoba: 13.10.2014
Študijný program: aplikovaná matematika
Školiteľ: prof. RNDr. Daniel Ševčovič, CSc.

Qualitative and Quantitative Analysis of Black-Scholes Type Models of Pricing Derivatives on Assets with General Function of Volatility - Mgr. Magdaléna Žitňanská


Obhajoba: 13.10.2014
Študijný program: aplikovaná matematika
Školiteľ: prof. RNDr. Daniel Ševčovič, CSc.

Regulárne sa meniace riešenia diferenciálnych rovníc tretieho rádu so singulárnymi nelinearitami - Mgr. Ivana Kučerová


Obhajoba: 28.8.2014
Študijný program: aplikovaná matematika
Školiteľ: prof. RNDr. Jaroslav Jaroš, CSc.

Singularities of evolutes and pedal curves in the Euclidean and in the Minkowski plane - RNDr. Viktória Bakurová


Obhajoba: 27.8.2014
Študijný program: geometria a topológia
Školiteľ: doc. RNDr. Miloš Božek, CSc.

Parametrické štúdie CGE modelov - Mgr. Lucia Fašungová


Obhajoba: 27.8.2014
Študijný program: aplikovaná matematika
Školiteľ: prof. RNDr. Pavel Brunovský, DrSc.

Dynamické riadenie portfólia s použitím rizikových mier - Mgr. Martin Harcek


Obhajoba: 27.8.2014
Študijný program: aplikovaná matematika
Školiteľ: doc. Mgr. Igor Melicherčík, PhD.

Numerical modeling of single phase and two phase flow in porous media - Mgr. Pavol Kišon


Obhajoba: 27.8.2014
Študijný program: numerická analýza a vedecko-technické výpočty
Školiteľ: prof. RNDr. Jozef Kačur, DrSc.

Nonlinear convection during phase change - Mgr. Juraj Kyselica


Obhajoba: 27.8.2014
Študijný program: aplikovaná matematika
Školiteľ: doc. RNDr. Peter Guba, PhD.

Lokálna Bézoutova veta - RNDr. Alexander Maťašovský


Obhajoba: 27.8.2014
Študijný program: geometria a topológia
Školiteľ: doc. RNDr. Eduard Boďa, CSc.

CGE model a možnosti jeho aplikácie na vybrané zmeny v slovenskej ekonomike - Mgr. Tomáš Miklošovič


Obhajoba: 27.8.2014
Študijný program: aplikovaná matematika
Školiteľ: doc. RNDr. Viliam Páleník, PhD.

Experimenty s ekonomickými princípmi - Mgr. Simona Miklošovičová


Obhajoba: 27.8.2014
Študijný program: aplikovaná matematika
Školiteľ: doc. RNDr. Ján Pekár, PhD.

Metódy hodnotenia kvality videa - RNDr. Petra Heribanová


Obhajoba: 25.8.2014
Študijný program: geometria a topológia
Školiteľ: prof. Ing. Jaroslav Polec, CSc.

Vlastnosti koreflektívnych a reflektívnych tried v kategóriách topologických štruktúr - RNDr. Veronika Lacková


Obhajoba: 25.8.2014
Študijný program: geometria a topológia
Školiteľ: doc. RNDr. Juraj Činčura, CSc.

Dynamic Stochastic Accumulation Model with Application to Risk Management in Portfolio - Mgr. Darina Graczová


Obhajoba: 22.8.2014
Študijný program: aplikovaná matematika
Školiteľ: prof. RNDr. Daniel Ševčovič, CSc.

Design of Experiments in Stochastic Dynamics - RNDr. Vladimír Lacko


Obhajoba: 22.8.2014
Študijný program: aplikovaná matematika
Školiteľ: doc. Mgr. Radoslav Harman, PhD.

Analýza vplyvov fiškálnej konsolidácie na ekonomiku SR - RNDr. Monika Pécsyová


Obhajoba: 9.6.2014
Študijný program: aplikovaná matematika
Školiteľ: doc. RNDr. Viliam Páleník, PhD.

Hyers-Ulam stabilita diferenciálnych rovníc - Mgr. Balázs Hegyi


Obhajoba: 10.10.2013
Študijný program: aplikovaná matematika
Školiteľ: prof. RNDr. Pavel Kostyrko, DrSc.

Zobrazuje sa 20 súborov, od 21 do 40 z 64. Prvá strana 1 2 3 4 Posledná strana

Fyzika

Using of a Mass Spectrometry for Study of an Electron-Molecular Interaction - Mgr. Michal Lacko


Obhajoba: 24.8.2018
Študijný program: fyzika plazmy
Školiteľ: RNDr. Peter Papp, PhD.

Creation and Evolution of Cosmological Perturbations - Mgr. Peter Mészáros


Obhajoba: 23.8.2018
Študijný program: všeobecná a matematická fyzika
Školiteľ: doc. RNDr. Vladimír Balek, CSc.

Raman Study of Cell Encapsulating Polymer Microspheres - Mgr. Michal Pelach


Obhajoba: 22.8.2018
Študijný program: biofyzika
Školiteľka: prof. RNDr. Tibor Hianik, DrSc.

Funkcionálne nanoštruktúry ako cielené prenášače liečiv v terapii - Mgr. Hana Vrbovská


Obhajoba: 22.8.2018
Študijný program: biofyzika
Školiteľka: prof. RNDr. Melánia Babincová, DrSc.

Vývoj biosenzorov na detekciu onkomarkerov - RNDr. Marianna Eliášová Sohová


Obhajoba: 22.8.2018
Študijný program: biofyzika
Školiteľka: prof. RNDr. Tibor Hianik, DrSc.

Riadenie šírenia femtosekundových laserových impulzov v blízkej infračervenej oblasti spektra v dvojjadrových mikroštruktúrnych optických vláknach - Mgr. Ľubomír Čurilla


Obhajoba: 16.7.2018
Študijný program: kvantová elektronika, optika a optická spektroskopia
Školiteľ: Mgr. Ignác Bugár, PhD.

Aptaméry a nanočastice ako potenciálna platforma pre diagnostiku a terapiu rakovinových ochorení - Mgr. Veronika Šubjaková


Obhajoba: 14.12.2017
Študijný program: biofyzika
Školiteľka: prof. RNDr. Tibor Hianik, DrSc.

Rotačné vlastnosti umelých telies v blízkosti Zeme - RNDr. Michal Hamara


Obhajoba: 14.12.2017
Študijný program: astronómia a astrofyzika 
Školiteľ: doc. RNDr. Leonard Kornoš, PhD.

Adjoint Tomography of 2D Local Surface Sedimentary Structures - Mgr. Filip Kubina


Obhajoba: 3.8.2017
Študijný program: geofyzika
Školiteľ: prof. RNDr. Peter Moczo, DrSc.

Inelastic Interactions of Electrons with Molecules and Clusters Studied Using Crossed-Beam Methods - Mgr. Anita Ribar


Obhajoba: 29.8.2017
Študijný program: fyzika plazmy
Školiteľ: prof. RNDr. Štefan Matejčík, DrSc.

Development and Utilization of IBA Techniques for Material Analysis - Mgr. Jakub Zeman


Obhajoba: 28.8.2017
Študijný program: jadrová a subjadrová fyzika
Školiteľ: prof. RNDr. Pavel Povinec, DrSc.

Studies of Ion-Molecule Processes in Corona Discharge by the Means of Ion Mobility and Mass Spectrometry - Mgr. Zuzana Lichvanová


Obhajoba: 25.8.2017
Študijný program: fyzika plazmy 
Školiteľ: RNDr. Michal Stano, PhD.

Fyzikálne vlastnosti Dynesových supravodičov - Mgr. František Herman


Obhajoba: 24.8.2017
Študijný program: všeobecná a matematická fyzika
Školiteľ: doc. RNDr. Richard Hlubina, DrSc.

Outer Solar System in Milgromian Dynamics - Mgr. Radoslav Paučo


Obhajoba: 22.8.2017
Študijný program: astronómia a astrofyzika 
Školiteľ: doc. RNDr. Jozef Klačka, PhD.

Nelineárne interakcie femtosekundových impulzov s plynmi pri vysokých výkonoch poľa - Mgr. Ľudovít Haizer


Obhajoba: 22.8.2017
Študijný program: kvantová elektronika, optika a optická spektroskopia
Školiteľ: Mgr. Ignác Bugár, PhD

Plasma Processes at Atmospheric Pressure for Surface Treatments of Inorganic Materials and Polylacticacid - RNDr. Beáta Hergelová


Obhajoba: 22.8.2017
Študijný program: fyzika plazmy
Školiteľ: doc. RNDr. Anna Zahoranová, PhD.

Investigation of Materials Suitable for the Walls of the Divertor of the Fusion Reactor Using Method LIBS - Mgr. Mária Suchoňová


Obhajoba: 17.8.2017
Študijný program: kvantová elektronika, optika a optická spektroskopia
Školiteľ: prof. RNDr. Pavel Veis, CSc.

Computational Studies Concerning RNA or DNA Aptamers - Mgr. Katarína Skúpa


Obhajoba: 30.6.2017
Študijný program: biofyzika
Školiteľka: prof. RNDr. Ján Urban, DrSc.

Semiconductors Gas Sensors: Transition to Nanometer Scale and Flexible Substrates - Mgr. Ondrej Krško


Obhajoba: 21.6.2017
Študijný program: fyzika kondenzovaných látok a akustika
Školiteľ: doc. RNDr. Tomáš Plecenik, PhD.

OES a LIF spektroskopia silne nerovnovážnej difúznej H2O plazmy generovanej pri atmosférickom tlaku - RNDr. Zlata Tučeková

Obhajoba: 12.5.2017
Študijný program: fyzika plazmy
Školiteľ: doc. RNDr. Anna Zahoranová, PhD.

Zobrazuje sa 20 súborov, od 21 do 40 z 147. Prvá strana 1 2 3 4 Posledná strana

Informatika

Stream models of structured data transformations and their extensions - Mgr. Pavel Labath


Obhajoba: 23.1.2015
Študijný program: informatika
Školiteľ: prof. RNDr. Branislav Rovan, PhD.

Invariant Visual Object Recognition using Hierarchical Temporal Memory - Mgr. Kristián Valentín


Obhajoba: 13.1.2015
Študijný program: informatika
Školiteľ: prof. RNDr. Ivan Bajla, CSc.

Anonymous Leader Election in One- and Two-Dimensional Cellular Automata - RNDr. Peter Banda


Obhajoba: 16.12.2014
Študijný program: informatika
Školiteľ: prof. RNDr. Jiří Pospíchal, DrSc.

Extensions for Laplacian-based Skeleton Extraction and Direct Applications Focusing on Mapping between Skeletons and Surfaces - RNDr. Martin Madaras


Obhajoba: 14.11.2014
Študijný program: informatika
Školiteľ: prof. RNDr. Roman Ďurikovič, PhD.

Configuration-Oriented Programming - RNDr. Radovan Brečka


Obhajoba: 10.11.2014
Študijný program: informatika
Školiteľ: prof. RNDr. Branislav Rovan, PhD.

Structured argumentation: from properties to distribution - Mgr. Jozef Frtús


Obhajoba: 8.10.2014
Študijný program: informatika
Školiteľ: doc. Ing. Ján Šefránek, CSc.

Logic programming with preferences on rules - Ing. Alexander Šimko


Obhajoba: 8.10.2014
Študijný program: informatika
Školiteľ: doc. Ing. Ján Šefránek, CSc.

Augmented Reality in Cultural Heritage Application - RNDr. Zuzana Berger Haladová


Obhajoba: 6.10.2014
Študijný program: informatika
Školiteľ: doc. RNDr. Milan Ftáčnik, CSc.

Modeling Time Criticality of Information - Mgr. Marek Zeman


Obhajoba: 3.10.2014
Študijný program: informatika
Školiteľ: prof. RNDr. Branislav Rovan, PhD.

Grounding the meaning in sensorimotor cognition: a connectionist approach - RNDr. Kristína Rebrová


Obhajoba: 27.3.2014
Študijný program: informatika
Školiteľ: prof. Ing. Igor Farkaš, Dr.

Alignments on Sequences with Internal Structure - Mgr. Martina Višňovská


Obhajoba: 7.2.2014
Študijný program: informatika
Školiteľka: doc. Mgr. Bronislava Brejová, PhD.

Extension of Human Computer Interaction while using Touch based Interfaces - Mgr. Pavol Fabo


Obhajoba: 4.10.2013
Študijný program: informatika
Školiteľ: prof. RNDr. Roman Ďurikovič, PhD.

Fotorealistické zobrazenie anizotropných materiálov na základe fotografického snímania reálnych vzoriek - Mgr. Andrej Mihálik


Obhajoba: 4.10.2013
Študijný program: informatika
Školiteľ: prof. RNDr. Roman Ďurikovič, PhD.

Action Model Learning: Challenges and Techniques - RNDr. Michal Čertický


Obhajoba: 26.9.2013
Študijný program: informatika
Školiteľ: doc. Ing. Ján Šefránek, CSc.

Algorithms for Genome Rearrangements - Mgr. Jakub Kováč


Obhajoba: 23.9.2013
Študijný program: informatika
Školiteľ: Mgr. Tomáš Vinař, PhD.

Maximum genus and its generalizations - Mgr. Michal Kotrbčík


Obhajoba: 16.9.2013
Študijný program: informatika
Školiteľ: prof. RNDr. Martin Škoviera, PhD.

Reinforcement Learning with Abstraction - RNDr. Michal Malý


Obhajoba: 16.7.2013
Študijný program: informatika
Školiteľ: prof. Ing. Igor Farkaš, Dr.

Algoritmus pre hľadanie vzdialených funkčných ortológov a jeho aplikácia na OB-fold doménu - Mgr. Martin Macko


Obhajoba: 21.3.2013
Študijný program: informatika
Školiteľ: Mgr. Tomáš Vinař, PhD.

Cryptographic Hash Functions - RNDr. Michal Rjaško


Obhajoba: 12.9.2012
Študijný program: informatika
Školiteľ: doc. RNDr. Martin Stanek, PhD.

Region-based Processing and Visualisation of Volumetric Data - Mgr. Michal Hučko


Obhajoba: 11.9.2012
Študijný program: informatika
Školiteľ: prof. Ing. Dr. Miloš Šrámek, PhD.

Zobrazuje sa 20 súborov, od 21 do 40 z 61. Prvá strana 1 2 3 4 Posledná strana

Pedagogické vedy

Mikrosvety v príprave učiteľov primárneho vzdelávania - PaedDr. Krisztina Czakóová


Obhajoba: 27.8.2015
Študijný program: teória vyučovania informatiky
Školiteľka: prof. Ing. Veronika Stoffova, CSc.

Miesto edukačnej robotiky v informatickej výchove - Mgr. Karolína Mayerová


Obhajoba: 27.8.2015
Študijný program: teória vyučovania informatiky
Školiteľ: prof. RNDr. Ivan Kalaš, PhD.

Reálny kontext matematických úloh ako motivačný faktor - Mgr. Martina Koronci Babinská


Obhajoba: 26.8.2015
Študijný program: teória vyučovania matematiky
Školiteľ: doc. RNDr. Zbyněk Kubáček, CSc.

Vzdelávacie ciele vo fyzike - Mgr. Mária Figurová


Obhajoba: 25.8.2015
Študijný program: teória vyučovania fyziky
Školitelia: prof. RNDr. Anna Dubničková, DrSc., prof. RNDr. Ján Pišút, DrSc.

Možnosti rozvoja grafickej gramotnosti žiakov základnej školy - PaedDr. Monika Vanyová


Obhajoba: 25.8.2015
Študijný program: teória vyučovania fyziky
Školiteľ: prof. RNDr. Ján Pišút, DrSc.

Zavádzanie fyzikálnych pojmov v gymnaziálnom vzdelávaní - Mgr. Michaela Velanová


Obhajoba: 17.6.2015
Študijný program: teória vyučovania fyziky
Školiteľ: doc. RNDr. Peter Demkanin, PhD.

Využitie interdisciplinárnych vzťahov pri vyučovaní matematiky - Mgr. Petra Jursová


Obhajoba: 26.1.2015
Študijný program: teória vyučovania matematiky
Školiteľ: doc. RNDr. Zbyněk Kubáček, CSc.

Hodnotenie riešení matematických problémov ako metóda vzdelávania budúcich učiteľov - Mgr. Jana Fraasová


Obhajoba: 28.8.2014
Študijný program: teória vyučovania matematiky
Školiteľka: doc. RNDr. Katarína Bachratá, PhD.

Vizualizácia matematických pojmov, relácií a vzťahov školskej matematiky - Mgr. Dominika Koštová


Obhajoba: 28.8.2014
Študijný program: teória vyučovania matematiky
Školiteľka: doc. RNDr. Daniela Velichová, CSc.

Rozvoj algoritmického myslenia žiakov v primárnom vzdelávaní - PaedDr. Monika Gujberová


Obhajoba: 25.8.2014
Študijný program: teória vyučovania informatiky
Školiteľ: prof. RNDr. Ivan Kalaš, PhD.

Inovácia schopnosti učiteľa fyziky efektívne riadiť vzdelávanie žiakov v oblasti teplo a energia - Mgr. Peter Kelecsényi


Obhajoba: 25.8.2014
Študijný program: teória vyučovania fyziky
Školiteľ: doc. RNDr. Peter Demkanin, PhD.

Methodology of Use of LMS at the Bachelor Courses of Physics - Edlira Prenjasi


Obhajoba: 25.8.2014
Študijný program: teória vyučovania fyziky
Školiteľ: doc. RNDr. Peter Demkanin, PhD.

Tvorba algoritmov a rozvoj algoritmického myslenia žiakov v stredoškolskej informatike - PaedDr. Ján Guniš


Obhajoba: 20.9.2013
Študijný program: teória vyučovania informatiky
Školiteľ: doc. RNDr. Gabriel Semanišin, PhD.

Hľadanie nových postupov vo výučbe programovania na VŠ - Ing. Roman Horváth


Obhajoba: 20.9.2013
Študijný program: teória vyučovania informatiky
Školiteľka: doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc.

Podpora rozvíjania argumentácie a stratégií riešenia žiakov prostredníctvom planimetrických úloh - Mgr. Monika Porkertová


Obhajoba: 30.8.2013
Študijný program: teória vyučovania matematiky
Školiteľka: doc. RNDr. Viera Uherčíková, CSc.

Rozvíjanie logického myslenia vo vyučovaní geometrie v nižšej sekundárnej škole - Mgr. Katarína Pračková


Obhajoba: 30.8.2013
Študijný program: teória vyučovania matematiky
Školiteľ: prof. RNDr. Ján Čižmár, CSc.

Využitie dynamického matematického softvéru GeoGebra vo vyučovaní geometrie na základných a stredných školách - Mgr. Magdaléna Kubešová


Obhajoba: 28.8.2013
Študijný program: teória vyučovania matematiky
Školiteľ: doc. RNDr. Štefan Solčan, CSc.

E-learningový kurz lineárnej algebry pre inžinierske štúdium matematiky - Mgr. Eva Zábojníková


Obhajoba: 28.8.2013
Študijný program: teória vyučovania matematiky
Školiteľ: doc. RNDr. Štefan Solčan, CSc.

Rozvoj gramotností žiakov na úlohách typu PISA - PaedDr. Mária Holubcová


Obhajoba: 26.8.2013
Študijný program: teória vyučovania fyziky
Školiteľ: prof. RNDr. Ján Pišút, DrSc.

Využitie vzdelávacích hier na podporu argumentačných schopností žiakov vo fyzike - PaedDr. Jana Horváthová


Obhajoba: 26.8.2013
Študijný program: teória vyučovania fyziky
Školiteľka: prof. RNDr. Anna Dubničková, DrSc.

Zobrazuje sa 20 súborov, od 21 do 40 z 63. Prvá strana 1 2 3 4 Posledná strana